GREETH’S BLOG; OVERZICHT WAARGEBEURDE VERHALEN

Type Greeth’s Blog, met hierna het bewuste verhaal!

1. De goede moordenaar; Anna Catharina Emmerich
2. Het eigen-ik onttroond
3. Er is een weg om aan het vagevuur te ontkomen; Teresia van Lisieux
4. Getuigenis over het vertrouwen in Jezus
5. Het huwelijk van de allerheiligste Maria met St. Jozef; Maria van Agreda
6. Het intense lijden van St.Jozef toen hij zag dat Maria zwanger was; Maria van Agreda
7. Ieder heeft zijn eigen roeping; G.Bossis
8. De Hemel
9. De verborgen zin van het lijden; moeder Basilea Schlink
10. De Vader en de Zoon; G.Bossis
11. De natuur brengt ons tot God; G.Bossis
12. Maria de moeder van Jezus en ook de onze
13. De heilige Drievuldigheid
14. Met moeder Teresa Jezus’ kruisweg gaan
15. De geheimen van Christus liefde; G.Bossis
16. 11 november P.Pio; gedachte voor elke dag van het jaar
17. Met een groot verlangen naar de geboorte van het goddelijk Kind vervaardigt Maria luiers en het verdere benodigde linnengoed; Mystieke stad Gods door Maria van Agreda
18. De reis van de allerheiligste Maria van Nazareth naar Bethlehem in gezelschap van de heilige echtgenoot Jozef en de heilige beschermengelen; Maria van Agreda
19. Over de vereniging met Christus; G.Bossis
20. Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen
21. God grijpt niet in, waarom niet; moeder Basilea Schlink
22. God is eenvoudig en vraagt om eenvoud in onze godsdienst; G.Bossis
23. Bij de schepping van alle dingen had de Heer steeds Christus en zijn moeder voor ogen; M.van Agreda
24. De aanvang van het neerschrijven van de evangeliën door de evangelist; Maria van Agreda
25. Over de kennis van de Godheid en de schepping van de wereld; M.van Agreda
26. In mijn tegenwoordigheid; de twee luisteraars
27. Jij zult overwinnen
28. Mijn engelen bewaken je dag en nacht
29. De geboorte van onze Koning en Verlosser Jezus Christus; Maria van Agreda
30. God eerbiedigt de menselijke vrijheid; G.Bossis
31. Jezus spreekt over onze liefde tot God; G.Bossis
32. Lof aan het heilig Hart van Jezus; kath. gebedenboek
33. Jezus spreekt over onze liefde tot de naast’; G.Bossis
34. Jezus spreekt over het “Onze Vader”; G.Bossis
35. De aankondiging van de geboorte van Jezus in verschillende delen vd wereld; M.van Agreda
36. Wij zullen tot hem komen en verblijf bij Hem nemen
37. Maria bespreekt de besnijdenis van haar kind met St. Jozef; M.van Agreda
38. Ons geloof; G.Bossis
39. De bruiloft te Kana
40. De droeve ondergang van Judas; M. van Agreda
41. Het testament van Jezus Christus gemaakt op het kruis in zijn gebed tot de eeuwige Vader
42. De geboorte van Maria, de moeder van Jezus; M. van Agreda
43. De marteldood van de H.Jakobus; M.van Agreda
44. De apostel Petrus roept Maria aan
45. De laatste 3 jaar van Maria’s leven
46. De dood en de begrafenis van de H.Maria in het bijzijn van de apostelen
47. De ten Hemelopneming van Maria en haar kroning tot Koningin in de Hemel en op aarde
48. Er is een weg om aan hete vagevuur te ontkomen; Teresia van Lisieux
49. Over de goddelijke voorbestemming van Christus en zijn heilige Moeder tot hoogste idealen van de gehele schepping
50. De onbevlekte ontvangenis van Maria, moeder van God
51. Het kleine kind Maria; haar bezigheden tot haar vertrek naar de tempel
52. Jezus stijgt op ten Hemel
53. Pinksteren: de nederdaling van de H.Geest
54. Sint Petrus draagt de eerste heielige Mis op
55. Diepe eerbied voor de H.Communie
56. Het leven en de dood van de H.Stefanus
57. De bekering van de H.Paulus
58. Lucifer zet een vervolging in tegen de Kerk en de H.Maria
59. Voorbereiding op de ontvangenis van het Mensgeworden Woord
60. De laatste jaren van St. Jozef en zijn sterven
61. In de laatste tijden; de noodzaak tot de liefde aan de H.Maria; H.Grignion de Montfort
62. De ware godsvrucht tot de H.Maagd
63. De ware liefde tot de H.Maagd Maria
64. Toewijding van zichzelf aan Jezus door Maria
65. Voorafbeelding O.T. : over de toewijding aan Jezus door de handen van Maria
66. Zelfkennis: is de uitwerking van de toewijding aan Jezus door de handen van Maria
67. Het mysterie van je eigen kruis
68. Het morgengebed
69. Een brief aan mijn geaborteerd kind
70. Visioenen aan Maria en de uitwerking daarvan
71. Nieuwjaarsboodschap: de mooiste brief van je eigen Vader aan jou
72. De H.Mis zoals Jezus en Maria ons deze laten zien
73. Jezus op het Kruis
74. De zijde van Christus wordt met een lans geopend
75. Jezus Ziel in het voorgeborchte
76. De verrijzenis van Christus en zijn 1e verschijning aan zijn H.Moeder
77. Jezus verschijnt na de verrijzenis aan de vrouwen en de apostelen
78. Maria Moeder/middelares/medeverlosseres van de H.Kerk
79. De H.Eucharistie (grote onthullingen) 
80. Ik heb jou uitgekozen
81. De vereniging met God brengt grote dingen tot stand
82. Je kruisen aanbieden aan God voor de uitboeting van de zondaars
83. Gebed om genezing op voorspraak van Moeder Mechtildis
84. Sacramentsdag; G.Bossis
85. De verering van het heilig Hart van Jezus
86. Gabriëlle Bossis; een korte levensschets van haar
87. De nederigheid
88. De H.Stanislaus door een engel met de H.Communie gesterkt
89. Ik heb je van eeuwigheid liefgehad
90. De H.Theresia van Lisieux; haar geheim met betrekking tot de novicen
91. Altijd weer diezelfde fouten
92. Breng deze dag door met mijn wonden
93. Voeg ja naar anderen zover je maar kunt
94. Gebed voor mijn kinderen
95. Het is iedere dg een liefdesfeest
96. De vindingrijkheid van jouw liefde
97. Holywoodacteur “The passion of Christ; Jim Caviezel: een gesprek met hem.
98. De wederkomst van Christus; priester Adam Skwarczynski
99. Ik was zo gehecht aan mijn lesbische vriendin, dat zij voor mij als God was
100. De wetenschap van het lijden
101. H.Teresia van Lisieux; onderricht over het kind-zijn!
102. Onze lieve vrouw van Quadaloupe
103. Verschillende activiteiten uit het leven van de H.Maagd Maria
104. De Heer verheft Maria, door het schenken van nieuwe gunsten
105. De moeder Gods als speerpunt in de strijd tegen de hel
106. Maria viert verschillende feesten o.a. de opdracht in de tempel; H.Joachim en Anna en St. Jozef
107. Hoe Maria de mysteries van de menswording en geboorte van de God-Mens vierde
108. St. Jozef-verering; door priester Edward Poppe
109. Ieder zijn eigen kruis
110. De overgave; H.Teresia van Lisieux
111. Overzicht waargebeurde verhalen; Greeth’s Blog
112. Mijn engel en ik; Dr. H.J.van Dijk O.R.C.
113. De ziel van iedere mens; een uiteenzetting hiervan
114. Gesprekken met Jezus, die over Maria gaan; Gabriëlle Bossis.
115. Het apostolaat van het gebed, offer en van de daad; G.Bossis
116. De vreugde; G.Bossis
117. Johannes de Doper gevangen en onthoofd
118. Jezus gedaanteverandering op de berg Tabor
119. Het laatste avondmaal; eerste gedeelte
120. Christus, onze Heiland, viert het sacramentele Avondmaal
121. Geen twijfel; Medjugorje staat symbool voor de Tweede komst van Christus.
122. De devotie van de drie Weesgegroeten
123. Ik sterf niet, ik treed binnen in het leven
124. Maria moet schitteren, meer dan ooit in barmhartigheid, in kracht en in Genaden in de laatste tijden!
125. Ik zag Hem wenen in de Hof van olijven
126. Iedere Consecratie is voor ons een geschenk van Maria
127. De toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria
128. Noveen: Noveen tot de H.Maagd Maria, die de knopen los maakt.

