GEEN TWIJFEL; MEDJUGORJE STAAT SYMBOOL VOOR DE TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS

http://www.bloggen.be/medjugorje/archief.php?ID=91

 

((Zie ook voor alle  van de prachtige waargebeurde verhalen naar: Greeth’s Blog: overzicht waargebeurde verhalen) Greeth.

DSCI0622 (2)

Redactie: Medjugorje België en Nederland Chris De Bodt (1958-2012); Medjugorjebn@gmail.com
Patty De Vos Kasteelstraat 81 9180 Temse België; patty.de.vos@hotmail.com
Dr. Guy Claes, Platanendreef 40 8790 Waregem België; gclaes@scarlet.be
Henk, Twan Vereecken, Geertrui Schonken, Veerle De Caluwé, Anne van der Sloten, p.Alfons J.Smet, Broeder Joseph.

OVER DE 10 GEHEIMEN VAN MEDJUGORJE.

Het eerste geheim:
Vele mensen zijn benieuwd naar de geheimen van Medjugorje: ‘Wanneer zullen ze plaatsvinden?’, ‘Waar gaan ze over?’, ‘Hoe kunnen we weten wanneer ze zullen plaatsvinden?’ Zo’n reactie is menselijk en dan ook volkomen normaal. Toch wens ik er de aandacht op te vestigen dat Maria’s boodschappen zovele malen belangrijker zijn, omdat ze ons op de weg leiden naar de bevrijding.

Geen twijfel: Medjugorje staat symbool voor de Tweede komst van Christus

Janice: Hebben alle gebeurtenissen een betekenis?
Vicka: Ja. Overweeg bijvoorbeeld mijn naam. Mijn echte naam is Vida wat “leven” betekent. De Gezegende Moeder heeft me de geschiedenis van haar leven verteld en vroeg me dat op te schrijven met haar hulp. Ze zei me de titel van het boek “Leven.”

Janice: Een boek?
Vicka: Ja, ik heb drie boekdelen.

Janice: Wanneer zal het beschikbaar zijn?
Vicka: Als de Gezegende Moeder het zegt. Alles is klaar, alles is voorbereid. Ik wacht aleen maar.

Janice: Geeft onze naam ons aanwijzingen over iemand, die God weet wie we zijn?
Vicka: Ja. Mijn naam Vicka betekent “leven”, Ivanka en Ivan betekenen “Johannes”. De Gezegende Moeder verscheen voor het eerst in Medjugorje op de dag van het Feest van Johannes De Doper. Zijn boodschap was “Doe boete, het koninkrijk van de hemel is op handen.” Hij bereidde de weg voor voor de komst van de Messias. Marija en Mirjana betekenen “Maria”, de naam van de Gezegende Moeder, en Jakov betekent Jacobus. Dit is de Heilige Jacobus de Meerdere.

In de onderstaande tekst kunt u zich reeds een goed beeld vormen van hoe het eerste geheim zal verlopen. Het is vertaling van een document, opgemaakt door Michael Brown van Spirit Daily.

Medjugorje: Mirjana gaf reeds eerder aanwijzingen dat het eerste geheim een regionale gebeurtenis betreft

Mirjana Dragicevic uit Medjugorje, gelegen in Bosnië-Herzegovina en gekend van de verschijningen wees er al op in een eerder niet nader genoemd interview dat de eerste van de tien geheime profetieën, die haar zijn doorgegeven door de Heilige Maria niet een algemeen mirakel inhoudt maar een “ernstige” locale gebeurtenis.

In een interview, afgenomen een dag na het visioen, waarin haar het eerste geheim werd getoond, zei Mirjana, die de eerste was van de zes kinderen die alle tien de geheimen ontving, dat het eerste voorval “iets zal zijn waar de mensen tot heel ver zullen over horen” en voegde er ook meteen aan toe “dat de mensen niet zouden staan te trappelen om de plaats waar het eerste geheim zich zal afspelen te gaan bezoeken, omdat niemand wenst rampen, ellende en tegenspoed te zien.” Er zal dus geen soort ramptoerisme zijn, zoals we dat dikwijls zien bij rampen. “Ik denk helemaal niet dat dit soort dingen de mensen zal aantrekken. Waarom zou iemand iets van die aard willen zien? Er bestaat er verschil tussen het gaan waarnemen van een teken van een hele andere aard dan het gaan bezichtigen van lijden of een catastrofe.”

Wie wenst er bijvoorbeeld naar Italië te gaan om er een dam te zien instorten? Ze zei eveneens dat het eerste geheim niets nodig heeft om eraan voor te gaan en dat het “ruimschoots voor zichzelf zal spreken.” Ze zei dat de mensen in Medjugorje “onmiddellijk zullen weten dat de gebeurtenis in verband staat met de geheimen.” Ook zal het iets zijn “waar iedereen, overal en onmiddellijk zal over horen.”

Alhoewel de Heilige Maagd de zieners de opdracht heeft gegeven om zich niet te veel in beslag te laten nemen door de geheimen [in de laatste jaren hebben ze volhardend elke verdere uitleg geleidelijk aan verminderd en in plaats hiervan de nadruk gelegd op de vreugde die dikwijls met de Gezegende Moeder gepaard gaat], heeft Mirjana tegelijkertijd ook nood uitgedrukt om de wereld te waarschuwen en tijdens sommige verschijningen waren er zelfs tekenen van diepe smart te merken bij haar.

“Onze Heilige Moeder vertelde mij dat het nodig is om heel veel te bidden tot wanneer het eerste geheim wordt onthuld,” zegt Mirjana, “maar bijkomend is het eveneens nodig om zoveel als mogelijk opofferingen te doen, om anderen zoveel als in onze mogelijkheden ligt te helpen met vasten, vooral nu, de tijden vóór het eerste geheim. Zij verklaarde dat het onze plicht is om onszelf voor te bereiden. Zij vraagt het niet enkel, Zij smeekt erom dat iedereen zich zou bekeren, bidden en vasten.” Zij hebben geen idée van wat hen te wachten staat en dat is waarom Zij, als hun Moeder, diepe smart kent omwille van hen. Het is niet genoeg om enkel te bidden. Het is niet genoeg om vlug enkele gebeden te bidden zodat men kan zeggen dat men gebeden heeft en zijn plicht heeft volbracht. Wat Zij van ons wil is dat we bidden uit het diepste van onze ziel, om een diepgaand en ernstig gesprek met God te voeren. Dat is Haar boodschap.”

Alhoewel het eerste geheim dus geen wereldomvattende gebeurtenis blijkt te zijn [en ook geen afzonderlijke, omvangrijke waarschuwing], bestaat er geen enkele twijfel over dat, wat Onze Lieve Vrouw haar heeft verteld, heel ernstig is.

Tijdens een visoen, daterend van 25 oktober 1985, zei Mirjana [wiens dagelijkse verschijningen sedert geruime tijd zijn gestopt en sedert 1987 op maandelijke basis een verschijning krijgt] dat haar het eerste geheim is getoond in een reeks beelden, zoals men dia’s projecteert op een scherm en dat het haar “heel erg heeft aangegrepen.” Dat was uiteraard, omwille van het zien van het eerste geheim. “Als de mensen het geheim zouden zien, zoals het mij gisteren is voorgesteld, zou ieder van hen zeker genoeg door elkaar geschud zijn om een volledig nieuwe en andere kijk te krijgen op zichzelf en alles rondom zich. Ik weet nu dat deze dingen in het geheel niet prettig zijn. Ik geloof dat, indien iedereen zou weten wat ik weet, elkeen van deze mensen tot helemaal van binnen door elkaar zouden worden geschud en de wereld met een volledig nieuw licht zouden bekijken.”

Alhoewel de Heilige Maagd de zieners de opdracht heeft gegeven om zich niet te veel in beslag te laten nemen door de geheimen [in de laatste jaren hebben ze volhardend elke verdere uitleg geleidelijk aan verminderd en in plaats hiervan de nadruk gelegd op de vreugde die dikwijls met de Gezegende Moeder gepaard gaat], heeft Mirjana tegelijkertijd ook de nood uitgedrukt om de wereld te waarschuwen en tijdens sommige verschijningen waren er zelfs tekenen van diepe smart te merken bij haar.

“Zal de uiting van het geheim slechts een korststondige gebeurtenis zijn of zal het iets zijn dat een langere periode zal aanhouden?” werd Mirjana ooit gevraagd door een priester.

“Het zal slechts een korte tijd aanhouden,” antwoordde Mirjana in het interview.

“Zullen de gevolgen blijvend en duurzaam zijn of zullen de gevolgen slechts tijdelijk en van voorbijgaande aard zijn?”

“Hoe kan ik dit uitleggen zonder inbreuk te doen op het eerste geheim?” zei Mirjana, “laat het ons houden bij iets dat absoluut niet goed is en zeker niet prettig zal zijn.”

“Zal de interval tussen het eerste en het tweede geheim lang duren?” was de volgende vraag.

“Dat varieert naargelang de geheimen,” antwoordde Mirjana, “wat ik bijvoorbeeld bedoel is het volgende: de tijd tussen het eerste en het tweede geheim duurt een zekere periode, en deze tussen het tweede en het derde geheim is van een andere duur. Bijvoorbeeld, en ik leg er de klemtoon op: het eerste geheim kan vandaag plaatsvinden en het tweede reeds morgen.”

“Zijn de geheimen van een merkwaardige aard of meer van een spirituele aard?”

“Goed waarneembaar, goed waarneembaar. Het zal zichtbaar zijn en dit is nodig om de wereld een beetje wakker te schudden. Het zal de wereld doen stilstaan en nadenken.”

“Zoiets als een catastrofe?”

“Neen, het niet iets zijn dat zo gigantisch is. Dat zal later volgen. Het zal iets zijn dat de wereld genoeg stof zal geven tot nadenken, er ernstig over na te denken en de mensen toelaten om in te zien dat Onze Lieve Vrouw hier werkelijk was, inderdaad hier, om te zien en er zich bewust van te worden dat er een God bestaat.”

“En zal er daarna nog iemand zijn die zal kunnen zeggen: Dit is een soort natuurlijke gebeurtenis of iets in die trend?” vroeg de priester.

“Misschien dat de onwrikbaarste ongelovigen iets in die aard zullen zeggen na het eerste en het tweede geheim,” in haar grootste wenk om duidelijk te maken wanneer ze zullen plaatsvinden.

Zij zegt dat de profetieën, zoals de Heilige Maagd het omschrijft, “vele gruwels” inhouden en dat vooral de verdere geheimen akelig zijn [Mirjana legt hier de nadruk op]. Ze zegt dat de verschijningen een voorbereiding zijn. “Precies zoals een moeder zorgt draagt voor haar kinderen,” zei Mirjana van de Gezegende Maagd, “wil Zij dat wij God de Vader degelijk voorbereid ontmoeten. Zij wil niet dat we wenen en jammeren wanneer het te laat is. God zegt dat Hij ten allen tijde vergeeft, onder de voorwaarde dat de ziel oprecht berouw heeft. Het enige wat Zij vraagt, het enige waar Zij op wacht is dat we berouw zouden hebben, opdat ons zou vergeven worden. Wat zal volgen zijn de geheimen die echt gruwelijk zijn. Ik zou gelukkig zijn als iedereen uiteindelijk zou begrijpen dat Ik hen niet veel meer kan vertellen, maar ze moeten goed beseffen dat eens de geheimen zullen beginnen, het te laat zal zijn.”

Geen tijd, noch data zijn door de zieners bekendgemaakt. Mirjana zegt dat ze het eerste geheim zal onthullen aan een priester die ze zelf heeft aangewezen, Fr. Pétar Ljubicic. Tien dagen voor het eerste geheim aanvangt, mag dit medegedeeld worden aan de wereld en drie dagen op voorhand zal de inhoud ervan worden bekendgemaakt: waar, wanneer, hoe, wat… Dit zal als bewijs gelden dat de geheimen echt zijn.

Alhoewel het op sommige punten niet altijd zo evident is om vertalingen te maken uit het Kroatisch en het daarom ook onduidelijk is welke van de drie eerste geheimen Mirjana bedoelt, heeft Mirjana meegegeven dat er drie waarschuwingen zullen worden gegeven aan de mensheid, vergezeld van een “groot teken.” Mirjana weigert te zeggen of de gebeurtenis of gebeurtenissen van het eerste geheim in Medjugorje zullen plaatsvinden, maar zij benadrukte dat alles overtuigend zal zijn en dat iedereen die in Medjugorje zal zijn of in de plaatsen waar het geheim zich zal afspelen, er getuige zal van zijn. En zo blijft het ietwat onduidelijk of het eerste geheim zich op een of meerdere plaatsen zal afspelen, alhoewel het er sterk op lijkt dat het geen wereldgebeurtenis zal zijn, maar dat de hele wereld zich zal betrokken voelen.

“De enige zekerheid is dat de wereld zich naar het kwade heeft gekeerd en dat het eerste geheim nodig is om te worden wakker geschud. Het zal de wereld doen stilstaan en de mensen doen nadenken,” zei Mirjana in dit interview, dat ik verkreeg tijdens het schrijven van mijn boek “The Final Hour,” maar dat nog niet is uitgebracht. “Nooit heeft er een tijd bestaan zoals deze, nooit werd God minder geëerd en geëerbiedigd dan nu, nooit hiervoor hebben er zo weinig mensen gebeden tot Hem. Alles lijkt belangrijker te zijn dan God en dat is de reden waarom Hij zoveel weent. Bovendien wordt het aantal ongelovigen steeds groter en groter. Terwijl zij streven naar een beter leven, is God voor de mensen overbodig en niet noodzakelijk meer geworden. Daarom ben ik heel bedroefd voor hen en voor de wereld. Zij beseffen niet wat hen te wachten staat. Als ze ook maar een kleine, vluchtige blik zouden mogen werpen op de geheimen, als ze het konden zien, zouden ze zich wel op tijd bekeren. Maar, aangezien de tien geheimen, die God ons via de Gospa doorgeeft, nog steeds niet zijn aangevat, kunnen ze zich nog steeds bekeren en uiteraard vergeeft God altijd diegenen die zich met oprecht berouw bekeren.”

“Iets zoals een ramp?” vroeg Fr. Ljubicic bij een andere gelegenheid.

“Neen,” antwoordde Mirjana, “het zal niet iets zijn dat zo enorm is. Dat zal later komen. De eerste twee geheimen zijn absoluut niet streng en wreed. Wat ik bedoel is, ja, ze zijn streng, maar niet zo ernstig als de daaropvolgende geheimen.

Mirjana, die steeds zeer discreet was met betrekking tot de geheimen en ze zelfs openlijk relativeerde [waarbij ze kritiek uitte op hen die spectaculaire profetieën doorgeven], zei niettemin dat de geheimen van die aard zijn dat ze dikwijls “verward” is en op het punt staat om te “wenen.”

“Eerst en vóór alles is het noodzakelijk om veel te bidden,” benadrukt ze. Vele mensen vragen mij om voor hen te bidden. Dat is mooi, alléén denken sommigen dat mijn gebeden béter zijn dan hun gebeden, maar voor God zijn alle oprechte gebeden goed. Maar als ik beloof om te bidden, dan heb ik die belofte na te komen. Het meeste bid ik nu voor de bekering van de mensen, bijzonder in het vooruitzicht van de geheimen.”

Mirjana zegt dat ze in Medjugorje moet zijn wanneer het eerste geheim zich begint te ontvouwen. Zij zegt dat ze niet weet of er grote aantallen mensen naar Medjugorje zullen komen, maar dat er bekeringen zullen zijn.

“Ik ben nooit vertrouwd geweest met dergelijke ernstige feiten,” zegt Mirjana, opnieuw verwijzend naar de geheimen. “Ik had nooit kunnen geloven dat Maria op een dergelijke wijze naar de wereld zou komen, en nam eerst de geheimen luchtig op, alles kwam zo plots. Mijn geheugen moest allemaal die dingen verwerken, die nauwelijks te verwerken zijn … en dat Ze dan nog zulke ernstige dingen toevertrouwt aan mij. Ze verklaarde ons alles en gaf ons preciese instructies én Ze gaf ons een soort kracht, Ik bedoel een bijzondere sterkte dat er ons van weerhoudt om te veel dingen vrij te geven over de geheimen. Dikwijls bevond ik mij in een situatie, dat ik er dicht bij kwam om een geheim te onthullen, maar dan ging er plotseling iets door mijn hoofd. Dan wordt ik stil en vraag mijzelf: waarmee ben ik bezig, wat scheelt er met mij? Het feit is dat Maria ons onbekwaam maakt om de geheimen openbaar te maken.”

“In afwachting van het eerste geheim moeten de mensen hun hebzucht en hun gebrek aan respect voor God uitroeien,” waarschuwde Mirjana. Zij verwees daarbij naar Sarajevo, waar een gemene oorlog zou heersen. Zij haalde de zonden van het vloeken en verwensingen aan in Gods naam. Zij zegt dat zij niet weet of haar geheimen dezelfde zijn als deze die zijn doorgegeven aan de overige zieners, behalve dan voor het derde geheim wat het “grote teken” betreft dat voor altijd zal verschijnen op de Heuvel der Verschijningen [de Podbrdo]. “Er is een mirakel nodig om de goddeloosheid te stoppen.”

“Maar nu is het vooral noodzakelijk, zei ze, om de jonge mensen te bekeren.” Zij haalde daarbij in het bijzonder de nood aan om te bidden voor de zielen van anderen en van zichzelf. Er zijn mensen die denken: “Ik ben goed. Ik heb het niet nodig om voor mijzelf te bidden. Niemand weet hoe goed of slecht hij is. Dat is iets waar God zal over oordelen.”

Mirjana en de andere zieners uit Medjugorje [dat nooit veroordeeld is geweest door het Vaticaan] hebben gezegd dat ze minstens zouden in leven blijven tot aan het “Grote Teken”, of het derde geheim. Op het moment dat dit is neergeschreven waren ze allen dertigers en de priester aan wie Mirjana de geheimen zal onthullen is een vijftiger. Zij zegt dat de geheimen zich op een soort papier bevinden dat aan haar werd toevertrouwd door de Heilige Maagd. “Eigenlijk is het geen papier, maar eerder een soort ongebruikelijk materiaal,” zei Mirjana, “Maria gaf mij instructies hoe er mee om te gaan en wat er mee te doen. Zij vroeg mij ook om een priester aan de duiden [die het papier zal ontvangen], omdat de dag nadert dat ik tijdig dit papier zal moeten overhandigen aan deze priester. Ik moet het hem tien dagen op voorhand overhandigen, zodat ook hij genoeg tijd zou hebben om zich hierop voor te bereiden. Onze Moeder zal hem de genade verlenen om het eerste geheim te kunnen lezen. Ziet u, indien iemand anders naar dit papier zou kijken, zouden ze iets totaal verschillend zien. Maar hij zal Haar genade ontvangen opdat hij de geheimen zou kunnen lezen. Eenmaal hij het eerste geheim heeft gelezen, drie dagen voor het zal plaatsvinden, en na zeven opeenvolgende dagen van vasten en bidden, zal hij het openbaar moeten maken en daarna mag hij doen wat hij maar ook nodig acht om te doen.”

Bron: Michael Brown

Vertaling: Chris De Bodt

Op 25 augustus 1991 gaf Maria de volgende boodschap door aan Marija Pavlovic: “Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op tot gebed, nu meer dan ooit, sinds het begin van de invoering van Mijn plan. De duivel is sterk en wil de plannen van vrede en vreugde dwarsbomen en wil jullie doen geloven dat Mijn Zoon niet standvastig is in zijn besluiten. Daarom roep ik jullie allen op, lieve kinderen, om nog meer te vasten en te bidden. Ik roep jullie de volgende negen dagen op om boete te doen, zodat ik met jullie hulp al datgene, dat ik met de geheimen van Fatima begonnen ben, kan realiseren. Ik roep jullie op, lieve kinderen, om het belang van mijn komst en de ernst van de situatie te begrijpen. Ik wil alle zielen redden en ze tot God brengen. Laat ons daarom bidden dat al datgene, dat ik begonnen ben, volledig in vervulling mag gaan. Dank om aan mijn oproep gehoor te hebben gegeven.”

Onze Lieve Vrouw heeft aan Mirjana een soort perkamentachtig document overhandigd waarop alle gegevens in verband met de geheimen staan opgeschreven: wat, hoe, waar en wanneer ze zullen plaatsvinden. Dit perkament heeft de grootte van een A4 formaat en de oorsprong ervan is Hemels. Niets van wat op het perkament geschreven staat kan momenteel gelezen worden. Mirjana heeft haar tiende en laatste geheim ontvangen op 25 december 1982 en zij kent de gegevens uit haar hoofd. Op opdracht van Maria heeft Mirjana een priester aangeduid, vader Petar Ljubicic, die zich samen met Mirjana 10 dagen vóór elk geheim zal afzonderen voor gebed en vasten. 3 dagen vóór elk geheim plaatsvindt zal vader Petar Ljubicic in staat zijn de gegevens met betrekking tot dat welbepaald geheim te kunnen lezen en deze bekend te maken aan de wereld: waar, hoe, wat en wanneer. Hij moet de inhoud bekend maken. Vader Petar Ljubicic heeft geen andere keuze dan de wil van God te aanvaarden.

Net als het de mensen hun vrije wil is om voor het geloof te kiezen of niet, is het ook hun vrije wil de geheimen te aanvaarden of niet. Immers, alles wat er staat te gebeuren vóór het derde geheim zullen waarschuwingen zijn aan de mensheid die vele niet-gelovigen zullen proberen anders te verklaren, doch voor vele mensen zal het eerste geheim zichzelf reeds voldoende uitleggen.

Er zijn echter een aantal zinnen van Mirjana over de geheimen die niet lichtzinnig mogen worden opgenomen: •Ik zou gelukkig zijn als iedereen uiteindelijk zou begrijpen dat Ik hen niet veel meer kan vertellen, maar ze moeten goed beseffen dat eens de geheimen zullen beginnen, het te laat zal zijn.

•Zij beseffen niet wat hen te wachten staat. Als ze ook maar een kleine, vluchtige blik zouden mogen werpen op de geheimen, als ze het konden zien, zouden ze zich wel op tijd bekeren.

•Na het ‘blijvende teken’, zal er voor hen die nog in leven zijn, slechts weinig tijd meer resten om zich te bekeren. Houdt deze zin in dat er reeds vele mensen zullen heengaan vóór het vierde geheim?

•Nooit heeft er een tijd bestaan zoals deze, nooit werd God minder geëerd en geëerbiedigd dan nu, nooit hiervoor hebben er zo weinig mensen gebeden tot Hem.

•Bovendien wordt het aantal ongelovigen steeds groter en groter. Terwijl zij streven naar een beter leven, is God voor de mensen overbodig en niet noodzakelijk meer geworden.
Er is nog een ander gegeven. Tot op heden kennen 3 zieners 10 geheimen: Mirjana, Ivanka en Jakov. De overige drie zieners: Ivan, Marija en Vicka kennen elk negen geheimen. Er zijn dus vandaag 57 geheimen bekend bij alle zieners en buiten het derde geheim, het “Grote Teken,” is het niet geweten welke ervan met elkaar overeenstemmen en welke ervan met elkaar verschillen.

In zijn brief aan paus Johannes-Paulus II van 16 december 1983 rapporteerte Vader Tomislav Vlasic informatie die Mirjana aan hem gaf tijdens een gesprek op 5 november 1983. •Vóór het ‘zichtbare teken’ wordt gegeven aan de mensheid [derde geheim], zullen er drie waarschuwingen worden gegeven aan de mensen, in de vorm van gebeurtenissen op aarde. Wat hierbij opvalt is dat het zichtbare teken wordt voorafgegaan door twee geheimen, maar drie waarschuwingen, hetgeen betekent dat het eerste of het tweede geheim uit meer dan één waarschuwing bestaat, ofwel dat het derde geheim inhoudt dat er een waarschuwing aan voorafgaat.

•Na de waarschuwingen volgt er het ‘eeuwigblijvende zichtbare teken’ voor de gehele wereld. Dit teken is een bevestiging van de verschijningen te Medjugorje. Het is een laatste poging van God om de mensen terug tot het geloof te brengen.

•Na de eerste waarschuwing zullen de overige elkaar in een eerder korte periode opvolgen. Gedurende deze intervalperiode hebben de mensen dus zelf de keuze om terug gelovig te worden of niet. Deze periode zal een tijd van genade en bekering zijn. Na het zichtbare teken hebben zij die nog in leven zijn, slechts weinig tijd meer over om zich te bekeren. Precies hierom smeekt Onze Lieve Vrouw om ons dringend te bekeren en te verzoenen.

•Bepaalde feiten kunnen door gebed of vasten worden verzacht, zelfs vermeden. Dit is geschied voor onheilen uit het zevende en het achtste geheim. Het negende en het tiende geheim zijn zeer ernstig en aangezien we niet kunnen verwachten dat de hele wereld zich zal bekeren, zijn deze onvermijdelijk.
Onze Lieve Vrouw toonde Mirjana het eerste geheim in een visioen, een streek lag er verlaten bij: ‘het is een opschudding van een regio in de wereld. In de wereld zijn er zoveel zonden. Wat kan Ik doen, als je Mij niet helpt? Denk eraan dat Ik van u hou. God heeft geen Hart van steen. Kijk gewoon rondom u en zie wat de mensen doen, dan zul je niet langer zeggen dat God een Hart van steen heeft. Hoeveel mensen gaan er met respect, eerbied en sterk geloof naar de kerk, het Huis van God, en hebben Hem lief? Heel weinig! Hier beleef je nu een tijd van barmhartigheid en bekering en het is nodig deze tijd goed te gebruiken. Bid veel voor Vader Petar, aan wie Ik Mijn speciale zegen heb gegeven. Ik ben een Moeder en daarom ben ik gekomen. Vrees niet, want Ik ben hier.’

Tot Marija: “Wat de geheimen betreft, mijn kinderen…deze zijn niet gekend door de mensen, maar wanneer de mensen ze zullen begrijpen zal het te laat zijn. Keer terug naar het gebed. Niets is belangrijker! Ook al zou Ik willen dat de Heer Mij toestond om jullie wat meer toe te lichten over de geheimen, de barmhartigheid die jullie nu wordt geschonken is al groot genoeg…”

Vader Petar: “Mirjana zegt dat de eerste twee geheimen gerelateerd ziijn aan Medjugorje, eerst een aanmaning en vervolgens een grote waarschuwing.”

Vader Tomislav: ‘Toen ik de zieners om meer duidelijkheid vroeg over Maria’s verklaring: “Ik ben gekomen om de wereld voor een laatste maal tot bekering te brengen,” antwoordden ze dat ze zijn vraag niet konden beantwoorden, omdat ze anders gedeelten van de geheimen zouden onthullen.

Mirjana zei dat haar jaarlijkse verschijning op 18 maart niet gekozen is omwille van haar verjaardag, maar om een andere reden die thans nog niet is gekend: ‘Eens de geheimen er komen, zal het geweten zijn waarom deze datum zo belangrijk is voor Onze Lieve Vrouw. Ook de verschijning op elke tweede van de maand is geen willekeurige keuze, hier is een reden voor dat later zal worden begrepen.” Later voegde ze hier aan toe: “Grote mensen zijn geboren op 18 maart. Nooit heeft Maria mij een gelukkige verjaardag gewenst op die dag.”

Vicka heeft verscheidene boeken geschreven over het leven van Onze Lieve Vrouw. De inhoud ervan werd haar gedicteerd door Maria zelf. Eens zullen deze worden uitgegeven, maar het is nog niet gekend wanneer.

Van Ivanka is geweten dat ze verscheidene notitieboekjes heeft over de toekomst van de wereld. Ivanka die van alle zes de zieners het meest teruggetrokken leeft, heeft ooit beloofd dat deze aantekeningen later zullen worden gepubliceerd.

Mirjana: “het eerste geheim is geen ramp in de ‘grootste betekenis’, maar om te bewijzen dat God bestaat. Sommigen zullen de eerste twee waarschuwingen als natuurlijk proberen te verklaren, maar voor velen zal het eerste geheim zichzelf verklaren. Het eerste geheim zal maar van korte duur zijn en er zal geen wereldse aanwijzing aan voorafgaan.”

Mirjana: “Het eerste geheim zal duidelijk waarneembaar zijn en dit is nodig om de wereld wakker te schudden. Het is iets waar de hele wereld zal bij stil staan, iets gewichtig om er ernstig over na te denken en de mensen toe te laten om te geloven dat Onze Lieve Vrouw met zekerheid in Medjugorje verscheen en zich te realiseren dat er een God is, dat Hij bestaat.”

Het eerste geheim mag dan een lokale gebeurtenis zijn, ooit zei Mirjana: ‘Als de mensen het geheim zullen zien zoals ik het zag, zal ieder onder hen genoeg door elkaar geschud zijn om een nieuwe en gans andere kijk op zichzelf en iedereen rondom hem te hebben.’

Vader Petar in 2007: “Op mijn vraag of alles spoedig zal worden onthuld, antwoordde Mirjana dat de dag meer en meer nadert. Maar Mirjana is een zeer sereen persoon. Zij denkt ernstig na [over de geheimen] omdat de jaren vlug voorbij gaan. Het zal plaatsvinden en het zal zeer spoedig plaatsvinden. De dag komt steeds dichterbij.”

Ivan leeft de helft van het jaar in Boston, VS en Marija woont in Italie. Draga Vidovic, een gids van Ivan, zegt: “Ik herinner me ooit een gesprek van Ivan met mensen uit Italië, in het gele gebouw, en ik weet nog heel goed wat hij toen zei. Hij zei dat het geen toeval is dat hij in de Verenigde Staten woont en Marija Pavlovic in Italië en dat op een dag begrepen zal worden waarom.” Het is niet geweten met welk(e) geheim(en) dit verband houdt.

Vader Petar zegt dat we momenteel in een proces zitten van geduldig afwachten op wat er gaat plaatsvinden. Reeds van bij de aanvang was Onze Lieve Vrouw Mirjana ons aan het voorbereiden hoe de geheimen dienden te worden onthuld. Ik was dikwijls aanwezig bij deze gesprekken tussen Maria en Mirjana. Mirjana huilde dikwijls en ik vroeg haar ook waarom zij huilde. Zij antwoordde, ‘ik ween omwille van wat Onze Moeder aankondigt over wat er gaat plaatsvinden, het is echt niets goed en heel ernstig.’ Als ik naar de huidige toestand kijk waarin de wereld zich bevindt, heb ik het gevoel dat alles spoedig zal plaatsvinden. De wereld kan niet verder blijven draaien onder de huidige omstandigheden. Iets zal plaatsvinden. Een tussenkomst van de Hemel moet plaatsvinden. Alles, maar dan ook alles vandaag gaat mis. Ik vind het belangrijk ons vooral niet te veel te gaan concentreren wanneer alles zich gaat plaatsvinden, maar ons de vraag te stellen: ‘Zijn we met ons zelf klaar wanneer het zich gaat afspelen.’ Zij die eenvoudig en gelovig leven hoeven echt niets te vrezen.

Mirjana: ‘het eerste gehem zal de macht van satan breken, en nu dat hij weet dat hij zijn macht aan het verliezen is, is hij uiterst agressief geworden.’

Mirjana: “Onze Lieve Vrouw wil dat we voorbereid zijn. Bid, doe boete en doe opoffering, vooral in deze periode vóór de geheimen. Indien Onze Moeder niet bij mij was, zou ik gek geworden zijn, denk ik De jonge mensen beseffen niet wat er hen te wachten staat. Ik huil en bid voor hen opdat de Gospa hen wat meer licht zou bijbrengen.”

“Vrees komt voort uit ongeloof. Gelovigen hoeven helemaal niet bang te zijn. Iemand die oprecht gelooft is zich daar ook van bewust.”

Vicka aan Vader Livio op 2 januari 2008: “Onze Lieve Vrouw heeft beloofd dat ze na het derde geheim zal blijven verder verschijnen aan iemand van ons: Marija, Jakov of mezelf.” Vader Livio verbeterde haar door te zeggen dat het Ivan is die nog dagelijkse verschijningen heeft. Onbewust antwoordde ze opnieuw “Jakov.”

Mirjana: ‘Er komt leed. Zij die Maria’s boodschappen volgen zullen vervolging kennen, maar op het einde zal alles goed komen, en de beloning zal groot zijn en elk moment van leed en vervolging doen vergeten. Er is een strijd tussen zij die het ‘zaad’ zijn van satan en zij die het ‘zaad’ zijn van Maria.’

Op 30 januari 1991 antwoordde Ivan over de veranderingen in Oost-Europa en de val van de muur: “Als we zien welke veranderingen zich ginds hebben voorgedaan, zien we dat gebed en vasten zijn effect heeft gehad. Maar Maria vraagt ons om te blijven volharden omdat de veranderingen nog niet voltooid zijn. We moeten bidden en vasten opdat de toestand zich zou stabiliseren. Ook voor Rusland is de echte vraag niet wanneer het land zich zal bekeren, maar we hebben nu bekering nodig: de roep van Maria is om onze harten te veranderen. Zij vraagt om verandering binnen ons leven en binnen de maatschappij en dringt aan op het vormen van gebedsgroepen.” Toen hem gevraagd werd waarvoor, antwoordde hij : “Zij weet van er staat te wachten.”

Aan Vicka werd ooit de vraag gesteld of de jongeren problemen zullen kennen die verbonden zijn aan de geheimen. “De jeugd kent en zal vele moeilijkheden kennen. Dat is waarom Maria ons vraagt om heel hard voor hen te bidden. Momenteel probeert satan de wereld en de natuur te vernietigen en zijn acties lijden tot enorm veel leed en tegenspoed. Enkel door gebed en vasten kan hij worden gestopt.” Toen werd er gevraagd: ‘Waarom Vicka?” “Omdat gebed en vasten de ogen openen voor de waarheid en zo toont ontbering ons eveneens de weg naar de waarheid, maar zoals dikwijls het geval is: tegen de tijd dat de tegenspoed komt, is het te laat om de oorzaak weg te nemen.”

Mirjana op de vraag wanneer de geheimen zullen aanvangen: “U zult weten wanneer de tijd nabij is om de geheimen te onthullen.”

Het is belangrijk een balans te vinden tussen de geheimen en de boodschappen. Te veel de nadruk leggen op de geheimen trekt de aandacht weg van Maria’s boodschappen die ons op de weg leiden naar de verlossing.

[deze tekst kan op elk moment worden uitgebreid met verdere gegevens]

Ook het tweede geheim is een waarschuwing aan de mensheid. Mirjana zei erover: ‘Deze waarschuwing zal de wereld zuiveren voor de komst van het derde geheim’.

Insiders denken dat het tweede geheim overeenstemt met de ‘grote waarschuwing’ die is voorspeld te Garabandal, alhoewel men moet voorzichtig blijven. In dit verband verwijs ik nogmaals naar de brief van Vader Tomislav van 16 december 1983 aan Paus Johannes Paulus II: vóór het ‘zichtbare teken’ wordt gegeven aan de mensheid (derde geheim), zullen er drie waarschuwingen worden gegeven aan de mensen, in de vorm van gebeurtenissen op aarde. Wat hierbij opvalt is dat het zichtbare teken wordt voorafgegaan door twee geheimen, maar drie waarschuwingen, hetgeen betekent dat het eerste of het tweede geheim uit meer dan één waarschuwing bestaat, ofwel dat het derde geheim inhoudt dat er een waarschuwing aan voorafgaat.

Indien het tweede geheim inderdaad de ‘grote waarschuwing’ zou zijn, dan zijn er een aantal meerdere gegevens bekend vanuit Garabandal: zo zal de waarschuwing plaatsvinden op een gebeurtenis die begint met een de letter ‘A’. Er zijn nog verdere gegevens bekend als het derde geheim van ‘Medjugorje’ zou samenvallen met het ‘tweede geheim van Garabandal’; nl, het ‘blijvende grote teken’. Dit alles is echter ‘onder voorwaarde dat het wonder van ‘het blijvende grote teken’ van Garabandal op dezelfde dag zou vallen als het wonder van ‘het blijvende grote teken’ van Medjugorje.

Zo valt het tweede geheim van Garabandal binnen het jaar na de grote waarschuwing en zal het plaatsvinden op een donderdagavond om half negen bij de pijnbomen. Conchita Gonzalez, de hoofdzieneres van Garabandal, mag de datum 8 dagen op voorhand bekend maken. Ook valt de dag van het grote mirakel op de dag van de verering van een jonge martelaar (m/v) van de eucharistie.

(wordt vervolgd)

Het derde geheim betreft het altijddurende zichtbare teken op de Podbrdo, de Berg der Verschijningen. Dit zal een moment van grote vreugde zijn voor zij die deze verschijningen als een gift uit de Hemel hebben aanvaard en voor zij die Maria erkennen als Koningin van de Vrede.

De intervalperiode tussen het eerste en het derde geheim zal een periode van genade en bekering zijn. Na het derde geheim blijft er voor zij die in leven zijn nog weinig tijd over voor bekering. Om deze reden verzoekt de Maagd om ons dringend te bekeren en met elkaar te verzoenen.

Het derde geheim zal als vuur zijn, maar geen echt vuur. Het zal zichtbaar zijn, het zal kunnen worden gefotografeerd en vastgelegd op camera, maar men zal het niet kunnen aanraken. Volgens de zieners zal het derde geheim waarneembaar zijn op de grond.

Ivan zei ooit: ‘wat betreft het tijdstip van het derde geheim, dag, maand en jaar, staat alles nu reeds vast. Het is voorspeld.

Na het derde geheim zullen er op de Berg der Verschijningen grote mirakels en genezingen plaatsvinden.

Op 25 augustus 1991 gaf Maria de volgende boodschap door aan Marija Pavlovic: ‘Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op tot gebed, nu meer dan ooit, sinds het begin van de invoering van Mijn plan. De duivel is sterk en wil de plannen van vrede en vreugde dwarsbomen en wil jullie doen geloven dat Mijn Zoon niet standvastig is in zijn besluiten. Daarom roep ik jullie allen op, lieve kinderen, om nog meer te vasten en te bidden. Ik roep jullie de volgende negen dagen op om boete te doen, zodat ik met jullie hulp al datgene, dat ik met de geheimen van Fatima begonnen ben, kan realiseren. Ik roep jullie op, lieve kinderen, het belang van mijn komt en de ernst van de situatie te begrijpen. Ik wil alle zielen redden en ze tot God brengen. Laat ons daarom bidden dat al datgene, dat ik begonnen ben, volledig in vervulling mag gaan. Dank om aan mijn oproep gehoor te hebben gegeven.’

Over geheim vier, vijf en zes is bijzonder weinig geweten, maar toen Maria met Ivanka er over sprak werd Ivanka’s gelaat zeer ernstig en somber. Vanaf het vierde geheim zitten aan een keerpunt en zitten we niet langer in de periode van de waarschuwingen. Insiders denken dat geheim vier tot en met zes vooral betrekking hebben over feiten rond tot de Kerk en het Vaticaan, maar dit is absoluut niet zeker. Ongetwijfeld gaan hier nog andere ernstige feiten mee gepaard.

Voor Vicka is het een persoonlijk geheim, voor Mirjana is het geheim bestemd voor de wereld.

Over geheim vier, vijf en zes is bijzonder weinig geweten, maar toen Maria met Ivanka er over sprak werd Ivanka’s gelaat zeer ernstig en somber. Vanaf het vierde geheim zitten aan een keerpunt en zitten we niet langer in de periode van de waarschuwingen. Insiders denken dat geheim vier tot en met zes vooral betrekking hebben over feiten rond tot de Kerk en het Vaticaan, maar dit is absoluut niet zeker. Ongetwijfeld gaan hier nog andere ernstige feiten mee gepaard.

Volgens Mirjana is het vijfde geheim zeer ernstig.

Over geheim vier, vijf en zes is bijzonder weinig geweten, maar toen Maria met Ivanka er over sprak werd Ivanka’s gelaat zeer ernstig en somber. Vanaf het vierde geheim zitten aan een keerpunt en zitten we niet langer in de periode van de waarschuwingen. Insiders denken dat geheim vier tot en met zes vooral betrekking hebben over feiten rond tot de Kerk en het Vaticaan, maar dit is absoluut niet zeker. Ongetwijfeld gaan hier nog andere ernstige feiten mee gepaard.

Nogmaals, niets anders is geweten dan dat dit geheim ‘zeer ernstig’ is.

De ernst van de feiten kunnen worden verzacht door boete en gebed, maar de geheimen op zich kunnen niet worden vermeden. Mirjana zei dat alvast één onheil van dit geheim is vermeden door het gebed, de boete en de bekering van zovele pelgrims in Medjugorje.

Uit een interview afgenomen door Vader Livio van Vicka Ivankovic op Radio Maria Italië op 2 januari 2008: “en nu kan in enkel dit nog zeggen over het zevende geheim: dat de Madonna heeft verklaard dat de helft van het zevende geheim is opgeheven omwille van onze gebeden. Zij beveelt wel aan om te blijven bidden, omdat wij met onze gebeden ook nog gedeelten van overige geheimen kunnen opheffen of verzachten. [hier had Zij het meer bepaald over het negende geheim].”

Opnieuw zeer ernstig. Mirjana zei dat het achtste geheim erger is dat deze ervoor. Mirjana is erg bevreesd voor het achtste geheim, maar zegt tevens dat ze het geheim heeft kunnen verzachten door haar gebeden.

‘Zeer ernstig en nog erger dan de feiten ervoor’. De kinderen weenden toen zij dit geheim zagen. Hoewel het lijden kan worden verzacht kan het negende geheim niet worden vermeden.

Uit een interview afgenomen door Vader Livio van Vicka Ivankovic op Radio Maria Italië op 2 januari 2008: “en nu kan in enkel dit nog zeggen over het zevende geheim: dat de Madonna heeft verklaard dat de helft van het zevende geheim is opgeheven omwille van onze gebeden. Zij beveelt wel aan om te blijven bidden, omdat wij met onze gebeden ook nog gedeelten van overige geheimen kunnen opheffen of verzachten. [hier had Zij het meer bepaald over het negende geheim].”

Mirjana: ‘Waanzinnig en het kan niet worden verzacht. Het zal gebeuren. Bereid u voor, maar wees niet bevreesd, wees binnenin verzoend met alles en iedereen: wees klaar voor het ergste, om morgen te sterven! Aanvaard God nu opdat jullie niet bevreesd zouden zijn. Niemand aanvaardt gemakkelijk de dood, maar men kan rust vinden in zichzelf door het geloof. Dit betekent een totale overgave aan God.’ Later voegde Mirjana hieraan toe: ‘Alles zal eindigen.’

Medjugorje: informatie over de geheimen

Janice T. Connell is een gewaardeerd Amerikaans schrijfster die woont in Arizona en een aantal opmerkelijke boeken over Maria heeft geschreven. Ook over Medjugorje schreef ze er een aantal, zoals: “Queen of the Cosmos”, “The Visions of the Children” en “Meetings with Mary”. Zij heeft een interessante samenvatting gemaakt over de geheimen van Medjugorje. Vele zaken staan reeds vermeld onder de tien geheimen, maar er zijn ook een aantal nieuwigheden. De komende weken leest u haar verhaal. Aangezien het document werd geschreven op het einde van de vorige eeuw, kan het hier en daar wat gedateerd lijken.

De Heilige Moeder heeft heel gedetailleerd gesproken over de toekomst tijdens de verschijningen in Medjugorje. Veel gaat over het hoogtepunt van het kwade in de twintigste eeuw. In 1982 vertelde Onze Lieve Vrouw aan Mirjana: “Verontschuldig Mij, maar u moet er zich van bewust zijn dat satan bestaat. Op een dag verscheen hij voor Gods troon en vroeg hij de toelating om de kerk gedurende een eeuw te mogen testen. Deze eeuw staat onder de macht van de duivel, maar wanneer de geheimen, die Ik u heb toevertrouwd, er komen, zal zijn macht worden vernietigd…”

Ook Paus Johannes Paulus II heeft veel gezegd over de betekenis van de twintigste eeuw. Niet alleen heeft hij verklaard dat we in het twaalfde hoofdstuk leven van het Boek der Openbaringen, maar hij heeft ook gezegd dat wij aankijken tegen de ultieme confrontatie van de Katholieke Kerk. Op 24 juni 1977, precies vier jaar voor de verschijningen begonnen in Medjugorje, zei de toenmalige kardinaal Karol Wojtyla: “Wij bevinden ons in de aanwezigheid van de grootste confrontatie uit de geschiedenis, de grootste waar de mensheid ooit tegen aankeek. We staan aan de vooravond van de ultieme confrontatie tussen de Kerk en de anti-kerk, tussen het Evangelie en het anti-evangelie. Hoe zal deze confrontatie eindigen?

Onze Heilige Vader vertelt dat het verband houdt met Fatima in zijn boek: “Over de drempel van de Hoop”. Daarin schrijft hij: “Na mijn verkiezing tot Paus, toen ik meer betrokken werd met de problemen van de wereldkerk, kwam ik tot een gelijkaardige overtuiging: als de overwinning komt op het wereldlijk niveau, dan zal deze er komen door Maria. Christus zal overwinnen door Haar, omdat hij wil dat de overwinningen van de Kerk, nu en in de toekomst, aan haar worden toegewezen. Ik kwam tot deze overtuiging zonder destijds reeds zoveel te weten over Fatima. Ik kon hoe dan ook zien dat er een zekere samenhang was tussen La Salette, Lourdes en Fatima en in het verre verleden, onze Poolse Jasna Gora. En zo werd het 13 mei 1981, toen ik verwond ben door schoten die op het Sint Pietersplein zijn afgevuurd. In het begin schonk ik geen aandacht aan het feit dat deze moordpoging samenviel met de exacte verjaardag van de Fatimaverschijningen aan de drie herdertjes uit Portugal en Maria tot hen de woorden sprak die nu, op het einde van deze eeuw, blijkbaar worden voltrokken…”

Het is heel treffend dat de Heilige Vader, op het einde van de twintigste eeuw, over de continuïteit van de Mariaverschijningen en de vervulling van de profetieën van Fatima sprak. In maart 1984 legde Johannes Paulus II opnieuw de link tussen Fatima en Medjugorje, als de voltooiing ervan: “Medjugorje is de voltooiing en de voortzetting van Fatima. De boodschappen van Medjugorje zijn het hoogtepunt van Gods plan.”

De boodschappen en de voorspellingen van Medjugorje helpen ons voor te bereiden op het hoogtepunt van Gods plan. De geheimen maken integraal deel uit van het pad van de vrede. Het is goed om weten welke rol de geheimen spelen in de triomf van Maria’s Onbevlekte Hart, de sleutelbelofte van vrede uit Fatima.

Terwijl wij bovenmaats zijn gezegend met de bijzondere aanwezigheid van Onze Lieve Vrouw van Medjugorje gedurende achttien jaar, zullen de verschijningen op een zekere dag eindigen en zullen de geheimen plaatsvinden. Drie van de zieners hebben negen van de tien geheimen ontvangen en hebben nog steeds hun dagelijkse verschijningen. De overige drie zieners, die alle tien de geheimen hebben ontvangen, getuigen nu door hun levenswijze van Maria’s boodschappen. Zij hebben nu nog een jaarlijkse verschijning, met uitzondering van Mirjana Dragicevic, die elke tweede van de maand nog een bijkomende verschijning heeft van Maria.

In zijn brief aan de Paus van 16 december 1983 brengt Tomislav Vlasic verslag uit over de openbaringen die Mirjana in 1982 heeft ontvangen en op 5 november 1983 aan hem heeft toevertrouwd, met deze veelzeggende inleiding: ‘Tijdens de verschijning van 25 december 1982 heeft de Madonna, volgens Mirjana, haar het tiende en laatste geheim toevertrouwd en haar de data onthuld waarop de verschillende geheimen zullen worden gerealiseerd. De H. Maagd heeft aan Mirjana vele aspecten van de toekomst ontsluierd, tot nu toe veel meer dan aan de overige zieners. Om deze reden geef ik hier weer wat Mirjana mij heeft gezegd tijdens het gesprek van 5 november 1983. Ik vat de kern van haar verhaal samen zonder letterlijke citaten:

•Vóór het zichtbare teken dat aan de mensheid zal worden gegeven, zullen er drie waarschuwingen voor de wereld komen. Deze waarschuwingen zullen gebeurtenissen op aarde zijn. Mirjana zal ze bekendmaken. Drie dagen voor elke waarschuwing zal ze een priester naar eigen vrije keuze ervan op de hoogte stellen. De mededeling van Mirjana zal een bevestiging van de verschijningen zijn en een aansporing tot bekering van de wereld.
•Na de waarschuwingen zal het zichtbare teken voor de hele mensheid op de plaats van de verschijningen in Medjugorje komen. Het teken zal worden gegeven als een getuigenis van de verschijningen en een oproep tot geloof.
•Het negende en het tiende geheim zijn van ernstige aard. Ze zijn een straf voor de zonden van de wereld. De straf is onvermijdelijk, omdat er niet verwacht kan worden dat de hele wereld zich zal bekeren. De straf kan door gebeden en boete worden verminderd, maar ze kan niet worden opgeheven. Een ramp die de wereld, volgens het zevende geheim, bedreigde, is afgewend wegens het bidden en vasten, zegt Mirjana. Daarom blijft de H. Maagd uitnodigen tot gebed en vasten: “U bent hebben vergeten dat u met gebed en vasten oorlogen kunt afwenden en de natuurwetten buiten werking kunt stellen.”
•Na de eerste waarschuwing zullen de andere in een vrij korte tijdspanne volgen. Zo zullen de mensen tijd hebben om zich te bekeren.
•Deze tijd is de periode van genade en bekering. Na het zichtbare teken zullen degenen die in leven zijn gebleven, weinig tijd hebben voor hun bekering. Daarom nodigt de H. Maagd uit tot dringende bekering en verzoening.
•De uitnodiging tot gebed en boete is bedoeld om de onheilen en de oorlog af te wenden en vooral om de zielen te redden.
•Volgens Mirjana zijn wij dicht bij de gebeurtenissen die door de H. Maagd zijn voorspeld. In naam van deze ervaring zegt Mirjana tot de mensheid: “Bekeer u zo vlug mogelijk, open uw hart voor God.”

Behalve deze essentiële boodschap zegt Mirjana in 1982 een verschijning te hebben gehad, die volgens ons een licht werpt op de geschiedenis van de Kerk. Zij vertelt over een verschijning tijdens welke satan tot haar is gekomen, vermomd als de Heilige Maagd. satan heeft Mirjana gevraagd de Madonna te verloochenen en hem te volgen om haar gelukkig te maken in de liefde en in het leven. Dit in tegenstelling tot de Heilige Maagd, bij wie ze zou moeten lijden. Mirjana heeft hem afgewezen. De H. Maagd is direct gekomen en satan is verdwenen. Toen heeft de Heilige Maagd de volgende boodschap gegeven die in hoofdzaak hierop neerkomt: “Neem Mij dit niet kwalijk, maar u moet beseffen dat satan echt bestaat. Op een dag is hij voor de troon van God verschenen en heeft hij toestemming gevraagd om de Kerk gedurende een bepaalde periode te mogen beproeven. God heeft hem toegestaan om de Kerk gedurende een eeuw op de proef te stellen. Deze eeuw staat onder de macht van de duivel, maar wanneer de geheimen die u zijn toevertrouwd gerealiseerd zullen zijn, zal zijn macht zijn vernietigd. Nu al begint hij zijn macht te verliezen en is hij agressief geworden: hij vernielt de huwelijken, zet aan tot verdeeldheid onder de priesters, veroorzaakt waanbeelden en moorden. U moet zich hiertegen beschermen door vasten en gebed, vooral het gemeenschappelijk gebed. Draag gewijde voorwerpen. Plaats die ook in uw huis en ga weer wijwater gebruiken.”

Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, bevestigde zelf dat Zij de voltooiing van de geheimen van Fatima nastreeft door de geheimen van Medjugorje. Medjugorje is het licht dat door God en Onze Lieve Vrouw is gekozen om hun kinderen aan te sporen tot bekering, met boodschappen zoals nooit voorheen in de geschiedenis van de wereld. De boodschap van Onze Lieve Vrouw, dat het beste Haar vredesplan weergeeft, werd in Medjugorje gegeven op 24 augustus 1991:

“Lieve kinderen! Vandaag nodig Ik u uit te bidden, nu zoals nooit hiervoor, nu Mijn plan zich begint te verwezenlijken. satan is sterk en wenst Mijn plannen van vrede en vreugde weg te vegen door u te laten denken dat Mijn Zoon niet standvastig is in Zijn beslissingen. Daarom roep Ik u op, lieve kinderen, om nog beter te bidden en te vasten. Ik roep u op tot negen dagen van zelfverzaking, zodat Ik met uw hulp, alles wat Ik wens te verwezenlijken door de geheimen, die Ik begonnen ben in Fatima, kan volbrengen. Ik vraag u om nu, lieve kinderen, het belang van Mijn komst en de ernst van de situatie te willen begrijpen. Ik wens alle zielen te redden en ze aan God voor te stellen. Laat ons daarom bidden opdat alles wat Ik begonnen ben zich volledig zou volbrengen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven.”

Om de voltooiing van het plan van Onze Lieve Vrouw te verwezenlijken, moeten we de ernst van Haar oproep bevatten. De geheimen zijn er om ons de ernst te doen bevatten om Haar boodschappen nu na te leven, met een waar gevoel van hoogdringendheid en liefde. Het lijkt er op dat enkele van de geheimen op de hele wereldbevolking slaan, terwijl er andere zijn die over de zieners zelf gaan. Daarom is het niet duidelijk of alle zes de zieners dezelfde geheimen hebben gekregen, of dat er geheimen zijn die verschillen van elkaar.

Op 30 januari 1991 werd aan Ivan de vraag gesteld over de veranderingen in Oost-Europa en de val van het ijzeren gordijn. Hij antwoordde: “Als we de veranderingen zien die ginds hebben plaatsgevonden, moeten we besluiten dat onze gebeden en ons vasten doeltreffend zijn geweest, maar de Heilige Moeder smeekt ons allen om te blijven bidden en vasten. De veranderingen ginds zijn nog niet ten einde. We moeten bidden en vasten opdat de toestand zich daar zou stabilizeren.”

Toen er hem werd gevraagd of hij iets wist over de bekering van Rusland, zei hij: “De echte vraag is niet of Rusland zich zal bekeren, maar wij hebben bekering nodig. De oproep van Onze lieve Vrouw hier is om onze harten te veranderen. Zij vraagt voor een totale verandering binnen onszelf en de maatschappij..”

Er werd Ivan ook gevraagd of Onze Lieve Vrouw wenst dat er gebedsgroepen worden opgericht. Daarop antwoordde hij: “Zij dringt er op aan dat alle mensen op aarde zich bij gebedsgroepen zouden aansluiten.” Op de vraag waarom, zei hij: “Zij weet wat er op komst is.”

Mirjana is gekozen als verantwoordelijke voor de geheimen. Zij kent alle data. Mirjana heeft Vader Pétar Ljubicic gekozen om de geheimen te onthullen aan de wereld. Tien dagen voorafgaand aan het geheim zal aan Vader Pétar een perkamentachtig document worden overhandigd waarop de geheimen zich bevinden. Dit perkament werd door Onze Lieve Vrouw aan Mirjana gegeven en enkel hij zal de tekst kunnen lezen. Het kan niet worden gelezen door er enkel naar te kijken. Als Vader Pétar het perkament ontvangt, zal hij enkel het geheim kunnen lezen waarop het betrekking heeft. Gedurende tien dagen zal Vader Pétar vasten en bidden en drie dagen voor elk geheim zal plaatsvinden, zal hij de tekst kunnen lezen en openbaar maken aan de wereld. We moeten bidden opdat hij Gods wil zou doen omdat er vragen zijn of sommige geheimen openbaar dienen te worden gemaakt of het beste discreet worden gehouden.

Vader Pétar zegt: “Tien dagen op voorhand zal ik weten wat er zal gebeuren, hoe het zal gebeuren en waar het zal gebeuren. Op het gepaste ogenblik zal hij het eerste geheim, vervolgens het tweede geheim, en zo verder kunnen lezen, dit allemaal volgens Gods plan en schema. Op 25 oktober 1985 vertelde Onze Lieve Vrouw aan Mirjana: “Bid veel voor Vader Pétar, aan wie Ik mij bijzondere zegen geef. Ik ben een Moeder en daarom ben ik gekomen. Vrees niet, want ik ben hier…”

Janice T. Connell stelde de volgende vraag aan Vicka: “Vicka, u kent vele geheimen ontrent de toekomstige gebeurtenissen. Heeft de hedendaagse jeugd problemen met deze geheimen die zich zullen verwezenlijken?”

Hierop zei Vicka “De jeugd kijkt tegen vele problemen aan en zal tegen vele problemen blijven aankijken. Dat is waarom de Heilige Maagd ons vraagt om heel hard voor hen te bidden. satan probeert momenteel de wereld te vernietigen, het milieu en zelfs de natuur. Deze daden van satan brengen vele tegenspoed en lijden en hij kan enkel worden gestopt door gebed en vasten.”

“Waarom Vicka?”

“Omdat gebed en vasten onze ogen openen voor de waarheid. Het lijden opent onze ogen voor de waarheid, maar dikwijls is het, tegen de tijd dat het lijden komt, te laat om de oorzaak ervan weg te nemen.”

In Sarajevo zei Onze Lieve Vrouw tot Mirjana op 28 januari 1987: “…Wat de geheimen betreft, mijn kinderen, zijn deze niet gekend door de mensen, maar wanneer zij ze zullen leren kennen, zal het te laat zijn. Keer terug naar het gebed! Niets is belangrijker! Ik zou het wensen dat de Heer Mij zou toelaten om wat meer helderheid te brengen over de geheimen, maar de genaden die u zijn toegekend zijn reeds groot genoeg..”

Op 18 maart 1989 verscheen Onze Heilige Moeder heel bedroefd. Deze droefheid komt zelden voor en is het noteren waard. Onze Lieve Vrouw smeekte: “…Opnieuw smeek Ik u allen om te bidden, om met uw gebeden de ongelovigen te helpen, zij die de genade niet hebben om God in hun harten te ervaren met een levend geloof. Ik wens niet opnieuw te dreigen! Het is enkel Mijn wens om u als een Moeder te waarschuwen. Ik smeek u voor de mensen die niets weten van het bestaan van de geheimen…Ik wens u te vertellen hoe Ik lijd voor u allen, omdat ik de Moeder van allen ben…”

Mirjana herinnert er ons aan: “…Deze verschijningen zijn er voor alle mensen op de wereld. Elke persoon op de wereld heeft zijn rol te spelen wanneer de geheimen er aan komen. Velen kennen reeds hun rol in deze verschijning, zoals ik [Mirjana heeft er kennis van dat haar opdracht later zal veranderen. Op dit ogenblik bidt zij voor diegenen die nog niet gekomen zijn tot Gods liefde]. Er zal lijden zijn voor hen die de boodschappen van Onze Lieve Vrouw volgen. Zij zullen vervolging kennen, maar de beloningen zullen groot zijn. Zij zijn elk beetje van vervolging en lijden waard…”

In 1991 werd aan Mirjana gevraagd of de geheimen en hun ontplooiing nabij zijn. Zij antwoordde: “De mensen zouden nu moeten voorbereid zijn. De mensen moeten altijd zijn voorbereid. Indien de mensen meer zouden bidden en minder zouden nadenken, dan zouden ze meer vrede kennen…”

De oproep om gevolg te geven aan de smeekbede van Onze Lieve Vrouw is dringend voor de bekering van elke ziel. Maria leidt ons opdat we zouden begrijpen dat satan thans bijzonder agressief is geworden omdat, wanneer het eerste geheim zich zal voltrekken, zijn macht zal worden gebroken. Mirjana bevestigt dat satan een enorme macht heeft gehad tijdens de twintigste eeuw. Zij zegt ook dat Onze Lieve Vrouw heeft gezegd dat satan nooit ervoor zoveel macht heeft gehad en dat hij nooit meer zulke macht zal hebben.

Mirjana zei tot Janice Connell dat de grote kosmische strijd voor de zielen momenteel op zijn hoogtepunt is. Deze strijd woedt tussen het zaad [de kinderen] van Maria en het zaad van de slang [satan]. God de Vader geeft satan een laatste kans gegeven om de Kerk te overwinnen tijdens de twintigste en een gedeelte van de eenentwintigste eeuw. Volgens Mirjana echter waren er drie dingen dat satan niet wist:

•De Eeuwige Vader zou gedurende heel deze tijd Maria zenden, de vrouw van het verbond met Zijn volk, om als een moeder de zielen, die worstelen in deze tijdens van grote duisternis, te waarschuwen en aan te moedigen.
•De Eeuwige Vader zou immense hoeveelheden genade, zoals nooit voorheen in de geschiedenis van de wereld, toelaten.
•De Eeuwige Vader zou uitverkoren zielen zenden die Hem trouw zouden blijven, ongeacht de bekoringen en aanvallen van satan
Toen aan Mirjana werd gevraagd of het eerste geheim eerder geestelijk dan lichamelijk zou zijn, antwoorde zij: “Het moet gezien worden. Het moet ons wakker schudden opdat de wereld zou beginnen nadenken. Het eerste geheim houdt verband met een bestraffing en Mirjana heeft gezegd dat het niets goed is.

Op 25 oktober 1985 toonde Onze Lieve Vrouw het eerste geheim in een visioen:. Een streek lag er verlaten bij: “het is een opschudding van een regio in de wereld. In de wereld zijn er zoveel zonden. Wat kan Ik doen, als u Mij niet helpt? Denk eraan dat Ik van u hou. God heeft geen Hart van steen. Kijk gewoon rondom u en zie wat de mensen doen, dan zult u niet langer zeggen dat God een Hart van steen heeft. Hoeveel mensen gaan er met respect, eerbied en sterk geloof naar de kerk, het Huis van God, en hebben Hem lief? Heel weinig! Hier beleef je nu een tijd van barmhartigheid en bekering en het is nodig deze tijd goed te gebruiken. Bid veel voor Vader Pétar, aan wie Ik Mijn speciale zegen heb gegeven. Ik ben een Moeder en daarom ben ik gekomen. Vrees niet, want Ik ben hier.”

Mirjana’s ogen waren vol van tranen toen Maria het nogmaals over de eerste vermaning had dat ze in het visioen had gezien. Zij vroeg aan Onze Lieve Vrouw: “Moet het iets zoals dit zijn?”
Onze Lieve Vrouw benadrukte: “Kijk naar de manier waarop de mensen leven…”
Mirjana heeft ook gezegd dat het eerste geheim geen ramp is, maar om te bewijzen dat er een God bestaat. Mirjana voegde hieraan toe: “de eerste geheim zal zichzelf uitleggen. Het zal maar een korte tijd duren en er zal geen voorafgaan teken zijn aan de komst ervan. Het zal ook niet zichtbaar zijn over de hele wereld.”

Van al haar belevenissen met de Heilige Moeder, heeft Mirjana gezegd: “het eerste geheim zien is het ergste…”
Mirjana heeft ook vermeld dat de eerste twee geheimen waarschuwingen zullen zijn aan de wereld, gebeurtenissen die zullen plaatsvinden alvorens er een zichtbaar teken zal worden gegeven aan de mensheid.

De priester die Mirjana heeft uitgekozen, Vader Pétar Ljubicic, heeft gezegd: “Alles wijst erop dat het eerste geheim verwijst naar Medjugorje. Het zal daar plaatsvinden. De eerste twee geheimen zijn waarschuwingen. In feite zouden wij het geen geheimen mogen noemen, want het zijn eerder waarschuwingen voor iedereen van ons. Iedereen die naar hier zal komen na deze gebeurtenis zal zichzelf ervan kunnen overtuigen dat de Moeder Gods hier was, dat deze kinderen de waarheid hebben gezegd en deze gebeurtenis zal het bewijs ervan zijn.”

Het derde geheim is een permanent teken op de Verschijningsberg [Podbrdo]. Aan Jelana Visalj gaf Onze Lieve Vrouw op 25 april 1983 hierover het volgende door: “Bekeer u! Het zal te laat zal als het teken komt. Voor het teken komt, zullen er verschillende waarschuwingen worden gegeven aan de wereld. Laat de mensen zich vlug bekeren. Ik heb uw gebeden en boete nodig.”

Jelena zegt dat Onze Lieve Vrouw heeft onthult: “…deze tijd betekent een grote kans om u te bekeren en u te verdiepen in uw geloof…”

Alle zieners, behalve Jakov, weten dat ze nog in leven zullen zijn wanneer het derde geheim er aan komt.

Op 4 september 1981 heeft de Heilige Moeder onthuld dat: “Het teken zal worden gegeven aan het einde van de verschijningen”.

Mirjana heeft ook gezegd dat: “..de tijd van de zuivering zal eindigen met de derde waarschuwing, wat het zichtbare teken is voor de wereld. Als het teken verschijnt, zal er niet langer twijfel bestaan dat God waarlijk bestaat, maar als de wereld zich niet bekeert zullen er rampen volgen..” Mirjana vervolgt: “…maar het zal voor velen te laat zijn om zich nog te bekeren. De ontmoeting met de goddelijke aanwezigheid zal rampzalig zijn voor zij die zich nog niet tot God hebben gekeerd, maar voor hen die dit wel hebben gedaan zal het een tijd van grote vreugde zijn…Het zal een groot geschenk zijn voor zij die hun ogen zullen geopend hebben. Het derde geheim, het blijvende teken op de Podbrdo, kan de harten niet openen en de mensen doen geloven. Aanvaarden dat God bestaat betekent bekering en God toelaten. Bijvoorbeeld: satan weet dat God bestaat en dat God hem heeft geschapen, maar hij komt tegen God in opstand. De Heilige Moeder zei dat er nog steeds mensen zullen zijn die niet zullen willen geloven nadat het blijvende teken komt. Misschien zij die doelbewust hun bekering hebben vertraagd en weigeren een open hart te hebben. Als we open staan voor Gods genade, stopt deze nooit, maar er komt een einde aan Gods genade als u deze niet verdient.”

In een interview uit 1983 met Fr. Robert Faricy en Sr. Lucy Rooney, gaf Mirjana een gedetailleerde beschrijving: “…eerst zullen sommige geheimen worden onthuld, niet te veel, en de mensen zullen er zich van vergewissen dat Onze Lieve Vrouw hier was. Ze zullen het teken begrijpen. Jakov zei dat de burgemeester en de hogere klasse de eersten zullen zijn om de heuvel op te lopen…Ze zullen het teken begrijpen als een plaats waar men zich kan bekeren. Ze zullen naar de heuvel gaan en bidden, en hen zal worden vergeven. Toen ik aan Maria de vraag stelde over sommige ongelovigen, antwoordde Zij: “Bid voor hen en ook zij zouden moeten bidden!”, maar toen ik haar recentelijk hetzelfde vroeg, antwoordde Zij: “Dat zij zich bekeren terwij er nog tijd is…”

Jakov zei dat het blijvende teken iets zal zijn zoals er nog nooit gezien is op deze aarde. Het blijvende teken zal hoe dan ook blijvend, onvernietigbaar en heel mooi zijn. Thans is er niets op deze aarde dat onvernietighaar of bovennatuurlijk is. Vicka zei dat het teken plots zal verschijnen en dat het zichtbaar zal zijn op de grond. Elkeen zal het kunnen zien. Jakov gelooft dat, wanneer het teken komt, mensen van over de hele wereld in grote aantallen naar Medjugorje zullen komen. Nog veel meer mensen zullen geloven.

Fr. Svetovar Kraljevic geeft een relaas van vuur het dat in de beginmaanden te zien was op de Podbrdo, en waarover Onze Lieve Vrouw zei dat het van een bovennatuurlijk karakter was. Dit geschiedde op 28 oktober 1981, toen er een vuur van onbekende oorsprong, opflakkerde op de plaats van de eerste verschijning en gedurende vijftien minuten bleef laaien. Meerdere honderden mensen waren hiervan getuige, waaronder vele priesters en zusters. Een wacht van het regime, die stond opgesteld aan de voet van de heuvel om de pelgrims te verhinderen om naar de top te klimmen, onderzocht later de plaats en vond geen enkel spoor van vuur, terwijl hij het vuur duidelijk had gezien. Niets was opgebrand.

De zieners hadden het vuur toen niet bemerkt omdat ze op dat ogenblik allen thuis waren. In de verschijning van ’s avonds echter, vroeg de Madonna of zij het vuur hadden bemerkt. Toen de kinderen dit ontkenden, antwoordde Zij: “Dit is een van de voorbodes van het Grote Teken.” De kinderen getuigen dat de Maagd Maria hen toen heeft verteld dat er nog veel meer zo’n tekenen zouden volgen, zowel te Medjugorje als in overige gedeelten van de wereld, alvorens het Grote Teken er zou komen.

Marija zegt ons: “Thans zijn er op vele plaatsen van de wereld tekenen, zoals lichtverschijnselen, ervaringen van persoonlijke genezingen, zowel geestelijke als lichamelijke. Ook krijgen velen persoonlijke tekenen. Mensen van over de hele wereld zijn naar hier gekomen. Dikwijls hadden ze of hebben ze buitengewoone persoonlijke tekenen gekregen in hun leven. Zo heeft de Heilige Moeder bijvoorbeeld gezegd dat de tekenen van de rozenkransen en medailles, die veranderen in goud, tekenen zijn om het geloof te versterken tot er een blijvend teken zal worden achtergelaten op de Podbrdo.”

De zieners weten wanneer het derde geheim, het miraculeuze teken, op de Podbrdo zal plaatsvinden.

Onze Lieve Vrouw smeekt: “Het teken zal komen. Maak u hier geen zorgen over. Het enige wat Ik u wens te vertellen is om u te bekeren. Maak dat zo spoedig mogelijk aan al Mijn kinderen bekend. Geen pijn, geen lijden is groot genoeg voor Mij om u allen te kunnen redden. Ik zal tot Mijn Zoon bidden om de wereld niet te straffen, maar ik smeek u, wees bekeerd. U kunt zich niet voorstellen wat er gaat gebeuren, noch wat de Eeuwige Vader over de aarde zal zenden. Daarom moet u zich nu bekeren [vrijdag 24 juni 1983].”

Marija benadrukt: “Dit is een tijd van grote genade en barmhartigheid. Nu is de tijd om te luisteren naar de boodschappen en uw leven te veranderen. Zij die dit doen zullen God hiervoor nooit genoeg kunnen bedanken.”

Vicka legt uit [over hen die wachten op het teken vooraleer zich te bekeren]: “Voor deze mensen zal het te laat zijn. De Heilige Moeder zegt dat God Haar daarom zoveel tijd heeft gegeven in Medjugorje, zodat allen zich zouden kunnen bekeren. Zij wil er zeker van zijn dat iedereen hiertoe de kans krijgt. Zij kan echter deze niet helpen die zich niet wensen te veranderen, die niet willen terugkeren tot God, die God niet voorop plaatsen. Als u dit nu niet doet, zal het te laat zijn.”

In een ander interview wijdde ze verder uit door te zeggen dat “zij die zich hebben bekeerd het gemakkelijker zullen hebben tijdens de straffen. Dit is uiteraard ook een reden waarom wij de mensen tot de bekering willen leiden. We moeten de mensen helpen zich te bekeren. We moeten hen voorbereiden op de straf. Wij helpen hen met onze gebeden en de dingen die we doen. Alles wat we in Medjugorje doen is de mensen de juiste manier tonen waarop de boodschappen moeten worden nageleefd…”

Aan Mirjana werd gevraagd of er velen zullen sterven nadat het eerste geheim is onthuld en vóór het derde geheim zich zal voltooiien. Hierop antwoordde Mirjana: “Na het zichtbare teken, zullen zij die nog in leven zijn, nog slechts weinig tijd meer hebben om zich te bekeren…” Mirjana herhaalde: “De Heilige Moeder heeft gezegd dat zij die nog in leven zijn, wanneer het blijvende teken komt, getuige zullen zijn van vele bekeringen onder de mensen omwille van het teken, maar eveneens zijn zij gezegend die geloven zonder te hebben gezien.”

Toen Mirjana door Michael Brown werd geïnterviewd vatte hij zijn indrukken als volgt samen:

“…terwijl er weinig gezegd werd over het vierde, het vijfde en het zesde geheim, wat tot beschouwingen leidde dat deze diegene waren die te maken hadden met de Kerk [of anderzijds geheimen van zuiver persoonlijke aard waren], bleken de laatste vier eerder deel uit te maken van de grote bestraffing…Aan Mirjana werd duidelijk gevraagd: Mirjana, mensen praten over de drie dagen van duisternis, over tsunamis, aardbevingen, rampen. Weet u iets over dit soort gebeurtenissen in de toekomst? Haar antwoord was: Ik spreek niet over deze zaken, noch heb ik er ooit over gesproken. God is vrede. God is liefde. De boodschappen van de Heilige Moeder hier zijn boodschappen van vrede zodat al Haar kinderen op aarde Gods liefde zouden mogen ervaren…”

Het interview van Ivan van 18 januari 1993, gepubliceerd in Medjugore Gebetsaktion drukt ook bemoediging en hoop uit, ondanks de mogelijke wereldwijde vernietiging. Hij zegt: “…er is geen reden om de mensen bevreesd te maken. De Moeder van God komt hier niet om iemand angst aan te jagen. Dat is niet Haar doel. Zij komt om ons te helpen, maar één ding is zeker: sinds het begin van de verschijningen zei de Moeder Gods dat de grootste bedreiging voor de mensheid deze van zelfvernietiging is. En dit gebeurt vandaag op vele wijzen: door oorlogen, drugs, alcohol, een immorele levenswijze…ik kan niet spreken over de geheimen. Deze zullen bekend gemaakt worden als de tijd komt. Maar iedereen kan bepaalde dingen herkennen aan de tijden waarin wij leven. Ik wens hier niets meer aan toe te voegen. Elke persoon is de bekwaamheid gegeven om conclusies te trekken uit iets…” [de wereldvernietiging is hetzelfde woord dat door Onze Lieve Vrouw is gebruikt te Fatima over het lot van de naties].

Vermeldingen van natuurlijke rampen zoals aarbevingen, vulkaanuitbarstingen, tyfoons, orkanen en tsunamis doen de ronde. Ook zijn er verhalen over een wereldomvattende instorting van de economie, droogten, hongersnood en pandemieën. We blijven gevaar zien in kernwapens en kernreactors en toen Mirjana door het Canadese blad l’Informateur werd ondervraagd of er een kernoorlog zou komen, antwoordde zij dat dit deel uitmaakte van de geheimen. Onthulde zij onopzettelijk een kernconflict door haar antwoord?

Vicka heeft ook gezegd dat het zevende geheim is verzacht door onze gebeden en dat dit een van de redenen is waarom Onze Lieve Vrouw smeekt om onze gebeden, ons vasten, onze boete, zodat ook andere geheimen zouden kunnen worden verzacht…Zij vertelt ons dat de Heilige Moeder zei dat er straffen zullen komen voor de zonden in de wereld. Aan Vicka werd gevraagd of ze bereid was om over de straffen te spreken en Vicka antwoordde eenvoudig: “Met gebed, boete en vasten kunnen ze aanzienlijk worden verzacht.”

De vier laatste geheimen lijken in toenemende mate ernstige feiten te zijn met een grote weerslag op de wereld. Vader Svetovar Kraljevic ondervroeg Mirjana en schrijft haar woorden in zijn boek De verschijningen van Onze Lieve Vrouw te Medjugorje: “Ik kan de geheimen niet onthullen, maar ik kan u vertellen dat het achtste geheim erger is dan de overige zeven. Ik heb lange tijd gebeden dat dit geheim minder streng zou zijn. Elke dag, toen de Madonna kwam, drong ik hierop aan, Haar vragend om het verlichten. Hierop zei Zij dat iedereen zou moeten bidden hiervoor. In Sarajevo had ik vele mensen rondom mij in gebed. Later vertelde de Madonna mij dat ze God heeft ertoe kunnen aanzetten om het geheim te verzachten. Maar hierop vertelde Zij mij het negende geheim en dat was nog erger. Het tiende geheim is totale waanzin en kan hoe dan ook niet verzacht worden. Ik kan hier niets over zeggen, omdat zelfs één woord het geheim zou onthullen voordat de tijd gekomen is.

Ivanka legt er, in een interview met Janice Connell, de nadruk op om nu te zijn voorbereid. Toen haar werd gevraagd of zij veel leed, antwoordde zij: “Mijn grootste leed ligt in de geheimen en hieraan verbonden vertelde de Heilige Moeder mij over de toekomst van de wereld. Gedurende meer dan twee jaar sprak Zij over de toekomst. Zij spreekt tot ieder van de zieners op een andere wijze hierover. Tegen mij heeft Zij het over de toekomst van de wereld. Tot Vicka spreekt Zij over haar eigen leven.”

Op de vraag of het een mooie toekomst is, zei Ivanka: “De Heilige Moeder heeft mij alles gezegd. Er zijn goede en slechte dingen. Het belangrijkste is te weten dat God van ieder van ons houdt. Wij zijn allemaal Zijn kinderen.”

Hierop werd er haar gevraagd of het een lange toekomst is. Hierop antwoordde Ivanka: “Voor sommigen is het een lange toekomst voor anderen een korte.”

De volgende vraag was of God de wereld zal vernietigen en of de vernietiging van de wereld deel uitmaakt van de geheimen. Ivanka: “Wij vernietigen de wereld, niet God” en ze zei ook strikt dat zij niet over de geheimen mag spreken: “Als de Heilige Moeder tot mij komt elk jaar, dan vertelt zij mij over de geheimen. Zij deelt de dingen met mij. Onze Lieve Vrouw probeert steeds Haar kinderen te troosten.”

Tenslotte werd Ivanka’s raad gevraagd, wat zij zou aanbevelen, in het licht van haar kennis over alle tien de geheimen. Zij gaf als antwoord: “Bid, bid steeds! Tracht goed te zijn voor andere mensen. Tracht te leven naar de boodschappen. Vraag de mensen om de boodschappen ernstig te nemen. Alsjeblieft, aanvaard Gods grote geschenk aan ons. Doe wat de Heilige Moeder van u vraagt. Dan zal je grote vrede en vreugde kennen op deze aarde, zelfs in het lijden. U zult de Hemel voor altijd bezitten…”

Vicka vertelt ons: “De beste voorbereiding is elke dag te bidden, naar de Mis te gaan en de Bijbel te lezen. Met gebed en boete kunnen de straffen gevoelig worden verzacht. Ik kan alleen zeggen: bereid u voor. In alle eeuwigheid zult u God hiervoor dankbaar zijn.”

Vader Kraljevic vroeg aan Mirjana of we onszelf kunnen voorbereiden op wat er zal gebeuren. Ze zei: “Ja…bereid u voor! De Madonna heeft gezegd dat de mensen zich spiritueel zouden moeten voorbereiden om klaar te zijn en niet in paniek te raken, en zich te verzoenen met hun ziel. De mensen moeten bereid zijn voor het ergste, om morgen te sterven. Ze moeten God nu aanvaarden om niet bevreesd te zijn. Niemand aanvaardt graag de dood, maar men kan in vrede zijn met de ziel als men gelooft. En als de ziel toegewijd is aan God, zal Hij ze aanvaarden…”

Vader Kraljevic zei ook dat Mirjana opgewonden raakte toen Vader Ivila Vega, een priester uit Mostar, haar vroeg over de toekomst van het Westen. Vader Kraljevic vermoedt dat deze vraag de geheimen betrof. Mirjana antwoordde: “Het Westen gedraagt zich, ondanks al zijn technologie, alsof het alles heeft geschapen dat de moeite waard is en denkt dat het de plaats ingenomen heeft van God…”

Toen aan Vicka werd gevraagd of ze wist dat het de laatste maal is dat de Heilige Moeder onder de gedaante van een verschijning naar de aarde komt, antwoordde zij: “Zij zegt dat het niet meer nodig zal zijn om terug te komen nadat de geheimen zich hebben voltooid.” Toen er werd gesproken over Mirjana die ooit geantwoord heeft dat de macht van satan zal worden gebroken nadat het eerste geheim zich heeft voltooid, zei Vicka eenvoudig: “Dat is zo.”

Op de vraag of de wereld de geheimen zal overleven zei Mirjana: “Gods wereld is overanderlijk. Alles gaat voorbij, behalve Gods wil. Zij die bidden begrijpen dit…”

Ivanka antwoordde dat het niet God is die de wereld vernietigt, maar de zondevolle harten van de mensen die tot zo’n vernietiging in staat zijn. We mogen zeer dankbaar zijn dat Onze Lieve Vrouw op 12 juli 1982 tegen de zienertjes heeft gezegd: “Er zal geen Derde Wereldoorlog plaats vinden.”

Mirjana heeft gezegd dat ze wist dat ze allen zouden veilig zijn in Medjugorje tijdens de oorlog. Medjugorje werd bevestigd als een plaats van vrede, een toevluchtsoord dat zou beschermd worden. Maar zoals Mirjana zegt: “Vraag de mensen om zich niet te concentreren op de toekomst. Onze leven wordt per dag geleefd. Morgen is geen bedreiging voor zij die in God vertrouwen.”

Janice T. Connel vroeg Mirjana: “Vele mensen stellen zich de vraag of de verschijning van de Heilige Moeder hier in Medjugorje betekent dat wij de eindtijden zijn binnen getreden. Heeft de Heilige Moeder iets gezegd over de Apocalyps, of de Tweede Komst van Christus? Mirjana antwoordde: “Dat maakt deel uit van de geheimen. Ik wens er niet over te praten..Hier was haar antwoord een beetje verschillend dan toen Michael Brown haar hetzelfde vroeg, waarop Mirjana toen antwoordde “…dat de Heilige Schrift ons belooft dat de heerschappij van God op handen is. De Heer zal tussen zijn mensen wandelen Zijn verbond zal eeuwigdurend zijn…”

Vicka heeft ontkend dat zij iets weet over de Eindtijden en de Apocalyps en toen Michael Brown haar vroeg wat er niet in de geheimen van Medjugorje is vervat, bevestigde zij dat de Tweede Komst van Christus, de Antichristus en het Einde van de Wereld niet in de geheimen zijn begrepen die zij kent.

Het verschil van antwoorden op dezelfde vragen kan hier bij de lezer voor verwarring zorgen. Mirjana heeft het ook niet altijd zo gemakkelijk elke dag overstelpt te worden met vragen over de geheimen.

De geheimen mogen dan een aanschouwing zijn van de toekomst van het leven op aarde, Onze Lieve Vrouw heeft aangekondigd dat ze in de toekomst niet langer meer op de aarde zal verschijnen op deze wijze. Het zal ook een tijd zijn dat satans bewind op aarde zal eindigen. Het beeld van de wereld na de triomf van het Onbevlekte Hart van Maria en de zuivering van de wereld van het kwaad zal heel krachtig zijn. Net zoals het dorpje Medjugorje is veranderd in een Heiligdom van Vrede, zo zal er ook vrede heersen op aarde. Het leven zal gericht zijn rond de Heilige Eucharistie en de sacramenten. Elke individueel zal bloeien in liefde en vrede en de wereld zal worden veranderd door gebed en geloof.

Aan Jakov werd de volgende vraag gesteld over de toekomst: “Zullen enkel diegenen die God kennen, God liefhebben en Zijn weg leiden en de voorspelde dagen, in alle verschijningen van Maria over de hele wereld, overleven?” Jakov antwoordde; “Enkel zij die Gods wil doen zullen blijven leven. De rest is een droombeeld. Al de rest zal dood zijn.”

De Heilige Moeder heeft gezegd: “Mijn kinderen, u bent vergeten dat u door vasten en gebed oorlogen kunt stoppen en de natuurwetten kan veranderen…”

Mirjana heeft gezegd dat ze door de Heilige Moeder werd getroost. Op Kerstmis 1982 vertelde de Heilige Moeder aan Mirjana tijdens haar laatse dagelijke verschijning: “Mirjana, Ik heb u uitgekozen en u al wat nodig is verteld. Ik heb vele gruwels aan u doorgegeven die u waardig zult moeten dragen. Denk aan Mij en denk aan de vele tranen die Ik geweend heb omwille van deze gruwels. U moet steeds moedig zijn. U begreep vlug Mijn boodschappen en nu moet u begrijpen dat Ik niet langer dagelijks aan u zal verschijnen. Heb moed….”

Onze Lieve Vrouw heeft aan Mirjana belooft dat Zij tot haar zou komen op elk moment dat ze angst zou doorstaan omwille van de last van de geheimen dat ze moet dragen. Toen er haar gevraagd werd waarom ze door Onze Lieve Vrouw dient te worden getroost, legde Mirjana uit: “Omwille van de geheimen. Ik weet wat de ongelovigen wacht. Dit is een tijd van grote genade. Zij die niet in God geloven verliezen hun tijd aan dingen die ze toch niet kunnen houden…”

Mirjana vervolgde: “De Heilige Moeder heeft mij onderwezen dat niets van belang is in een menselijk leven, behalve het geloof en de trouw in Gods wil. God heeft ons voor Hem gemaakt. Vele mensen verspillen hun tijd aan wereldse zaken, aan dingen die voorbijgaan. En zo zo kennen vele mensen ook God niet. Zo velen hebben vandaag de dag zelf goden gemaakt van materiële zaken en doelen, en idolen gemaakt van andere mensen. Voor hen is er enkel geween en smart omdat ons leven op aarde zo kort is, zo heel kort…”

Vader Slavko Barbaric, de geestelijke begeleider en parochiepriester van Medjugorje, herinnert er ons aan: “De Madonna is niet gekomen om rampen aan te kondigen, maar eerder om ze helpen af te wenden. We weten allemaal dat een kernoorlog tot de mogelijkheden behoort, zelfs zonder verschijningen. Als een huis afbrandt, brandt het niet af omdat de moeder “vuur!” roept…integendeel, een moeder zal het huis trachten te beschermen en daarin ligt de hoop…”

Wat de zieners ook vertellen over de toekomst, het gaat steeds over grote hoop. In een interview met Vader Tomislav Vlasic in zijn boek “De Koningin van de Vrede bezoekt Medjugorje”, verhaalt Vader Jospeh Pelletier uitvoerig: “Vader Tomislav gaf een klein beetje bijkomende informatie over de geheimen tijdens een opgenomen interview van 15 augustus 1983: Zij [de zienertjes] zeggen dat, met de verwezenlijking van de geheimen die hen zijn toevertouwd door Onze Lieve Voruw, het leven op aarde zal veranderen. Nadien zullen de mensen geloven zoals in vroegere tijden. Wat er zal veranderen en hoe het zal veranderen, weten we niet, gegeven dat de zieners niets vrijlaten over de geheimen…”

Het nieuwe tijdperk zal een tijdperk van vrede zijn. Dit tijdperk van vrede moet er komen door bekering. De wereld kan enkel vrede vinden in God. Opnieuw wordt er herinnerd aan de woorden van Onze Lieve Vrouw: “U kunt zich niet inbeelden wat er staat te gebeuren, noch wat de Hemelse Vader op aarde zal afsturen. Dat is de reden waarom u moet bekeerd zijn! De genaden die nu worden gegeven kunnen de wereld veranderen.”

De Heilige Moeder heeft gezegd: “Maar u kunt een genade ontvangen in een ogenblik, in tien dagen, in tien jaren, in honderd jaren. Het ligt aan u. Aan het voornemen van uw harten.” Het is onze keuze om deze oproep nu te beantwoorden of Gods hand van gerechtigheid af te wachten voor de verandering van de wereld waarin Hij zal regeren met Maria, de Koningin van de Vrede.

Zuster Emmanuel Maillard rapporteerde over het tijdperk van vrede in het Medjugorje Netwerk: “Bij deze gelegenheid [10 maart 1994], werd aan vele van de zieners gevraagd of de overwinning van het Onbevlekte Hart van Maria nabij is. Ivan zei dat de Gospa hier dikwijls over sprak, maar dat hij dit niet verder kon toelichten. Ook Mirjana wenste te zwijgen. Ik weet niet of dit een gedeelte van de geheimen is, maar het is duidelijk dat de zieners bevelen hebben ontvangen van de Gospa om stil te blijven over dit.”

Onze Lieve Vrouw heeft haar levensverhaal vertelt aan Vicka. Dit zal worden vrijgegeven tegen de tijd dat Onze Lieve Vrouw het zal toelaten. Tot op heden is het niet verschenen. Toen er door Michael Brown werd gevraagd naar de datum van de vrijgave van het levensverhaal van Onze Lieve Vrouw, wordt Vicka aangehaald in uitgave van de “Sign of The Times” van de lente van 1994:

“Vicka heeft een interessant opmerking gemaakt over de geheimen. Toen ik vroeg of het levensverhaal van de Maagd Maria, die Maria nu reeds lange tijd aan haar heeft gedicteerd, zou verschijnen voor of na de geheimen, heeft Vicka geantwoord dat ze de indruk had [en enkel de indruk] dat het zal worden vrijgegeven vooraleer de gebeurtenissen in Vicka’s geheimen zich zullen ontvouwen. Dit is uiteraard van een enorme betekenis, en indien dit zo zou zijn, betekent het meteen ook dat we wat meer ademruimte zullen krijgen dan verwacht. Vicka maakte deze opmerking ten huize van haar oom Stanko Vasilj en die nacht werd Medjugorje getroffen door donderslagen die zelfs de inwoners ongewoon vonden. We moeten echter benadrukken dat de tijdschronologie haar niet werd doorgegeven door de Maagd, maar dat het haar eigen gevoel is.”

Misschien wenst God Zijn kinderen te voeden met een betere kennis van het leven van de Heilige Moeder als voorbereiding op de Overwinning van Haar Onbevlekte Hart. Hoe dan ook, het kan ook zijn dat het geschenk van de beschrijving van het leven van de Heilige Moeder, niet waarlijk zal worden aanvaard en erkend tot wanneer het tijdperk van vrede er komt. Het is heel goed mogelijk dat enkel wanneer de harten volledig zullen openstaan in de liefde van de verandering, God onze deze onthullingen zal toelaten. Daar iedereen vurig zal geloven in het nieuwe tijdperk, zal men allen de buitengewone verdiensten van Gods Moeder zoeken. De geschriften over Haar leven, zouden dan een ongelofelijke genade betekenen. In alle geval zal de onthulling van Gods liefde in het bewind van de Twee Harten van Jezus en Maria een hoogtepunt van de geheimen zijn.

Indien aan satan een bijzondere macht werd verleend, is het mogelijk dat dit tijdperk mogelijk heel kort op handen is en het verval van satans macht spoedig zal plaatsvinden.

Zuster Lucia van Fatima heeft uitgelegd dat de overwinning van het Onbevlekte Hart van Maria reeds begonnen is met de toewijding van Rusland aan Haar Onbevlekte Hart, door Paus Johannes Paulus II op 25 maart 1984.

Onze Heilige Moeder wil dat wij Haar vertrouwen wanneer ze ons door het jubileumjaar 2000 zal leiden. Het is de oproep naar een nieuw leven nu en in het nieuwe tijdperk, het Tijdperk van de Vrede. De volgende eeuw zal Haar woorden en Haar boodschappen nog verder blijven verspreiden. De verandering van de bekering zal de wereld overweldigen. Hoe lang dit zal duren, zal van ons antwoord afhangen. Onze Lieve Vrouw heeft gezegd dat, indien alle Katholieken hun geloof zouden beleven, de hele wereld Katholiek zou zijn!

“Lieve kinderen! Ik nodig u uit tot het gebed nu satan sterk is en zoveel mogelijk zielen tot hem wenst te nemen. Bid, lieve kinderen, en heb meer vertrouwen in Mij omdat Ik hier ben om u te helpen en u te leiden op het nieuwe pad naar een nieuw leven. Luister daarom, lieve kinderen, een leef naar wat Ik u vertel omdat dit belangrijk voor u is wanneer Ik niet langer meer bij u zal zijn opdat u Mijn woorden zou herinneren die Ik u heb verteld. Ik roep u op om uw leven te beginnen veranderen en dat u voor bekering beslist, niet met woorden, maar met uw leven. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven.[25 oktober 1992].”

Het feest van Maria Koningin valt op 22 augustus. Het is een bijzondere viering van Onze Koningin van de Vrede die onze toenadering zoekt tot Haar om de wereld te veranderen, om te regeren over alle harten. Leef de boodschappen na en heb nooit vrees onder de mantel van Onze Lieve Vrouw en de Heilige Kerk. Paus Johannes Paulus II verstevigde Maria’s woorden van Medjugorje nog in Fatima op 10 maart 1991: “Wees niet bevreesd, lieve kinderen. Het is niet een oude wereld die eindigt. Het is een nieuwe wereld die begint. Een nieuw ochtendgloren lijkt op te komen in het licht van de geschiedenis, waarbij de Christenen worden uitgenodigd om het licht en de ziel van de wereld te zijn die een enorme nood heeft aan Christus, de Redder van de mensen. De belofte van Onze Heilige Moeder te Fatima zal worden vervuld door het geschenk van Medjugorje.”

Chris De Bodt

Addendum 2: Vr. Pétar en Mirjana over de geheimen

Fr. Pétar Ljbicic, OFM is geboren in 1946 in Prisoje, Tomislavgrad. In 1967 trad hij in bij de Franciscaner Orde in de provincie van Bosnië-Herzegovina. Hij werd tot priester gewijd in 1972. Hij studeerde theologie in Sarajevo en Koenigstein. Hij was parochiale vicaris in Vitina en Tihaljina Seonica, en van 1984 tot 1995 in Medjugorje. Na het verlaten van Medjugorje, diende hij in de Kroatische Katholieke Missie in Zwitserland. Hij is de schrijver van verschillende boeken over de gebeurtenissen te Medjugorje. Tijdens zijn verblijf te Medjugorje en later, nam hij deel aan ontelbare gebedsbijeenkomsten, die over geheel Europa door Medjugorje bedevaarders werden georganiseerd.

test-test

Vr. Pétar en Mirjana in veel jongere tijden

Aan Mirjana Dragicivec zijn de belangrijkste geheimen te Medjugorje doorgegeven. Met uitzondering van het derde geheim, is het niet geweten of de geheimen voor alle zieners dezelfde zijn. In feite kunnen er dus maximum 55 geheimen zijn, maar hoogstwaarschijnlijk zijn er nog een aantal geheimen die door meerdere zieners worden gedeeld, waaronder het eerste geheim. Mirjana Dragicevic, die ondertussen is uitgegroeid tot de hoofdzieneres te Medjugorje, heeft Pater Pétar Ljubicic uitverkoren als priester om, samen met haar en vooraleer elk geheim zich gaat manifesteren, tien dagen vooraf afgezonderd te bidden en te vasten. Na zeven dagen of drie dagen op voorhand, zal elk geheim aan de wereld worden bekend gemaakt.

Mirjana heeft ook de reden bekend gemaakt waarom zij Pater Pétar heeft gekozen: hij was opvallend vriendelijk en attent, vooral voor de armen en de weeskinderen en dat ging niet onopgemerkt aan Mirjana voorbij.

Het was nadat Maria aan Mirjana het tiende geheim had bekend gemaakt [Kerstmis 1982] dat Onze Lieve Vrouw haar vroeg om een priester te kiezen die, samen met haar, de geheimen zal bekend maken. Hij heeft deze verantwoordelijkheid aanvaard en moet het volbrengen. Maria heeft steeds herhaald om beter niet over de geheimen te spreken, maar in plaats daarvan te bidden, omdat, wanneer iemand Onze Lieve Vrouw als een moeder en God als een vader aanvoelt, deze persoon niets te vrezen heeft. Onze Lieve Vrouw heeft ook gezegd dat zij het zijn die Gods liefde niet willen kennen, te vrezen hebben. Maar wij, als mensen, spreken steeds over de toekomst, over wat, wanneer en waar. Maar steeds zeg ik hierbij hetzelfde: “wie van ons weet dat hij hier morgen op deze wereld nog zal rondlopen?” Daarom heeft Onze Lieve Vrouw ons gezegd dat we op elk moment moeten klaar zijn, omdat we op elk moment voor God kunnen komen te staan. Wat er in de toekomst gebeurt is Gods wil en het is onze taak om op dat moment te zijn voorbereid.

Na zijn periode als parochiaal vicaris te Medjugorje heeft hij een tijdlang als priester gediend in de parochiekerk van Blankenau bij Hosenfeld, Duitsland. De gemeente Hosenfeld is ingedeeld in drie parochies: •De Sint Petrus en Sint Paulus in Hosenfeld met meerdere filiaalkerken te Schletzenhausen [Sint Nicolaas] , Jossa [Sint Rochus]. De volgende gemeenten die vallen onder Hosenfeld, met name Gersrod, Poppenrod en Pfaffenrod, hebben geen parochiekerk.
•De Sint Petrus en de Sint Judas Thaddeüskerk in Blankenau
•De Sint Simplicius, Sint Faustinus en Sint Beatrix von Romkerk te Hainzell.
De pastorie voor deze drie parochies is gevestigd in Hosenfeld-Blankenau, dat onder het dekenaat Neuhof-Großenlüder en het bisdom Fulda valt. Het bestuursdistrict Fulda is overwegend katholiek. Daartegenover was er ook het vroegere bestuursdistrict Lauterbach dat in 1972 werd opgenomen in het Vogelsbergsdistrict, dat door de reformatie overwegend Evangelisch protestants werd. Met de oprichting van het bisdom Fulda in het jaar 1752 werd Hosenfeld hieraan toegevoegd en aldus ligt Hosenfeld aan de zogenoemde “Konfessionsgrenze,” de voormalige grens tussen katholieken en protestanten. Die grens is nu niet meer zo afgebakend en katholieken en protestanten wonen nu onder elkaar. In de gemeente Jossa bevindt zich bij de windmolen een bedevaartsoord, de zogenaamde “Schlingenkapelle” die aan de Moeder Gods, de Heilige Maria is toegewijd.

De hoofdkerk te Hosenfeld

Zicht op Blankenau

Vr. Pétar’s parochie in Blankenau [Klooster, proosdij en kerk]

Rond 2008-2009 voelt begint Pater Pétar instinctmatig aan te voelen dat de geheimen, die Maria in Medjugorje aan de zieners heeft gegeven, dichterbij beginnen komen en vestigt hij zich in een Franciscaner klooster te Buková, Mesihovina een gebied rond Tomislavgrad, nog een eindje ten noorden van Medjugorje, omdat hij het geschil tussen het bedevaartsoord Medjugorje en Bisschop Péric van Mostar niet verder wil doen escaleren.

Wat later begeeft hij zich naar Citluk, bij Medjugorje, maar een tijdje daarna moet hij, net als Pater Jozo Zovko, het ambtsgebied van bisschop Péric verlaten. Opnieuw gaat hij naar Tomislavgrad en het is pas met de oprichting van de Vierde Commissie rond Medjugorje, waarbij de bevoegdheden van Péric om nog langer te oordelen over het bedevaartsoord worden ontnomen, dat Vr. Pétar Ljubicic zich opnieuw te Medjugorje kan vestigen.

Tot het bekend maken van de geheimen van Medjugorje, maakt hij vele reizen in Europa, waarbij hij opnieuw gaat prediken rond het fenomeen Medjugorje. Zijn toespraken lokken telkens vele mensen in verschillende landen. Hierbij heeft hij verscheidene bezoeken aan ons land gebracht, waarbij telkens vele gelovigen aanwezig waren.

In 2008 werden aan Vr. Pétar de volgende vragen gesteld:

Vraag: Vr. Pétar, uw toekomst is verbonden met Medjugorje. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Vr. Pétar: Misschien hebt u het over een der ziensters die mij heeft gekozen om de geheimen te onthullen. Is het dat wat u vraagt?

Vraag: Inderdaad, ja!
Vr. Pétar: Dat is Mirjana. Zij is een zienster. We weten niet wanneer dit alles zal plaatsvinden. Zij ontving van Onze Lieve Vrouw tien geheimen. Zij ontving eveneens een soort perkament dat niet van deze wereld is, maar iets is wat Onze Lieve Vrouw haar heeft overhandigd en waarop de geheimen zich bevinden. Wanneer de tijd komt voor de geheimen, om vrijgegeven te worden, of beter het eerste geheim, zal Mirjana mij tien dagen op voorhand het perkament overhandigen. Daarop zal ik, samen met haar zeven dagen bidden en vasten. Dan zal ik aan de wereld kunnen openbaren wat er zal plaatsvinden: waar, wanneer, hoe en hoelang. Zo zal dat voor elk geheim zijn.

De eerste twee geheimen zijn waarschuwingen die vooral bestemd zijn voor de mensen van Medjugorje, omdat onze Lieve Vrouw hier verscheen. Wanneer de eerste twee geheimen zich zullen hebben voltrokken, zal het voor iedereen duidelijk zijn dat Onze Lieve Vrouw werkelijk hier was. Het derde geheim zal een onvernietigbaar teken zijn dat zal kunnen worden waargenomen op de Berg der Verschijningen, op de plaats waar Onze Lieve Vrouw voor de eerste keer verscheen. Dat teken zal een grote vreugde betekenen voor allen die geloofden dat Zij met ons is. Ook zal het een laatste oproep zijn tot diegenen die zich nog niet hebben bekeerd en Haar boodschappen niet wensten te aanhoren. Maar het is zeker niet verstandig om op dat teken te gaan wachten.

Dit is het moment van bekering. Dit is een tijd voor gebed. Die is de tijd voor onze geestelijke reiniging. Dit is de tijd om te beslissen om voor God en Jezus Christus te leven. Daarom noemen we deze tijd een “tijd van genade.” Dat is wat ik over de geheimen kan zeggen. Daarom moeten we voordeel halen uit deze tijd om zo klaar te zijn om Onze Lieve Vrouw met Haar geheimen te ontmoeten. Het is mijn plicht om dit aan de mensen te vertellen, opdat ze niet zouden voor verrassingen komen te staan bij alles.

Vraag: Vr. Pétar; hebt u er over nagedacht hoe u het eerste geheim zal onthullen? Hoe zal dat gebeuren?
Vr. Pétar: Eerst zal ik het aan mijn dichtste en dierbaarste vrienden vertellen. Zij zullen klaar zijn om te bidden. En uiteraard, via het internet, televisie, radio en satellietprogramma’s. Ik denk dat dat de gemakkelijkste opdracht zal zijn. Voor mij is het belangrijker dat de mensen er klaar voor zijn. Dat is de wens van Onze Lieve Vrouw en van haar Goddelijke Zoon… Wat u zichzelf zou moeten afvragen is: ‘Ben ik klaar?’ en dat is wat telt. Wanneer Hij zal komen, zal Hij ons dan waardig en klaar vinden. Dan zullen we ‘gezegenden’ genoemd worden. Als we tegen die tijd niet klaar zijn, rest er ons maar weinig tijd meer om ‘gezegend’ te zijn. We mogen onszelf ook niet toelaten om ‘verrast’ te worden, want op dat moment zullen diegenen niet weten hoe ze moeten handelen, hoe ze ermee moeten omgaan.

Vraag: Wat voel jij over de geheimen voor zover ze tot uw verantwoordelijkheid behoren? Voelt u het gewicht op u?
Vr. Pétar: Wat dat betreft voel ik geen gewicht op mij. Ik weet dat er een heel leger achter mij staat om voor mij te bidden. Ik kan gewoon niet wachten tot wanneer dit zal plaatsvinden. Wat het is mijn overtuiging dat, als gevolg daarvan, zoveel mensen als mogelijk zich zullen bekeren. Ik ben steeds bereid tot elke opoffering die de Heer mij op mijn weg zal zenden.

Vraag: Hoe vroeg voelt u in uw hart, dat dit gaat gebeuren. Hebt u gevoelens in uw hart over wanneer het eerste geheim zal plaatsvinden?
Vr. Pétar: Ik heb een soort besef en gevoel dat dit reeds vlug, heel vlug kan geschieden, maar ik wens er niet over te gissen of er data rond te vertellen. Als u naar de wereld kijkt vandaag, ziet u dan ook niet hoe dringend het voor ons is om ons te bekeren en ons tot God te richten?

Zij die in de verschijningen geloven zijn dikwijls nieuwsgierig naar de zogenaamde geheimen, vooral in welbekende plaatsen zoals Medjugorje in Bosnië-Herzegovina, dat momenteel bestudeerd wordt door het Vaticaan. Nog onlangs, op 24 juni 2011 , tijdens een toespraak van Ivan Dragicevic ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de verschijningen, gaf hij een opmerkelijke commentaar.

Toch merken we op dat de zieners, in hun pogingen om de geheimen zoveel als mogelijk “geheim te houden,” elkaar hierin nogal eens durven tegen te spreken. Dit hoeft niet noodzakelijk door hun vrijwillig toedoen te gebeuren, het kan ook zo zijn omdat de zieners niet allen dezelfde geheimen hebben ontvangen. Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat de zieners op dat gebied veel te verbergen hebben, alleen al omdat de geheimen verschrikkelijk zullen zijn [cfr. Verschijningen te Akita, Garabandal, Kibeho, die over hetzelfde onderwerp gaan].

Zo zegt Ivan bijvoorbeeld: “Vele mensen vragen mij of Onze Lieve Vrouw ooit heeft gesproken over de Tweede Komst van Jezus? Mijn antwoord is neen…” Daartegenover staat dat Vicka tijdens haar interview met Vader Livio van Radio Maria Italia, net het tegenovergestelde suggereert. Haar antwoord op dezelfde vraag is: “Denk na. De eerste verschijning vond plaats op 24 juni. Op die dag wordt Johannes de Doper herdacht en Johannes De Doper was de voorloper van Jezus.”

Op de vraag of Onze Lieve Vrouw ooit gesproken heeft over het einde van de wereld, ontkent Ivan dat Onze Lieve Vrouw ooit iets dergelijks heeft gezegd. Dit was ook zo bij overige verschijningen, waar Maria het had over het “einde der tijden,” een begrip dat niet mag worden verward met het “einde van de wereld.”

Ivan sprak ook nog over het volgende: “Onze Lieve Vrouw komt hiervoor niet naar hier. Zo velen vragen wat Onze Lieve Vrouw allemaal te zeggen heeft? Waarover spreekt u met haar elke dag? We spreken over heel wat zaken. En geloof me, als we 24 uren hadden, zouden we tijd missen om alles op te sommen. Maar op de dag, wanneer de tijd zal komen, wanneer sommige dingen zullen worden onthuld, zult u begrijpen waarom de verschijningen zo lang duurden en waarom ze elke dag plaatsvinden. Geleidelijk aan zullen we de dingen beginnen te begrijpen en zullen onze ogen worden geopend. Wanneer we de fysieke veranderingen zullen waarnemen die de wereld zal ondergaan. Dit is zo belangrijk om te begrijpen. Ik zal u de geheimen niet vertellen. De tijd die voor ons ligt is er een van grote verantwoordelijkheid.”

Vr. Pétar en Mirjana spreken over de geheimen

In 1985 gaf Mirjana Dragecivic heel uitzonderlijk, onthullende en veel ontnuchterende aanwijzingen over wat haar profetieën inhouden en die haar doorgegeven werden de dag vóór haar dagelijkse verschijningen stopten in 1982, nadat haar het tiende geheim werd doorgegeven door de Heilige Maagd Maria. Mirjana, die onlangs naar het Vaticaan werd geroepen om er te getuigen voor de Vaticaanse Onderzoekscommissie, verklaarde toen, in een persoonlijk interview met haar geestelijke begeleider, Vr. Pétar Ljubicic, dat de eerste twee geheimen eveneens gebeurtenissen omvatten die zouden komen als waarschuwingen, waarop er dan een “teken” zou komen dat zou dienen als een “bijkomende bevestiging.”

De laatste jaren heeft Mirjana nauwelijks nog gesproken over de geheimen, evenals de andere zieners. Ze zegt dat er een soort “bovennatuurlijk gordijn” hen hiervan weerhoudt om haar zo aangenamer door het leven te doen gaan, zonder dat ze kan denken aan de geheimen, en waarbij zij zich ook nog amper dingen kan herinneren over de meeste van de geheimen. Als ze nu nog vragen krijgt over de geheimen, spreekt ze naast de kwestie.

Maar in 1985, toen de beweerde onthullingen nog vers in haar geheugen waren, zei ze over het eerste geheim “dat het voor de mensen die bidden, een geschenk zou zijn.” Andere gedeelten van het interview waren nog meer onthullend:

Vr. Pétar: Hoe zou u de huidige situatie in de wereld omschrijven? Wat is uw persoonlijke kijk op al deze zaken?
Mirjana: Er is nooit een tijdperk geweest zoals dit tijdperk, nooit eerder werd God zo respectloos behandeld en nooit werd hij zo weinig vereerd zoals nu, nooit voorheen hebben er zo weinig mensen tot Hem gebeden. Dit is de reden waarom Hij zoveel weent. Het aantal ongelovigen wordt steeds maar groter. In hun streven naar een beter leven is God zelf, voor dergelijke mensen overtollig en geen noodzaak meer geworden. Dit is waarom ik mij zo erbarmelijk voel voor hen en voor de wereld. Ze hebben geen idee over wat hen te wachten staat. Indien ze ook maar een klein gedeelte van deze geheimen mochten waarnemen, zouden ze zich op tijd bekeren. Uiteraard blijft God al diegenen vergeven die zich oprecht bekeren.

Vr. Pétar: Heeft Zij ons misschien op andere zaken gewezen die we moeten doen, bijkomend aan het bidden en de voorbereiding voor die periode? Misschien iets concreter?
Mirjana: Ja, Maria heeft mij verteld dat het nodig is om veel te bidden tot het eerste geheim zich onthult. Maar bijkomend is het nodig dat er zoveel mogelijk opofferingen worden gedaan, om andere zoveel als kan, binnen onze mogelijkheden, te helpen. Dit kan gebeuren door het vasten, vooral nu, vóór het eerste geheim. Zij heeft verklaard dat we verplicht zijn om onszelf voor te bereiden.

Vr. Pétar: Zeg me, hoe ziet u de situatie rondom u? Wat is uw kijk op de jonge mensen rondom u? Ik verwijs hierbij naar uw vrienden, zij waarmee u leeft en handelt.
Mirjana: Vader, ik wou dat u enkel wist hoe ik mij op sommige dagen voel! Ik studeer nu in Sarajevo. Er zijn momenten dat ik het gevoel heb dat ik gek zou worden. Indien ik Maria niet had om mij bij te staan met sterkte, zou ik zeker en vast zo zijn geworden. Als ik zou hoe de mensen hun geloof beleven, vooral in Sarajevo, hoe ze God en Zijn naam gebruiken bij het zweren en in hun vervloeken, hoe gedachteloos ze zijn … deze ellendelingen hebben er geen idee over van wat hen te wachten staat in de nabije toekomst. Het is op dergelijke ogenblikken, wanneer ik dit rondom mij waarneem, dat ik medelijden heb met hen. Ik voel me zo treurig om hen en ik bid en ween, en ween en bid, bid zoveel mogelijk voor hen. Ik bid tot Maria om hun geesten te verlichten, zoals Jezus zei: “Zij weten waarachtig niet wat ze doen….” En dan zijn de eerste twee geheimen absoluut niet zo streng en weerzinwekkend. Wat ik bedoel is dat ze wel hard zullen zijn, maar bijlange niet zo hard als de overige geheimen, die daarna volgen.

Vr. Pétar: hebben de geheimen misschien opvallend of waarneembaar karakter, of zijn er meer spiritueel van aard?
Mirjana: Ze zijn goed waarneembaar, goed waarneembaar.

Vr. Pétar: Goed waarneembaar?
Mirjana: ja, duidelijk zichtbaar. Het zal zichtbaar zijn. Dit is nodig om de wereld wat door elkaar te schudden. Het zal de mensen doen stilstaan en nadenken.

Vr. Pétar: Iets als een catastrofe?
Mirjana: Neen, het zal niet iets zo enorm zijn als dat. Dat zal later komen. Het zal iets zijn dat de wereld stof zal geven om er ernstig over na te denken, om hen toe te laten hen te doen inzien dat Zij hier waarachtig was, en om er zich bewust van te zijn dat er een God is, dat Hij bestaat.

Vr. Pétar: Hoe zou u de huidige situatie in de wereld omschrijven? Wat is uw persoonlijke kijk op al deze zaken?
Mirjana: Er is nooit een tijdperk geweest zoals dit tijdperk, nooit eerder werd God zo respectloos behandeld en nooit werd hij zo weinig vereerd zoals nu, nooit voorheen hebben er zo weinig mensen tot Hem gebeden. Dit is de reden waarom Hij zoveel weent. Het aantal ongelovigen wordt steeds maar groter. In hun streven naar een beter leven is God zelf, voor dergelijke mensen overtollig en geen noodzaak meer geworden. Dit is waarom ik mij zo erbarmelijk voel voor hen en voor de wereld. Ze hebben geen idee over wat hen te wachten staat. Indien ze ook maar een klein gedeelte van deze geheimen mochten waarnemen, zouden ze zich op tijd bekeren. Uiteraard blijft God al diegenen vergeven die zich oprecht bekeren.

Vr. Pétar: Heeft Zij ons misschien op andere zaken gewezen die we moeten doen, bijkomend aan het bidden en de voorbereiding voor die periode? Misschien iets concreter?
Mirjana: Ja, Maria heeft mij verteld dat het nodig is om veel te bidden tot het eerste geheim zich onthult. Maar bijkomend aan dat is het nodig dat er zoveel mogelijk opofferingen worden gedaan, om andere zoveel als kan, binnen onze mogelijkheden, te helpen. Dit kan gebeuren door het vasten, vooral nu, vóór het eerste geheim. Zij heeft verklaard dat we verplicht zijn om onszelf voor te bereiden.

Vr. Pétar: Zullen er daarna mensen zijn die zullen zeggen: “Dit is een soort van natuurlijke fenomeen,” ook tussen de regels?
Mirjana: Misschien dat sommige koppige ongelovigen iets dergelijks zullen blijven beweren na de eerste twee geheimen.

Vr. Pétar: Ik ben gewoon nieuwsgierig of er iemand zal kunnen zeggen: “Ik voel dat er spoedig iets zal gebeuren?”
Mirjana: Wel, u ziet dat er nu reeds eigenaardige gebeurtenissen plaatsvinden in deze wereld. De mensen zijn ongelukkig, onvoldaan en de gierigheid heerst overal, en bijna niemand geeft toe dat ze genoeg hebben om van te leven. Maar, niets van dit geeft enig aanwijzen over dit geheim. Dit geheim staat op zichzelf. Het geheim zal overvloedig voor zichzelf spreken en geeft geen voorafgaande aanwijzingen of tekens nodig.”

Vr. Ljubicic: Nogmaals, wat het eerste geheim betreft, wie zal het meemaken en zien, zal dan overtuigd en bekwaam zijn om te zeggen: “Waarachtig, dat wat er is gebeurd of gebeurt is de openbaring van het geheim!” Wie zal dit alles kunnen zeggen?
Mirjana: Al diegenen die hier zijn en zich bevinden op de plaats(en) in de wereld waar het eerste geheim zal plaatsvinden.

Vr. Ljubicic: Laat me vermoeden dat er een specifieke plaats is bij betrokken. Al diegenen die wensen het teken te zien en mee te maken of wat het eerste geheim ook mag zijn. Zullen er naar die specifieke plaats gaan om het te zien en mee te maken.
Mirjana: Wel Vader, uiteraard wenst niemand om rampspoed, leed en ongeluk te gaan bezichtigen. Ik denk niet dat dit soort dingen mensen zal aantrekken. Waarom zouden mensen naar zoiets willen gaan zien? Er bestaat een verschil tussen het gaan bezichtigen van een teken en tussen het zien van lijden of een ramp. Wie zou er nu, bijvoorbeeld, naar Italië willen gaan om een dam te zien instorten? Wie heeft dat soort verlangen? Ik denkt niet dat iemand dat zou doen, en zo zal het ook met het eerste geheim zijn. Wat er ook in het eerste geheim vervat zit, het zal, uiteraard iets zijn waar iedereen, overal en onmiddellijk zal van horen.

Vr. Pétar: kunt u mij zeggen of het geheim een plaats, eerder dan een toestand of een situatie inhoudt, is het iets dat wenselijk is dat zoveel mogelijk mensen het kunnen zien, om zoveel ooggetuigen als mogelijk te hebben, ook al is het geen prettig gebeuren of iets dat aangenaam is om naar te kijken?
Mirjana: Vader, het zal onmiskenbaar duidelijk zijn … Het zal iets zijn waar mensen van heel ver zullen over horen.

Vr. Pétar: Buiten de tien geheimen die ieder van jullie zullen ontvangen, en u en Ivanka [ondertussen ook Jacov] reeds hebben gekregen, weet u welke van de geheimen voor ieder precies dezelfde zullen zijn? Ik bedoel, welke geheimen zullen dezelfde zijn voor u, voor Ivanka en de anderen.
Mirjana: Neen, dat weet ik niet.

Vr. Pétar: Iemand zei dat enkel drie van de geheimen die elk zal ontvangen dezelfde dingen omvatten, terwijl alle anderen geheimen verschillend zullen zijn!
Mirjana: Het geheim dat voor ieder hetzelfde is, is het teken. Ik kan dat bevestigen omdat er geen zes verschillende tekenen zullen komen.

Vr. Pétar: Niet op dezelfde plaats.
Mirjana: Het teken is hetzelfde teken. Persoonlijk heb ik nooit met de anderen over de geheimen gesproken. Uiteindelijk worden de geheimen op dezelfde wijze aan de anderen bekend gemaakt, als ze aan mij werden bekendgemaakt. .

Vr. Pétar: Tot dusver heb ik nooit met u gesproken over de duurzaamheid of bestendigheid van het teken. Ieder van u handhaaft uitdrukkelijk dat het onvernietigbaar, permanent en heel groot zal zijn. Bijgevolg zal men bekwaam zijn om te begrijpen dat het ook iets concreet is.
Mirjana: Ja, het teken zal onvernietigbaar en blijvend zijn. Natuurlijk zal het voor iedereen duidelijk zijn dat het niet iets is dat gebouwd is en zelf is opgericht. Niemand zal kunnen zeggen dat het daarheen gebracht werd en op die specifieke plaats werd neergezet, laat ons zeggen, iets uit Medjugorje.

Vr. Pétar: De openbaring van het geheim, zal dat tijdens de nacht of de dag gebeuren? Of kom ik te dicht bij het geheim met deze vraag?
Mirjana: Ja, dit hoort tot het geheim. Ik kan dit niet beantwoorden: het geheim heeft al een specifieke datum en tijd.

Vr. Pétar: Heeft het geheim een specifieke minuut en seconde?
Mirjana: Ik ken de juiste datum en het juiste uur.

Vr. Pétar: Verwacht u dat er sommige mensen, sommige zielen zullen zijn, die misschien “iets zullen voelen,” dat er iets staat te gebeuren, zonder dat iemand anders er van weet of iemand anders dingen verwacht, en daarom in groot aantal naar hier zullen komen?
Mirjana: Ik weet het niet. Maar ik heb de mogelijkheid gehad om Onze Lieve Vrouw over die uitwerking iets te vragen. Wat ik daarvan weet is, dat er tijdens de openbaring van de geheimen, spirituele bekeringen zullen zijn.

Vr. Pétar: Er zullen bekeringen zijn?
Mirjana: Ja, er zullen bekeringen zijn.

Vr. Pétar: Denkt u dat er, van hen die zich zullen bekeren, een meerderheid zal zijn die achterdochtig waren of twijfelden, die niet geloofden?
Mirjana: Er zullen zich allerlei soorten mensen bekeren: de achterdochtigen, zij die helemaal niet geloofden, en anderen…

Vr. Pétar: Denkt u dat er nog steeds hardleerse ongelovigen zullen blijven, ondanks de duidelijke, concrete en zichtbare tekens en waarschuwingen?
Mirjana: Ja.

Vr. Pétar: Ja, dus?
Mirjana: ja.

Vr. Pétar: Ja, uiteraard, zoals er altijd al ongelovigen zijn geweest. Zelfs vandaag zijn er zo velen die de onmiskenbare werken van God zien, en toch verwerpen ze alles eenvoudig, omdat ze zo gevoelloos zijn geworden, net zoals de farizeeërs waren.
Mirjana: Dat zijn diegenen die hun ziel hebben gesloten voor God.

Vr. Pétar: Laat mij even de laatste boodschap van Onze Lieve Vrouw aanhalen. Blijkbaar wil ze onze aandacht vestigen op onze grootste vijand, satan. Het lijkt er op dat zijn aanvallen toenemen, dat hij poogt om verwarring te brengen en de hele zaak ingewikkeld te maken.
Mirjana: Hij is verantwoordelijk voor de ongelovigen, satan. Dat is waarom Zij zegt om onze huizen op zaterdag te zegenen met wijwater. Hij is het die van de mensen ongelovigen maakt. Wie anders?

Vr. Pétar: Denkt u dat de goddeloosheid vandaag de dag groeit of afneemt?
Mirjana: Vader, de goddeloosheid neemt toe. Er is een mirakel nodig om dit te doen afnemen.

In een later interview met dezelfde priester, gaf Mirjana meer uitleg over de overige geheimen, waarbij zij in het bijzonder aandrong op de bekering van de jongeren. Het is vooral voor hen dat Maria zo weent. Mirjana gaat verder: “Ik heb nu kennis over dingen die absoluut niet aangenaam zullen zijn.,” zei de zienster, wiens dagelijkse verschijningen ophielden in 1982, toen zij, als eerste van de zes zieners, het tiende geheim ontving. “Ik geloof dat, indien iedereen wist wat ik weet over deze zaken, elkeen van hen geestelijk volledig zou dooreengeschud zijn en onze wereld in een volledig ander daglicht zouden stellen. Uiteraard blijft mijn grootste advies om te bidden voor alle ongelovigen. Ziet u, Maria maakt in haar gesprekken het meeste tijd vrij hierover. We mogen ook de ouderen en de zwakkeren niet vergeten. Ook zij behoren tot ons. Zij offerden hun hele leven. Veel onder hen leefden hun volledig verblijf op aarde ten dienste van God en in gebed. Hun oudere jaren hoefden niet zo treurig en ellendig te zijn. Ik kan niet verder uitweiden, het is moeilijk voor mij om dat te doen. Ziet u, er is zoveel verbonden met de geheimen… Indien de mensen het eerste geheim zouden zien, zoals het mij getoond is, zouden allen zeer zeker genoeg wakker geschud zal om een volledig andere kijk op henzelf en de iedereen rondom hen te hebben.

Vr. Pétar: Zal de openbaring van dat geheim iets tijdelijks zijn of zal het iets zijn dat zal verspreid zijn over voor een langere periode?
Mirjana: Het zal slechts een kleine tijd duren.

Vr. Pétar: Een kleine tijd?
Mirjana: Niet lang.

Vr. Pétar: Zal de uitwerking blijvend en bestendig zijn of zal de uitwerking ervan tijdelijk en voorbijgaand zijn.
Mirjana: Hoe kan ik dat uitleggen zonder meer uit te breiden over het geheim? Laat me enkel zeggen dat het absoluut niets goed en onaangenaam zal zijn.

Vr. Pétar: Als er iemand daarna zal komen met de kennis dat dit en dat heeft plaatsgevonden, zal deze persoon dan alles kunnen zien, enig bewijs dat er werkelijk iets is gebeurd hier?
Mirjana: Ja, ja, ja.

Vr. Pétar: Zal het zichtbaar zijn?
Mirjana: ja.

Vr. Pétar: Het lijkt wel dat Zij ons probeert voor te bereiden en ons aan te kleden met heiligheid, Gods liefde en volmaaktheid, zodat we Onze Heer kunnen begroeten wanneer Hij komt. Is er iets dat iets van die aard aanduidt?
Mirjana: Net zoals elke moeder, is Zij bezorgd om Haar kinderen. Zij wilt dat we God de Vader goed voorbereid ontmoeten. Zij wil niet dat we zouden wenen of jammeren als het te laat zal zijn. God zegt dat Hij ten allen tijde vergeeft, onder de voorwaarde uiteraard dat de ziel oprecht berouw heeft. Alles wat ze van ons vraagt en het enige waar ze op wacht is dat wij ons allen zouden bekeren opdat we zouden vergeven worden. Wat volgt zijn de geheimen die werkelijk helemaal niet aangenaam zijn. Ik zou mij gelukkig voelen indien er iemand eindelijk zou begrijpen dat ik niet alles [de geheimen] kan verklappen, maar éénmaal zij zich zullen openbaren, zal het te laat zijn.

Vr. Pétar: Zal de intervaltijd tussen het eerste en het tweede geheim van enige duur zijn?
Mirjana: Dat hangt af van de geheimen. Wat ik wil zeggen is dat, bijvoorbeeld, de tijd tussen het eerste en tweede geheim een zekere periode duurt, maar tussen het tweede en het derde geheim van een andere lengte kan zijn.. Zo kan bijvoorbeeld, en ik leg er de nadruk op, het eerste geheim vandaag plaatsvinden en het tweede reeds morgen.

Vr. Pétar: Vertel me, wat denkt u over de mensen die bijzonder geïnspireerd zijn door God, ik bedoel mensen die authentieke mystieke ervaringen hebben, bovennatuurlijke ervaringen. Ik praat over hen waaraan God iets toont of zegt, op verschillende wijzen: dingen die zullen plaatsvinden in de toekomst. Kunt u een verband leggen tussen hen en de huidige toestand van de wereld?
Mirjana: Ik geloof dat ook zij door Maria zijn gekozen, net zoals wij door Haar zijn gekozen. Ieder van ons is niet gekozen omdat we op de een of andere manier beter zijn dan de anderen, in het geheel niet! Ik bedoel hiermee dat ze gewoon gekozen zijn om de mensen te helpen, op verschillende manieren, om de aandacht te trekken van de mensen op God, om de mensen dingen over Hem te vertellen en over alles wat er zal gebeuren, om de mensen rondom aanwijzigingen te geven, door tot hen te praten en hen te zeggen wat Maria ons vertelt. Om dezelfde dingen te doen en te zeggen die Zij ons vertelt. Misschien zullen de mensen naar hen luisteren. De belangrijkste taak van ons alles, de zieners, is om het geloof en het vertrouwen in God te verspreiden.

Notre Dame conferentie Medjugorje 27 juli 2007

Op deze conferentie werd aan Vr. Pétar, die deel uitmaakte van de panelgroep, de volgende vragen gesteld:

Vraag: Heb u enige idee wanneer de geheimen zullen worden onthuld?
Vr. Pétar: Op dit ogenblik bevinden we ons in een proces van geduldig afwachten over wat er gaat plaats vinden. Van bij het begin bereidde Onze Lieve Vrouw Mirjana ons voor over hoe ze de geheimen zou onthullen. Bij deze gesprekken tussen Onze Lieve Vrouw en Mirjana, was ik dikwijls aanwezig. Ik zag dat ze soms weende en ik vroeg haar: “Waarom weent u?” Ze antwoordde: “Ik ween omwille wat Zij afkondigt wat er allemaal gaat gebeuren, het is niets goeds, het is heel ernstig.”

Als ik kijk naar de toestand waarin de wereld zich vandaag bevindt, dat krijg ik de indruk dat dit heel spoedig zal plaatsvinden. De wereld kan niet verder gaan zoals nu, onder de huidige toestand. Iets moet plaatsvinden. Een of andere tussenkomst van de Hemel moet er komen. Hij lijkt er op of alles naar de verdoemenis gaat, maar we weten dat voor diegenen die liefhebben, God ten goede werkt in alle gebeurtenissen, omdat God zelf in kromme lijnen de rechte weg kan beschrijven.

Waar ik de nadruk wil opleggen is wat het belangrijkste is, dat we niet moeten uitkijken naar de tijd wanneer dit zal plaatsvinden, maar men de nadruk moet leggen op: “zijn we klaar om het onder ogen te zien wanneer het zal plaatsvinden? Hij die leeft naar het Evangelie, in overeenstemming naar de verwachtingen van het Evangelie en van Christus, heeft niets te vrezen. Wanneer Jezus komt, zal zo’n persoon klaar zijn.
We zullen tien dagen op voorhand weten wat ze zal gebeuren. Er is een soort perkamentachtig papier dat ik van Mirjana zal ontvangen. Het is heeft de grootte van ongeveer een A4-blad. Alle geheimen staan erop vermeld: waar, wanneer, hoe en om welk uur het zal plaatsvinden. Daarna zullen Mirjana en ik tijdens de daaropvolgende zeven dagen vasten en bidden. Drie dagen voorafgaand aan het geheim, zal er aan de wereld bekend gemaakt worden wat er zal plaatsvinden. Bij de eerste twee geheimen, die een waarschuwing zullen zijn, is Medjugorje betrokken, omdat Onze Lieve Vrouw eerst verscheen te Medjugorje. En de parochianen van de Heilige Jacobuskerk worden eveneens verzocht om naar de boodschappen te leven en hen te verspreiden. Velen zullen verrast zijn omdat ze, wat er zal gebeuren, niet in hun levensschema voorzien hebben. Het derde geheim zal plaatsvinden op de Berg der Verschijningen. Daar zal een zichtbaar teken komen. Dat teken zal tot grote vreugde dienen voor hen die in Medjugorje waren en die de boodschappen hebben aanvaard en ermee rekening hebben gehouden in hun levenswijze.

Vraag: Overweegt u, volgens uw mening, toestanden zoals 9/11, Katrina, tusnami’s, orkanen, rampen, oorlogen die op vele plaatsen in de wereld heersen. Brengt u deze in verband met wat Onze Lieve Vrouw hier in Medjugorje al zolang zegt, met alle eerbied voor de geheimen en de straffen die zullen komen?
Vr. Pétar: Ja, over eender wat er met de natuur en in de wereld gebeurd heeft iedereen zowat zijn eigen mening, maar wij katholieken hebben daarover een ander soort mening. We hebben geleerd dat God een liefhebbende Vader is, dat Hij van ons houdt, zoals de Gospa zou zeggen. Maar neem bijvoorbeeld een wereldse vader: elke normale vader zal voor zijn kinderen ook doen wat hij kan opdat ze gelukkig zouden zijn en hun wensen in vervulling zouden gaan. Maar, ziet u, de kinderen weigeren mee te werken, ze willen hun eigen leven leiden. Zij willen niet luisteren naar de wens van hun vader. Wat de tsunami betreft kunnen we misschien het volgende hierover zeggen: “voor mij is dit een goddelijke oproep tot bekering, omdat we een paar seconden van de volledige vernietiging werden gered op de plaats waar we ons bevonden. In plaats van naar de Misviering te gaan om de geboorte van Christus te herdenken, hebben we besloten om van het leven te gaan genieten. Ik ging daar niet heen om te zondigen, zoals vele anderen er wel heen gaan om te zondigen. Maar tijdens de komende feestdagen zal ik nooit ergens heen gaan, maar thuis blijven. Ik zal er bidden voor hen die onwetend zijn, voor hun bekering, maar ik zal hier blijven.

Ik zie sommige van die dingen als een waarschuwing van God dat we ons moeten bekeren en ons naar Hem richten. Ik verkies niet te zeggen dat dit een straf is van God, maar eerder een berisping, een waarschuwing van God tot ons. God wil zeggen: “Mensen, wees klaar.” Maak het goed met God omdat het deze nacht reeds kan te laat zijn. Dat is wat voor ons belangrijk is. Velen profeteren nu dat er onnoemelijke rampen gaan plaatsvinden in de wereld, maar laat ons daarover geen gissingen maken. Wat belangrijk is, is dat we weten waar we vandaan komen, wat we moeten doen, en waarheen we gedreven zijn om te gaan. We komen van God, voor God en onze naaste waarmee we leven, en dan gaan we naar God. En zo is het, wat dat betreft, belangrijk wanneer we Onze Schepper zullen ontmoeten, maar ook hoe gelukkig we zullen zijn in het geval dat Hij ons met Hem meeneemt naar de eeuwigheid. Maar het is ook belangrijk om er bij onze kinderen de nadruk op te leggen: “Ziet u, lieve kinderen, er zijn velen die hun leven verliezen op de baan. Tsunami’s komen en Katrina’s gaan en u bent weg. Maak daarom nù uw leven in orde in overeenstemming met God. Uw moeder en uw vader wensen dat ze op een zekere dag samen met u in de Hemel zullen zijn en dit is helemaal geen sprookje. Dat is de waarheid en een feit.”

Als u naar de Mis gaat, leg u en uw kinderen en uw familie dan toe op God. Als een priester het brood consacreert, zeg dan op dat ogenblik: “God, ik geloof dat U hier bent. Nu draag ik mijn leven, mijn kinderen, mijn toekomst, mijn familie, mijn moeilijkheden, mijn ziekten aan U op voor Uw glorie.” En daarom durf ik te zeggen dat u Jezus helpt zodat Hij en Zijn genade u en uw familie mogen redden.

In een gezin was er een zoon die een dronkaard was. Ze waren reeds naar Lourdes en naar Fatima geweest. Toen ze, in hun wanhoop, uiteindelijk naar Medjugorje gingen, vertelden ze me dit: “onze zoon geeft een ongeluk gehad met de auto, omdat hij onder invloed van alcohol was. Hij is naar Medjugorje gekomen en heeft zich bekeerd. Hij had een roeping gekregen van God om priester te worden en hij werd ook priester. Twee jaar geleden werd hij tot priester gewijd en nu werkt hij in Roemenië als missionaris.” Deze familie zei verder: “Op een bijzondere, wanhopige wijze waren we aan het bidden op het ogenblik van de Consecratie en vertelden we ons verhaal om hem aan Jezus om hem aan te prijzen. We wijdden hem toe aan Jezus zodat Jezus hem heilig kon maken. Door de alcohol was hij reeds dooreen geschud, maar door God werd hij nog meer dooreen geschud.” U ziet wat God kan bewerkstelligen. Bid! God staat klaar om te handelen!

“O, mijn God, zelfs in uw straffen die u op de aarde afstuurt, zie ik de afgrond van Uw barmhartigheid., want door ons hier op aarde te straffen, vrijwaart u ons van de eeuwige straf. Verheug u, alle schepselen, want u bent dichter bij God in Zijn oneindige barmhartigheid, dan een boreling in het hart van een moeder. O God, U bent het medelijden zelf voor de grootste zondaars die zich oprecht bekeren. Hoe meer u zondigt, hoe meer u recht hebt op Gods barmhartigheid.” [Dagboek van Zr. Faustina, 423]

Nog een antwoord van Vr. Pétar uit een kort videofragment over de geheimen

“Ik kan enkel zeggen dat we elke dag dichterbij komen. De toestand is over de gehele wereld nog nooit zo slecht geweest zoals nu. De crisis waarmee we te maken hebben was nooit als voorheen. Nooit in de geschiedenis waren er zoveel “zieke” mensen en ongelovigen zoals nu … zondaars. We voelen dat er iets heel vlug moet gebeuren. Zoals nu kan het niet langer meer verder. God moet iets doen en heel vlug. God moet tonen dat de hel het einde is. Het kan zo niet meer verder…

Vertaling: Chris De Bodt

Er is heel wat gebeurd sedert 29 juni 2008. Het is een jaar van wendingen geweest in Medjugorje, niet alleen op het vlak van de gebeurtenissen rond het Verschijningsoord, maar eveneens op het vlak van de inhoud van de boodschappen, die sedert Kerstmis 2008 alsmaar strenger worden. Op 2 mei 2009 gebruikte Onze Lieve Vrouw van Medjugorje, in plaats van de gebruikelijke uitdrukking “Lieve kinderen,” voor de eerste maal de uitdrukking “arme kinderen”. Deze tekst is een nuttige samenvatting van de ontwikkelingen die ons langzaam naar zeker zullen leiden tot de onthulling van de geheimen.

Chris De Bodt

Voorbodes

De Bijbel

Beginnen we met de Bijbel. We nemen één van de vele verwijzen naar de vernieuwing der tijden, maar wel de meest opmerkelijke. In 2 Timotheüs 3: 1-5 vindt men de volgende tekst terug:

“Onthoud het volgende goed: wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, komen er zware tijden. De mensen zullen egoïstisch zijn en op geld belust, verwaand en hoogmoedig, anderen beledigen en hun ouders de gehoorzaamheid weigeren. Ze zullen ondankbaar zijn, niets heilig achten, geen gevoel tonen en onverzoenlijk zijn, kwaadspreken, zichzelf niet beheersen en wreed en onmenselijk zijn tegenover anderen; verraderlijk, roekeloos en opgeblazen, meer gehecht aan genot dan aan God. Ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan. Houd dergelijke lieden op een afstand.”

Een betere beschrijving van de moderne Westerse man kan niet worden neergeschreven. Het hoofdstuk wordt “Moeilijke tijden breken aan” genoemd, en we bevinden ons in moeilijke tijden en ze zullen nog moeilijker worden. Landschappen zullen veranderen. De veranderingen komen van God en wat van God komt is goed, want zij dienen tot een edeler doel. Er wordt van ons gevraagd om eenvoudiger te leven en eenvoud is genade. Het is de woestijn, waar gebed en vasten heerst, en waar we van de verleidingen van de duivel worden weerhouden.

Heilige Faustina Kowalska

Op 14 september 1935 openbaart Jezus zelf, in een verschijning aan de Heilige Faustina Kowalska, geboren op 25 augustus 1905 en overleden op 5 oktober 1938, de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, waarin Jezus belooft de zielen te beschermen die zich tijdens hun leven vertrouwen op Zijn Goddelijke Barmhartigheid. Alles staat genoteerd in haar dagboeken, met de woorden die ze van Jezus ontving. Volgende teksten zijn een uittreksel hieruit:

Schrijf deze woorden neer, Mijn dochter: “Vertel de wereld over Mijn genade, laat iedereen Mijn onmetelijke genade kennen. Het is een teken voor de eindtijden, hierna zal de dag van Mijn gerechtigheid komen. Laat de mensen toevlucht zoeken tot Mijn bron van genade, laat hen voordeel halen uit het Bloed en het Water die eruit vloeien, nu het nog tijd is.”

Schrijf dit neer: “Voor Ik kom als de rechtvaardige Rechter, kom Ik eerst als de Koning van Genade. Voor de dag van de gerechtigheid komt, zal er aan de mensen een teken uit de hemel worden gegeven: alle lichten uit de hemel zullen worden gedoofd en over de hele aarde zal er een grote duisternis zijn. Dan zal het teken van het kruis in de lucht worden gezien, en uit de openingen waar de handen en de voeten van de Redder werden genageld, zullen er grote lichtstralen komen die de aarde een bepaalde tijd zullen verlichten. Dit zal plaatsnemen kort voor de laatste dag. Dienster van Mijn genade, vertel de zielen over Mijn grote barmhartigheid, omdat de vreselijke dag, de dag van Mijn gerechtigheid, nabij is.”

Toen ik aan het bidden was voor Polen, hoorde ik de woorden: “Ik draag een bijzondere liefde voor Polen, en als zij gehoorzaam is aan Mijn Wil, zal Ik haar verheffen in kracht en heiligheid. Uit haar zal de vonk voortkomen die de wereld zal voorbereiden op Mijn laatste komst.”

De Heilige Faustina vertelde aan haar geestelijke begeleider, Vader Michael Sopocko, de laatste keer voor zij stierf: “Reeds niet zo ver verwijderd van nu, zal de wereld niet meer bestaan. God wenst steeds de mensen genaden te verlenen voor het einde, zodat niemand kan zeggen tijdens de gerechtigheid, dat zij niet afwisten van Gods goedheid en niet hebben gehoord van Zijn Genade.”

Op respectievelijk 18 april 1993 en 30 april 2000 wordt Faustina Kowalska door Paus Johannes Paulus II zalig en heilig verklaard. Hij stelde het Feest in van de Goddelijke Barmhartigheid op de eerste zondag na Pasen. En heel merkwaardig: Johannes Paulus II overleed op de vooravond van deze voor hem zo belangrijke feestdag, die hij zelf heeft ingesteld.

De woorden van Paus Johannes Paulus II in Edmunton, Canada op 18 september 1984 zijn: “Dat rechtvaardigheid en vrede mogen komen op het einde van het tweede millennium, dat ons voorbereidt op de komst van Jezus in Zijn Glorie,” en in het jaar 2002, zegt hij op zijn reis in Polen: “Ik verlang vurig dat de boodschap van Gods genadevolle liefde, hier verkondigd door de Heilige Faustina, bekend wordt aan alle volkeren van de wereld en hun harten vervullen met hoop. Dat deze boodschap vanuit deze plaats naar ons geliefde thuisland en de hele wereld mag uitstralen. Dat de bindende belofte van de Heer Jezus mag worden vervuld: van hier zal de vonk komen die de wereld zal voorbereiden op Zijn laatste komst.” Heilige Malachy O’Morgair

De heiligen en het aantal Mariaverschijningen die verwezen hebben naar deze tijden zijn gewoonweg allemaal niet op te sommen. En dan zijn er nog andere hedendaagse verschijningen waarover een sterk vermoeden bestaat dat ze authentiek zijn.

Er zijn de profetieën van Malachy O’Morgair, de Heilige Malachias, geboren in 1094 in Armagh, Ierland. In 1119 wordt hij, op vijfentwintigjarige leeftijd, tot priester gewijd. Malachias sterft tijdens zijn tweede pelgrimstocht naar Rome in 1148. Hij werd Heilig verklaard door Paus Clementius III op 6 juli 1199. Hij bezat de gaven van levitatie, helderziendheid en profetie. Zijn meest bekende werk is zijn grote profetie over de toekomstige Pausen, onderverdeeld in 112 kleinere profetieën. Tijdens zijn eerste pelgrimstocht naar Rome schenkt hij zijn werk aan Paus Innocentius II. Hierin worden de toekomstige pausen beschreven door een sleutelgebeurtenis in hun persoonlijk leven of door een daad dat hun pontificaat zou kenmerken.

Ze zijn verbazingwekkend nauwkeurig en laten we het enkel hebben over profetie 110, waarin hij Paus Johannes Paulus II omschrijft als “De Labore Solis” [van het werk van de zon]. Er zijn weinigen die weten dat er op de geboortedag van Johannes Paulus II, 18 mei 1920 een zonsverduistering plaatsvond en op de dag van zijn begrafenis, 8 april 2005 vond er een totale èn hybride zonsverduistering plaats. Merkwaardig, maar zijn geboortedag valt op een achttiende, en zijn overlijdensdag op een tweede. Twee data die ook terug te vinden zijn in de verschijningen van Garabandal en Medjugorje.

Reeds nog toen Johannes Paulus II in leven was, maakte ik een analyse van de voorlaatste profetie, profetie 111 van de Heilige Malachias, waarin hij de volgende Paus als “Gloria Olivae” omschrijft, en kwam ik tot de volgende vaststelling:

•Het is geweten dat in Italië de olijfboom wordt aangekweekt, vooral in Toscane, maar dit geldt eigenlijk voor alle landen rond de Middellandse Zee.

•De volgende paus kan afkomstig zijn uit de Orde der Benedictijnen. Hun symbool is de olijfboom. Of de volgende paus zou zichzelf wel eens Benedictus XVI kunnen noemen.

•De olijfboom is het symbool van vrede. Het kan iemand zijn die erg betrokken zal zijn met de wereldvrede. Kardinaal Renato Martino is prefect van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede [Justitea et Pax]. Hij is geboren in 1932.

•Het kan een kardinaal zijn wiens insigne een olijfboom is.

•De olijfboom is het symbool der Joden. Er zijn een aantal vooraanstaanden in de Katholieke Kerk die zich vanuit het Jodendom hebben bekeerd tot het Katholicisme. Zo is er onder meer Kardinaal Lustiger van Parijs, een benedictijn die met zijn 79 jaar nog juist in aanmerking komt.
Er bleek uiteindelijk aan deze analyse niets verkeerd, want op 19 april 2005 werd Kardinaal Joseph Ratzinger de nieuwe paus en gaf hij zichzelf de naam Benedictus XVI.

Zijn voorspellingen houden abrupt op bij profetie 112: “In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus: quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, & Iudex tremdus iudicabit populum suum. Finis,” of in het Nederlands “In een tijd van uiterste vervolging, zal de zetel van de Heilige Roomse Kerk bezet worden door Petrus Romanus, die het schip zal voeren door vele rampspoeden, waarbij de stad van de zeven heuvels, Rome, zal worden vernietigd en de verschrikkelijke rechter zijn volk zal beoordelen.”

Maria Esperanza

Reeds in 1974 krijgt Maria Esperanza Medrano de Bianchini haar eerste visioenen over het “Land van Betania” [genoemd naar de Bijbelse plaats], tussen Cua en San Casimiro in Venezuela. Eigenlijk kreeg ze al vanaf haar vijfde verschijningen van de aartsengel Michaël en de Heilige Theresia van het Kindje Jezus. De eerste echte verschijning van Maria komt er op 25 maart 1976 en in 1984 verscheen de Heilige Moeder aan een groep van 150 mensen, uit alle lagen van de bevolking. De boodschappen gaan over vrede en verzoening. Op 21 november 1976, kregen deze verschijningen de volledige kerkelijke goedkeuring van de bisschop van Los Teques, waarbij de verschijningen als “authentiek en bovennatuurlijk” werden verklaard.

Maria Esperanza de Biachini, die in New York was op de dag van de aanslagen op de WTC-torens, waarschuwde de Verenigde Staten ervoor om deze aanslagen niet met een oorlog te beantwoorden, omdat de gevolgen ervan rampzalig zouden zijn. Maria Esperanza, die ook de tekenen van stigmata kreeg, overleed op 7 augustus 2004 en waarschuwde dat haar land [verwijzend naar Hugo Chavèz] een heel belangrijke rol zou spelen éénmaal de geheimen van Medjugorje een aanvang zouden nemen.
Akita, Japan

Tussen 12 en 14 juni 1973 gebeurt er iets te Akita, Japan. De volledige dove Zuster Agnes Sasagawa ziet heldere stralen uit het tabernakel komen. Op 28 juni krijgt ze in de palm van haar linkerhand een wonde in de vorm van een kruis. De wonde keert diverse malen terug en veroorzaakt de Zuster hevige pijnen. Op 6 juli hoort Zuster Agnes prachtige stemmen van een schare engelen van achter het Mariabeeld in de kapel waar zij aan het bidden is: ‘Heilig, heilig, heilig’. Ook haar beschermengel verschijnt en bidt samen met haar.

Op dezelfde dag merken sommigen van de zusters op dat er druppels bloed vloeien van de rechterhand van het Mariabeeld. Dit gebeurde nadien nog viermaal. De wonde in de hand van het beeld, ook in de vorm van een kruis, blijft tot 29 september, maar nog dezelfde dag begint het beeld te zweten, vooral op het voorhoofd en in de nek. Het zweet ruikt naar een zacht parfum. Honderden mensen zijn getuige en wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het om echte menselijke tranen, zweet en bloed gaat.

Twee jaar later, om precies te zijn op 4 januari 1975, begint het Mariabeeld te huilen. Ruim zes jaar en acht maanden blijft het beeld, met enige onderbrekingen, huilen, in totaal 101 maal. Maria verschijnt 3 maal aan Zuster Agnes, op 6 juli, op 3 augustus en op 13 oktober van 1973. Vooral de boodschap van 13 oktober is apocalyptisch:

“Mijn geliefde dochter, luister goed naar wat Ik je wil vertellen. Informeer je meerdere. Als de mensen geen berouw tonen en zich beteren, zal God de Vader hen verschrikkelijk treffen. Het zal een straf zijn groter dan de zondvloed, iets dat nooit eerder is gebeurd. Vuur zal uit de hemel komen en het grootste gedeelte van de mensheid vernietigen, zowel de goeden als de slechten waarbij priesters, noch gelovigen zullen worden gespaard. De overlevenden zullen volledig aan zichzelf zijn overgelaten en de doden benijden. Het enige wapen dat hen zal resten is de Rozenkrans en het Teken dat Mijn Zoon zal achterlaten. Het werk van de duivel zal doordringen tot in de Kerk op een wijze dat kardinalen tegen kardinalen en bisschoppen tegen bisschoppen zullen tekeer gaan. De priesters die Mij vereren zullen gehoond en bespot worden door hun broeders. De Kerk zal vol zijn van hen die compromissen willen sluiten. De duivel zal vele priesters en gelovigen aanzetten om de Heer in de steek te laten. Hij zal zich vooral tegen de zielen keren die zich aan God hebben gegeven. De gedachte aan het verliezen van zoveel zielen is de oorzaak van Mijn lijden. Als de zonden toenemen, zal er geen genade zijn. Spreek met moed tot je meerdere. Bid vaak de rozenkrans. Alleen Ik ben in staat om de mensheid te behoeden voor de rampen die zullen komen. Zij die hun vertrouwen stellen in Mij zullen worden gered.”

Belpasso, Sicilië

Er zijn de 32 verschijningen aan de vijftienjarige Rosario Toscano in Belpasso nabij Catania, Sicilië, tussen 1986 en 1988. Aartsbisschop Luigi Bommarito is deze verschijningen zeer gunstig gezind en maakte er een heilige plaats van door de kapel en het beeld van “Onze Lieve Vrouw van de Rots van Belpasso” op 5 januari 2000 in te zegenen. Op 1 maart van 1987, en ook nog in latere boodschappen spreekt Onze Lieve Vrouw over “ernstige straffen” die de mensheid zullen treffen. Hier zijn er tien geheimen doorgegeven aan Rosario Toscano.Rita Ring (Shepherds of Christ)

Op 17 december 1996 gebeurt er iets heel eigenaardigs aan de ramen van een kantoorgebouw aan de kruising van Drew Street met US 19 in Clearwater, Florida. Men bemerkt er de beeltenis van Maria in regenboogkleuren. Een actief lid van de “Shepherds of Christ Ministries”, Rita Ring, ontvangt reeds sinds 1991 dagelijkse verschijningen en boodschappen van Jezus en Onze Lieve Vrouw. Aan de verschijningen is ook de inmiddels overleden Father Joseph Carter gerelateerd, die eveneens verschijningen had en een bijzondere liefde had voor Onze Lieve Vrouw van Medjugorje.

Op 12 december, het feest van Onze Lieve Vrouw van Guadaloupe, ontvangt Rita Ring, gehuwd en moeder van vier kinderen, haar boodschap in verband met de afbeelding een aantal dagen later. De daaropvolgende dagen volgen nog belangrijke boodschappen, met als uitspringer deze boodschap die overduidelijk verwijst naar deze tijden: “Ik verschijn aan u, Mijn kinderen, op een voormalig bankgebouw in Florida. U maakt van het geld uw God! Weet u hoe koud uw harten zijn? U keert Mijn Zoon, Jezus, de rug toe, voor uw geld. Uw geld is uw God.”

Meer dan 100 experten [uit de wetenschap en de glasindustrie] kunnen geen enkele verklaring geven voor de afbeelding van Maria. Het is een chemische reactie tussen water en glas, maar niets, tenzij het bovennatuurlijke, kan zo’n gelijkvormige regenboogfiguur vormen.

Net als er in Medjugorje, op 29 augustus 2008, iemand een stuk rots naar het beeld van Maria op de Podbrdo heeft gegooid, waarbij het beeld ernstig werd beschadigd, kwam er iemand op 1 maart 2004 op het lumineuze idee om met een grote, zelfgemaakte katapult stenen te gooien door het raam. Neen, het waren niet alleen de Joden die Jezus aan het kruis hebben genageld.

San Nicolás de los Arroyos

Op 25 september 1983 gebeurt er het volgende in de parochie San Nicolás de los Arroyos in de buurt van Buenos Aires, waar er steeds een diepe verering geweest voor Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans: een doodgewone huisvrouw, Gladys Quiroga de Motta, moeder en grootmoeder, zonder enige opleiding [ze ging tot het 4de leerjaar naar school], noch kennis over de Bijbel of theologie, verklaarde dat ze de Heilige Maagd heeft gezien die dag. De bisschop van San Nicolás, Domingo Salvador Castagna, heeft driemaal een onderhoud met Paus Johannes Paulus II en op 25 augustus 1990 draagt hij het heiligdom op aan God door het Onbevlekte Hart van Maria.

Op 21 maart 1988 vertelt Gladys: “Ik heb een visioen, waarbij de wereld in tweeën is gedeeld. Eén gedeelte vertegenwoordigt twee derden, het overige gedeelte één derde van de aarde. In dit laatste gedeelte bevindt zich de Heilige Maagd. Zij heeft Haar Kind bij en vanuit Haar Hart gaan er lichtstralen naar het overige gedeelte van de aarde. Onmiddellijk hierop zegt Maria: “Gladys, u ziet de wereld half vernietigd. Deze lichtstralen wensen zo veel mogelijk harten te redden. Mijn Hart is Almachtig, maar Ik kan niets doen als de harten Mij ongenegen zijn. De zielen worden gered door gebed en bekering. Elke ziel moet zich voorbereiden zodat deze niet wordt omsloten door duisternis. Amen. Amen. “Saint-Etienne-Du-Laus

Ook de recente erkenning van het bedevaartsoord in Laus, is een duidelijke verwijzing naar de eindtijd. Maria beloofde in Haar vele verschijningen aan Benoite Rencurel dat Laus een toevluchtsoord is en nooit zal worden getroffen. De voorspelling zegt dat de plaats opnieuw in de belangstelling zal komen te staan wanneer het Einde der Tijden nabij zou zijn. Het Heiligdom van Laus wordt het “toevluchtsoord” van de zondaars genoemd, omdat Onze Lieve Vrouw er in haar verschijningen vanaf 1664 aan Benoite Rencurel vooral de nadruk legde op de waarde van het Heilig Sacrament van de Biecht. Deze verschijning verdween lange tijd naar de achtergrond, maar op 4 mei 2008 erkende Rome het heiligdom Notre-Dame du Laus in het Franse departement Hautes-Alpes officieel als bedevaartplaats.

Kibeho, Rwanda

In Kibeho, Rwanda, verscheen Onze Lieve Vrouw tussen 28 november 1981 en 28 november 1988 aan zes kinderen, waarbij er naast de boodschap van een nakende “rivier van bloed” over het land, aan het jonge meisje Marie-Claire Mukangango [vermoord in Byumba, 1994] zeer ernstige boodschappen werden doorgegeven, waaronder een waarschuwing voor de mensen dat het einde van deze tijden nabij is [niet te verwarren met het einde van de wereld] en dat velen onder Gods kinderen in zonde zijn vervallen. Aan Alphonsine Mumereke vertelde Maria dat “de wereld aan de rand staat van een catastrofe. Zuiver uw harten door gebed. De enige weg is God. Als u geen toevlucht zoekt tot God, waar zult u dan anders heen gaan wanneer het vuur zich overal verspreidt?”

In Rwanda worden er ook nog andere apocalyptische boodschappen gegeven: “De mens is dwaas, dol op wereldse goederen, en er zich niet van bewust dat de dag komt dat we er afstand moeten van nemen,” zou de Heer naar verluidt hebben gezegd tegen Emmanuel Segatashya, een van de niet officeel erkende zieners [naar alle waarschijnlijkheid omdat het over toekomstige gebeurtenissen gaat], die beweerde een verschijning te hebben gehad van Jezus. “Gij jaagt op wind. De bezittingen van deze aarde zijn enkel as, terwijl de echte rijkdom in de rijkdom van het hart ligt.” Overige boodschappen zijn: “Zo veel kwaad wordt er veroorzaakt door het geld. Veel te veel mensen stellen hun vertrouwen in aardse goederen. Het resultaat van deze aanbidding van het geld is de ongeoorloofde sex en andere zonden. Geld en de bezeten invloed ervan op ons leven, liggen vaak aan de basis liggen van de huidige problemen. U hebt toegestaan dat het uw leven beheerst, bent er slaaf van geworden en staat er ten dienste van, terwijl u enkel God zou moeten dienen. Het geld is uw afgod geworden.”

In Kibeho was het geld niet het probleem, want deze plaats van verschijning werd uitgekozen voor de eenvoud en de armoede, vertelde Maria aan de zieners, maar er heerste een haat tussen de stammen [Hutus en Tutsis] en de zonde van het vlees in Rwanda, dat zijn straf kreeg onder de vorm van een waanzinnige burgeroorlog die volgde op de verschijningen. Over de huidige tijd werd er gezegd dat het een “tijd van genade” is. Recente profetieën

Er zijn nog ontelbare andere aanwijzingen van diverse heiligen, zeer toegewijde zielen en onder meer een aantal huidige profeten waarover er een sterk gevoel van authenticiteit heerst: Chris Courtis en Little Mary, beide uit de Verenigde Staten, Maria Juliana uit Hongarije en Valentina Papagna, een Australische huismoeder, afkomstig uit Slovenië, Broeder Angelicus… maar ongetwijfeld ben ik er nog vele andere vergeten.

Aan Maria Julianna zei Onze Lieve Vrouw onder meer: “De wereld staat aan de vooravond van het oordeel. Heel donkere en harde tijden staan ons te wachten. De huidige, kalme periode zal niet lang meer blijven duren. Spoedig zullen er dramatische veranderingen plaatsvinden, wanneer de mensen de toestand van hun ziel zullen zien zoals God deze ziet. Vele mensen zullen zich bekeren, maar ook velen zullen sterk blijven weerstaan en de Christenen beschuldigen voor de “verwarring” in de wereld. De vervolging van de Christenen zal plotseling, zoals een storm, uitbreken. Kerken zullen worden geplunderd en in brand gestoken en vele volgelingen van Christus zullen worden gedood. Maar de bliksem zal uit de hemel terugslaan en hun aanvallers vernietigen. De tijd voor bekering is gekomen, nu, vandaag, maar deze beslissing hangt van u af. Mis deze kans niet want veel andere gelegenheden zullen er niet komen. Neem Mijn waarschuwing heel, heel ernstig. Heel harde tijden staan voor de deur.”

Ook nog zijn er deze recente woorden, gericht aan een groep authistische kinderen uit Israël: “De tijd is gekomen dat Ik alle Heiligen rondom Mij verzamel. Volhard in Mij. Er komen gevaren af op de aarde die groter zullen zijn dan enig gevaar waarvan enig mens getuige was. De tijd is gekomen voor die dingen die Ik lang geleden reeds voorzegd heb. Wees op uw hoede voor zij die vrede verkondigen waar er geen vrede heerst. Wee voor hen die in Mijn Naam spreken en die de vrede verkondigen op aarde, terwijl er beroering heerst. De wereld zal door elkaar geschud worden, tot in de kern. Nu is de tijd gekomen om u rondom Mij te verzamelen. Nu is de tijd gekomen om te weten in wie u gelooft. Nu is de tijd gekomen om uw vertrouwen in Mij te stellen zoals nooit voorheen. Wanneer alles lijkt goed te gaan, wees dan zeker van uw houding tot Mij. Er zal meer smart zijn in die dagen dan ooit ervoor. Leg uw hoop niet op deze wereld, want deze zal falen. Uw geldsysteem zal falen. De onderhandelingen tijdens die dagen zullen falen. Vele van de vrijheden waarover u nu beschikt en die u vanzelfsprekend acht, zullen u worden ontnomen. U zult worden vervolgd omwille van uw geloof. Van al deze vrijheden hebt u lang kunnen genieten, maar niet meer voor lang. Velen van uw broeders en zusters zullen worden vervolgd zoals nooit voorheen. Vraag Mij niet wanneer dit zal gebeuren, maar gebeuren zal het. En u, Mijn volk, die uw hoop in Mij hebt gesteld, doe voort met het werk waarvoor Ik u heb geroepen. Blijf waakzaam en wees wijs, want dit zijn de dagen van het kwade. Ik heb het plan om Mijn volk te redden en weg te houden van het kwade. Maar Ik vertel u deze dingen omdat deze tijd ten einde raast. Er zal verwarring heersen in dit uur. U zult horen van die profeten die in Mijn naam hebben gesproken, niet vanwege de aangename of verleidelijke zaken, maar vanwege de waarheid in hun woorden. Velen zullen zeggen: uiteraard zijn dit allemaal nonsens, maar Ik zeg u dat de tijden waarin u leeft geen tijden van voorspoed zijn. Het wordt de hoogste tijd dat velen onder u volwassen worden. De duisternis die over de wereld zal komen zal zo dik zijn dat u niet meer in staat zult zijn om uw eigen handen te zien. Er zal zo’n vrees heersen dat velen van schrik zullen sterven. De voorbije jaren hebt u gefaald: u vermoordt Mijn kinderen in de schoot van hun moeder, de wetenschap die ik u als gave heb geschonken, hebt u misbruikt. Huwelijken blijven amper bestaan, de jongeren weten niet meer wat goed is of wat kwaad is. Alle waarden hebt u overboord gegooid. Nooit heeft er zoveel kwaad geschied in deze wereld als nu. “Jubilea

Een heel merkwaardig patroon in 2008 is dat er 6 jubilea te vieren vallen van erkende verschijningen dat jaar, maar daarbuiten is er nog iets anders dat opvalt aan dat jaar: op 28 juni 2007 verschijnt er een opmerkelijk officieel bericht van het Vaticaan in Zenit: tussen 29 juni 2008 en 29 juni 2009 komt er een jaar toegewijd aan de Heilige Apostel Paulus. Het is voor de eerste maal in de geschiedenis van de Katholieke Kerk dat er een volledig jaar wordt toegewijd aan een heilige. Bij velen heerst er een sterk gevoel dat doet denken aan de waarschuwingen van Garabandal en Medjugorje, omdat het de Heilige apostel Paulus zelf was, die op zijn weg naar Damascus, tijdens zijn vervolging van de Christenen, de waarschuwing zelf onderging. Deze jubilea in 2008 zijn:

Er is de 150ste verjaardag van de verschijningen te Lourdes. Onze-Lieve-Vrouw verscheen er 18 maal aan de 14 jarige Bernadette Soubirous. De verschijningen begonnen op 11 februari en eindigden op 18 juli 1858. Het jubileumjaar begon officieel op 8 december 2007, het feest van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis.

Wat aan velen voorbijgaat zijn de zogenaamde ‘Mini-Lourdes verschijningen’ te Beauraing en Banneux in België. Ook deze verschijningen hebben in 2008 een jubileum te vieren, namelijk hun 75ste verjaardag. De verschijningen te Beauraing begonnen op 29 november 1932 en eindigden op 3 januari 1933. In totaal verscheen Maria 33 maal aan 5 jonge kinderen. De overeenkomst met Lourdes is één van de hoofdboodschappen te Beauraing: ‘Ik ben de Onbevlekte Maagd’. Heel merkwaardig, maar nauwelijks 12 dagen later beginnen de verschijningen te Banneux. In totaal verschijnt Maria tussen 15 januari en 2 maart 1933 acht maal aan de elfjarige Mariette Beco. Haar hoofdboodschap: ‘Ik ben de Koningin van de armen. Ik ben hier gekomen om het lijden te verzachten.’ Hier is de overeenkomst met Lourdes de verschijning aan één meisje van ongeveer dezelfde leeftijd als Bernadette Soubirous en de verwijzing naar een bron, waarover Maria zegt: ‘Deze bron is voorbehouden voor Mij en de zieken.’

Vanaf 2 april 1968 beginnen de verschijningen van Maria boven te koptische kerk te Zeitoun, Egypte. Deze verschijningen zullen duren tot 1971. Miljoenen mensen zien met eigen ogen Maria honderden malen verschijnen boven de kerk van Zeitoun, waaronder de toenmalige president van Egypte, Gamal Abdul Nasser. Over deze verschijningen bestaat beeldmateriaal dat elke twijfel wegneemt. In 2008 viert deze verschijning haar 40-jarig jubileum.

Wie denkt dat Maria het hierbij heeft gelaten heeft het goed mis. Op 6 juli, 3 augustus en 13 oktober 1973 krijgt zuster Agnes Sasagawa drie boodschappen door van Onze Lieve Vrouw, waarvan de derde boodschap erg apocalytpisch is. Hieraan verbonden is een Mariabeeld dat in totaal 101 maal tranen zal wenen. De verschijningen worden erkend door de plaatselijke bisschop. In 2008 was het 35 jaar geleden dat Maria voor het eerste aan de dove kloosterzuster Agnes verscheen. Later zal de zuster volledig genezen.

De reeks jubilea wordt afgesloten met San Nicolás de los Arroyos. Op 25 september 2008 was het de 25ste verjaardag van de verschijningen van de Heilige Maagd van de Rozenkrans te San Nicolás, Argentinië. Zo’n 200.000 mensen vierden dit jubileum in een eucharistieviering nabij het oord. De viering werd geleid door de Bisschop van San Nicolás de los Arroyos, Héctor Cardelli die tijdens zijn homilie er de nadruk op legde dat “Maria ons verenigt, de families aanmoedigt, omdat de Moeder haar kinderen bij elkaar brengt.” Onze Lieve Vrouw verscheen er aan een doodgewone huisvrouw, Gladys Quiroga de Motta, moeder en grootmoeder. Vooral onthouden we hier het visioen dat Gladys had op 21 maart 1988, waarbij Gladys de wereld half vernietigd zag.

Toeval denkt u? Maria is duidelijk: ‘Met God bestaat geen toeval. Zonder dat velen er bij stilstaan heeft God de hand in de hele geschiedenis van de mensheid. Zelfs de mensen die u tegenkomt tijdens uw leven zijn geen toeval. God heeft ze gewoon op uw levensweg geplaatst.’

Van Fatima tot Medjugorje

Op 24 juni 1977, vier jaar voor de verschijningen begonnen in Medjugorje, zei de toenmalige kardinaal Karol Wojtyla en later Paus Johannes Pailus II: “Wij bevinden ons in de aanwezigheid van de grootste confrontatie uit de geschiedenis, de grootste waar de mensheid ooit tegen aankijkt. We staan aan de vooravond van de ultieme confrontatie tussen de Kerk en de anti-kerk, tussen het Evangelie en het anti-evangelie.” Hoe zal deze confrontatie eindigen?

Onze Heilige Vader vertelt dat het verband houdt met Fatima in zijn boek: “Over de drempel van de Hoop”. Daarin schrijft hij: “Na mijn verkiezing tot Paus, toen ik meer betrokken werd met de problemen van de wereldkerk, kwam ik tot een gelijkaardige overtuiging: als de overwinning komt op het wereldlijk niveau, dan zal deze er komen door Maria. Christus zal overwinnen door Haar, omdat Hij wil dat de overwinningen van de Kerk, nu en in de toekomst, aan Haar worden toegewezen. Ik kwam tot deze overtuiging zonder destijds reeds zoveel te weten over Fatima. Ik kon hoe dan ook zien dat er een zekere samenhang was tussen La Salette, Lourdes en Fatima en in het verre verleden, onze Poolse Jasna Gora. En zo werd het 13 mei 1981, toen ik verwond ben door schoten die op het Sint Pietersplein zijn afgevuurd. In het begin schonk ik geen aandacht aan het feit dat deze moordpoging samenviel met de exacte verjaardag van de Fatimaverschijningen aan de drie herdertjes uit Portugal en Maria tot hen de woorden sprak die nu, op het einde van deze eeuw, blijkbaar worden voltrokken…”

Het is heel treffend dat de Heilige Vader, op het einde van de twintigste eeuw, over de continuïteit van de Mariaverschijningen en de vervulling van de profetieën van Fatima sprak. In maart 1984 legde Johannes Paulus II opnieuw de link tussen Fatima en Medjugorje, als de voltooiing ervan: “Medjugorje is de voltooiing en de voortzetting van Fatima. De boodschappen van Medjugorje zijn het hoogtepunt van Gods plan.”

De boodschappen en de voorspellingen van Medjugorje helpen ons voor te bereiden op het hoogtepunt van Gods plan. De geheimen maken integraal deel uit van het “Pad van de Vrede”. Het is goed om weten welke rol de geheimen spelen in de triomf van het Onbevlekte Hart van Maria, de sleutelbelofte van vrede uit Fatima.

Alle Mariaverschijningen in het verleden zijn, net zoals de Bijbel, vol van beeldspraak en in bijna alle gevallen is het pas vele jaren later dat de betekenis van deze beeldspraak tot de mensen doordringt. Kijk alleen maar naar deze tekst van het derde geheim van Fatima:

“Ik schrijf in gehoorzaamheid aan U, mijn God, die via zijne Excellentie de Bisschop van Leiria en door onze Heilige Moeder mij opdroeg dit te doen. Na de twee delen die ik reeds heb uitgelegd, zag ik aan de linkerzijde van Onze Lieve Vrouw en iets daarboven, een engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; weerlichtend kwamen er vlammen uit alsof zij de wereld in brand wilden zetten; maar zij doofden toen zij in contact kwamen met de glans die Onze-Lieve-Vrouw vanuit Haar rechterhand naar hen uitstraalde: met zijn rechterhand naar de aarde wijzend riep de engel met luide stem uit: “Boete, boete, boete!

En we zagen in een oneindig licht dat God was “zoiets als hoe mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze deze passeren”: een bisschop in het wit gekleed waarvan wij de indruk hadden dat het de Heilige Vader was. Andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen die een steile berg opgingen waar op de top een groot Kruis was van ruw gekapte stammen van een kurkboom met de schors. Alvorens daar aan te komen passeerde de Heilige Vader een grote stad, half in ruines, en half trillend op de plaats stilstaand, gekweld door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lichamen die hij onderweg tegenkwam. Toen hij de top bereikt had, werd hij, geknield aan het voet van het grote Kruis, gedood door een groep soldaten die kogels en pijlpunten op hem afvuurden en op eenzelfde wijze doodden zij stuk voor stuk de andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en vele leken van verschillende rangen en standen.

Onder de twee armen van het Kruis stonden twee Engelen met ieder een kristallen schaal in hun hand waarin zij het bloed van de Martelaren verzamelden en waarmee zij de zielen besprenkelden die op weg waren naar God.”

Paus Johannes Paulus II vroeg pas om de brief over het derde geheim van Fatima, toen hij na de aanslag in het ziekenhuis lag. Op 14 oktober 1981 sprak hij, kennelijk verwijzend naar de inhoud ervan, tijdens een algemene audiëntie over een goddelijke beproeving in mei van dat jaar. Eerder, op 7 juni 1981, nog voor hij de tekst had gelezen, wijdde de Paus de wereld toe aan het Onbevlekte Hart van Maria, wat hij herhaalde tijdens zijn bezoek aan Fatima, één jaar na de aanslag, op 13 mei 1982. Hij liet toen de kogel, die Ali Agça op hem had afgevuurd, inzetten in de kroon van het Mariabeeld van Fatima. Tijdens dit bezoek sprak hij tegen zuster Lucia gedurende een twintigtal minuten. Op 25 maart 1984 vertrouwt Johannes Paulus II alle volkeren ter wereld toe aan Haar Onbevlekte Hart.

Ook hebben velen zich reeds gebuigd over de betekenis van de dertiende, een datum die in Fatima zo sterk naar voor komt, dat het bijna niet anders kan dat deze een zekere betekenis inhoudt. Tot op vandaag blijven hierover tientallen verschillen theorieën bestaan en is de betekenis ervan nooit officieel verklaard kunnen worden. En alsof het niet voldoende was dat velen zich het hoofd hebben gebroken over dit mysterie, overleed Zuster Lucia eveneens op een dertiende, namelijk 13 februari 2005.

De verschijningen te Garabandal hebben hier nog een aantal mysterieuze data aan toegevoegd. Net zoals de data in Medjugorje, spelen de tweede, de dertiende en de achttiende, een hele bijzonder rol:

•De datum van de eerste verschijning van de Aartsengel Michaël in Garabandal, waarbij hij aan de kinderen aankondigt dat Maria aan hen zou verschijnen, was op een achttiende [18 juni 1961]. Telkens op een achttiende werden ook de boodschappen van Garabandal doorgegeven aan de kinderen en vond het mirakel van de Hostie plaats.

•De datum van de eerste verschijning van Maria in Garabandal was op een tweede [2 juli 1961].

•De datum van de laatste verschijning was op een dertiende [13 november 1965].
In 1982 krijgt Mirjana Dragicevic uit Megjugore een verschijning tijdens welke satan tot haar is gekomen, vermomd als de Heilige Maagd. satan heeft Mirjana gevraagd de Madonna te verloochenen en hem te volgen om haar gelukkig te maken in de liefde en in het leven. Dit in tegenstelling tot de Heilige Maagd, bij wie ze zou moeten lijden. Mirjana heeft hem afgewezen. De Heilige Maagd is direct gekomen en satan is verdwenen. Toen heeft de Heilige Maagd de volgende boodschap gegeven die in hoofdzaak hierop neerkomt:

“Neem Mij dit niet kwalijk, maar u moet beseffen dat satan echt bestaat. Op een dag is hij voor de troon van God verschenen en heeft hij toestemming gevraagd om de Kerk gedurende een bepaalde periode te mogen beproeven. God heeft hem toegestaan om de Kerk gedurende een eeuw op de proef te stellen. Deze eeuw staat onder de macht van de duivel, maar wanneer de geheimen die u zijn toevertrouwd gerealiseerd zullen zijn, zal zijn macht zijn vernietigd. Nu al begint hij zijn macht te verliezen en is hij agressief geworden: hij vernielt de huwelijken, zet aan tot verdeeldheid onder de priesters, veroorzaakt waanbeelden en moorden. U moet zich hiertegen beschermen door vasten en gebed, vooral het gemeenschappelijk gebed. Draag gewijde voorwerpen. Plaats die ook in uw huis en ga weer wijwater gebruiken.”

Dit visioen verwijst overduidelijk naar het visioen dat Paus Leo XIII kreeg, op 13 oktober 1884 [alweer een dertiende]. In zijn private kapel had de Paus juist de Heilige Mis opgedragen, in aanwezigheid van een aantal kardinalen en leden van zijn staf. Op het einde van de Mis stopte hij plots voor het altaar, waar hij gedurende 10 minuten een visioen kreeg, waarin hij een dialoog hoorde tussen God en satan. Hierin zei satan: “Ik kan de kerk vernietigen, maar ik heb meer macht en tijd nodig.” Onze Heer vroeg aan satan hoeveel tijd en macht hij nodig had. satan antwoordde “75 tot 100 jaar en een grote macht aan zij die hun ziel aan mij schenken.” De Heer verleende hem de macht en de tijd.

Mirjana zegt dat de grote kosmische strijd voor de zielen momenteel op zijn hoogtepunt is. Deze strijd woedt tussen het zaad [de kinderen] van Maria en het zaad van de slang [satan]. God de Vader geeft satan een laatste kans gegeven om de Kerk te overwinnen tijdens de twintigste en een gedeelte van de eenentwintigste eeuw. Volgens Mirjana echter waren er drie dingen dat satan niet wist:

•De Eeuwige Vader zou gedurende heel deze tijd Maria zenden, de vrouw van het verbond met Zijn volk, om als een moeder de zielen, die worstelen in deze tijden van grote duisternis, te waarschuwen en aan te moedigen.

•De Eeuwige Vader zou immense hoeveelheden genade, zoals nooit voorheen in de geschiedenis van de wereld, toelaten.

•De Eeuwige Vader zou uitverkoren zielen zenden die Hem trouw zouden blijven, ongeacht de bekoringen en aanvallen van satan.
Ook in Medjugorje spelen de tweede en de achttiende een heel belangrijke rol. Sinds augustus 1987 verschijnt Maria aan Mirjana Dragicevic op de tweede van de elke maand. Nooit werd de inhoud van de boodschappen van Maria aan Mirjana bekend gemaakt, tot de boodschap van 2 december 2004, waarin Zij smeekte: “Ik heb u nodig, veeg de tranen van Mijn gelaat”, een duidelijke verwijzing naar de daaropvolgende tsunami van 26 december die meer dan 200.000 slachtoffers eiste.

Sindsdien werden Haar boodschappen regelmatig doorgegeven en sinds een tweetal jaar worden ze zelfs onafgebroken doorgegeven en worden de opnamen van deze verschijningen vrijgegeven en kan men ze op dit blog steeds volgen. Niemand is er tot op heden in geslaagd om de gelaatsuitdrukkingen van Mirjana, haar emoties af te doen als “bedrog.” En alhoewel er thans nog geen dertiende van de maand valt te bespeuren in de verschijningen van Medjugorje, zal deze datum ongetwijfeld in de verdere ontwikkelingen van deze verschijningen nog een rol spelen.

De nachtmerrie van de tegenstanders

Medjugorje telt vele aanhangers, maar eveneens vele tegenstanders, zelfs tot in de hoogste rangen van “Kerk en Wereld” en “Rorate”. De politiek van ontkenning is groot, zelfs binnen eigen rangen. Hun hoofdreden is dat de plaatselijke bisschop, Ratko Peric, de verschijningen niet genegen is. Hun aanvallen zijn echter voornamelijk gericht tegen twee Paters Franciscanen, Vader Tomislav Vlasic en Vader Jozo Zovko, die in het verleden dubieuze feiten zouden hebben gepleegd. We volgen de raad van de Heilige Moeder Maria om voor de priesters te bidden, eerder dan hun vuile was buiten te hangen. Niemand heeft graag dat zijn vuile was wordt buiten gehangen. Laat diegenen oordelen die moeten oordelen. We houden het enkel bij de volgende zin: “geen van beide zijn uit eigen wil vertrokken.” Het zijn enkel diegenen wiens eigen leven zelf niet interessant genoeg is, die zich bezig moeten houden met het belasteren van anderen. Vergeten we echter niet dat alle bevoegdheden omtrent de beoordeling van Medjugorje, de bisschop van Mostar zijn ontnomen door het Vaticaan, dat uiteindelijk het laatste woord zal hebben over de authenticiteit van de verschijningen.

Hun uitlatingen over de zieners betreft enkel laster, die iedereen ook over zijn gebuur kan vertellen. Marija Pavlovic heeft in verscheidene interviews zelf gezegd dat de boodschappen van de vijfentwintigste niet strikt op de vijfentwintigste doorkomen. Integendeel, dikwijls denkt ze dagen na over de juiste woorden die de boodschap moet inhouden, want de inhoud ervan legt een zware druk op de schouders van Marija Pavlovic omdat ontelbare gelovigen vanuit alle hoeken van de wereld er naar uitkijken. Maar het zijn wel deze woorden, die in opdracht van Maria, op de vijfentwintigste worden vrijgegeven.

En was het dan zo’n misdaad, als het al zou waar zijn, dat de kinderen die bewuste 24ste juni 1981, in plaats van alleen maar te gaan wandelen, zich als adolescenten gingen afzonderen om een sigaret te gaan roken? Het verhaal van Garabandal begint niet anders, want de vier kinderen waren op dat ogenblik appelen aan het stelen bij de buren. Vanaf die dag is hun levenswijze echter totaal veranderd.

De tegenstanders van Medjugorje worden echter volledig schaakmat gezet door de Verschijningen te Garabandal, die nooit door de plaatselijke bisschop werden afgekeurd en die de recente bisschoppen, bevoegd voor deze bijzonder mooie verschijningsplaats, bijzonder nauw aan het hart liggen. En laat het nu een toevalligheid wezen of niet, maar de eerste bisschop die Garabandal echt gunstig was genegen, was Mgr. Del Val Gallo, die werd geboren op 13 juni 1916 en overleed op 13 november 2002. Ook hier treedt de dertiende opnieuw sterk op de voorgrond.

Aartsbisschop Carlos Osoro Sierra, die tijdelijk toezicht had over Garabandal, vanaf 23 september 2006, en de nieuwe bisschop Vicente Jiménez Zamora, die sinds 27 juli 2007 is aangesteld, zijn Garabandal bijzonder gunstig genegen. In een recent interview met Garabandal International zegt Zamora zelfs: “Er zijn duidelijke tekenen dat Onze Lieve Vrouw de weg vrijmaakt voor de voorspelde gebeurtenissen. Men is, sedert een tijd volop bezig met wegverbeteringen tussen Puentenansa en Garabandal. Het verbindingsstuk tussen Puentanansa en Cosio is reeds in orde gebracht en aan het laatste gedeelte, tussen Cosio en Garabandal is men volop bezig.” Nochtans hebben de inhoud van de boodschappen en de geheimen van zowel Garabandal als Medjugorje, alles met elkaar gemeen.

Slotbeschouwingen

Er zijn een aantal aanwijzingen in Medjugorje en Garabandal die er op wijzen dat een aantal gebeurtenissen heel nabij zijn. Er zijn de recente bijzonder gunstige uitlating van bisschop Vicente Jiménez Zamora over Garabandal, waar het nu opnieuw is toegelaten dat de priesters er de Heilige Mis mogen opdragen. Er is ook het mysterie van de “driepausenprofetie” dat hieronder wordt uitgelegd.

Toen Paus Johannes XXIII overleed, op 3 juni 1963, luidden de klokken te Garabandal. Conchita Gonzalez, de hoofdzieneres van Garabandal zei toen tegen haar moeder, Aniceta:

Conchita: De klokken luiden over de doden. Dit moet voor de Paus zijn. Nu blijven er nog drie over.
Aniceta: Welke nonsens kraam je nu uit?
Conchita: Dit zijn geen nonsens. De Maagd heeft het mij verteld: Na deze Paus resten er nog drie.
Aniceta: En dan wat? Zal het dan het einde van de wereld zijn?
Conchita: De Maagd zei niet het einde van de wereld, maar het einde der tijden.

Om dit mysterie rond de drie Pausen te begrijpen dient er wat dieper te worden nagedacht. Na Johannes XXIII, zijn er reeds drie Pausen geweest, nl. Paulus VI, Johannes Paulus I en Johannes Paulus II. Waar ligt dus de sleutel van dit raadsel? Heel eenvoudig! Onze Lieve Vrouw heeft gewoon spreekwoordelijke taal gebruikt, Ze bedoelde gewoon dat na de drie Pausen, dus onder het pontificaat van de huidige Paus, alles zou beginnen.

In Garabandal spelen ook de leeftijd van Paus Benedictus XVI, die werd geboren te Marktl am Inn op 16 april 1927 [81 jaar] en deze van Joey Lomangino, geboren te Brooklyn, New-York op 27 juni 1931 uit Italiaans-Amerikaanse ouders [77 jaar] een rol. Joey heeft momenteel een tamelijk wankele gezondheid [Joey werd in 1999, door een erge hartaanval getroffen en leidt sindsdien een eerder teruggetrokken bestaan] kan het gewoon niet anders dan dat de feiten heel nabij zijn. Onze Lieve Vrouw heeft destijds tegen Conchita Gonzalez gezegd dat Joey Lomangino, die door een ongeval het zicht verloor, op de dag van het Mirakel te Garabandal “nieuwe ogen” zou krijgen en als eerste het Mirakel zal aanschouwen.

Ook in Medjugorje zijn er een aantal gebeurtenissen die ons naar de huidige tijd leiden. Er was reeds gezegd dat Mirjana Dragicevic sinds augustus 1987 verschijnt Maria aan Mirjana Dragicevic op de tweede van de elke maand. Nooit werd de inhoud van de boodschappen van Maria aan Mirjana bekend gemaakt, tot de boodschap van 2 december 2004, waarin Zij smeekte: “Ik heb u nodig, veeg de tranen van Mijn gelaat”, een duidelijke verwijzing naar de daaropvolgende tsunami van 26 december die meer dan 200.000 slachtoffers eiste.

Sindsdien werden Haar boodschappen regelmatig doorgegeven en sinds een tweetal jaar worden ze zelfs onafgebroken doorgegeven en worden de opnamen van deze verschijningen vrijgegeven en kan men ze op dit blog steeds volgen. Niemand is er tot op heden in geslaagd om de gelaatsuitdrukkingen van Mirjana, haar emoties af te doen als “bedrog.” En alhoewel er thans nog geen dertiende van de maand valt te bespeuren in de verschijningen van Medjugorje, zal deze datum ongetwijfeld in de verdere ontwikkelingen van deze verschijningen nog een rol spelen.

Over de tweede van de maand en achttien maart zei Mirjana ooit: “Wanneer de geheimen zullen beginnen, zal ook de betekenis van de tweede van elke maand, en de achttiende maart duidelijk worden.”

Er is de verklaring van Vader Pétar Ljubicic uit 2007: “Als ik aan Mirjana vraag of de geheimen nabij zijn, vertelt ze: Ze zullen plaatsvinden en ze zullen spoedig plaatsvinden.”

Een andere aanwijzing dat de geheimen dichterbij komen kunt u vinden in Maria’s jaarlijkse verschijning aan Ivanka Ivankovic-Elez op 25 juni. Ivanka zei dat Maria sprak over het negende geheim. Wist u dat Maria het in haar jaarlijkse verschijningen aan Ivanka het op 25 juni 2005 het had over het zesde geheim, op 25 juni 2006 het zevende, op 25 juni