129.De medaille van Sint Benedictus!

130. De overweging

131. Jezus in het allerheiligst Sacrament en de allerheiligste Maagd.

132. Gebed voor de priesters.

133. De geheimen van de Rozenkrans samen met Maria!

134. Waarom blijven mijn gebeden schijnbaar onbeantwoord?

135. De H.Geest; Paus Franciscus

136. HET LEVEN VAN DE HEILIGE JOZEF- Vaderland en zijn ouders       

       * De geboorte van de H.Jozef                                                                       

       * Het kindschap van de H.Jozef                                                                    

       * De voortgang van Jozef na zijn 7e jaar op weg naar de volmaaktheid      

       * Jozef door de duivel gekweld. Jozef geduld                                             

       * Jozef als voorspreker voor de stervenden!                                                  

       * De ouders van Jozef sterven – zware beproevingen                                     

       * Jozef wordt een zelfstandige timmerman                                                     

       * De eerste ontmoeting van Jozef met Maria                                                 

       * Maria en Jozef reizen naar Nazareth; na hun huwelijk                                  

       * Jozef begeleidt Maria naar Elisabeth                                                              

       * Weer thuis -de eerste dagen-                                                                           

       * De engel verkondigt aan Jozef de menswording van God                              

       * Voorbereiding op de geboorte van Jezus                                                          

       * De geboorte van Jezus                                                                                      

       * Besnijdenis en naamgeving                                                                               

       * Jozef bij de aanbieding van Jezus in de tempel

       * In de verbanning

       *Jozef wordt vervolg -men wil hem Maria afnemen

       *Jezus in de werkplaats van de heilige Jozef

       *De heilige familie in de tempel

       *Jezus werkt met de heilige Jozef

       *Het leven in Nazareth na het wedervinden van de Jezusknaap

       *De krachten van de heilige Jozef nemen af. (einde)

137. Kwaadsprekerij en laster

138. HIJ EN IK; (Heilige uren): Gabriëlle Bossis.

 

Advertentie

%d bloggers liken dit: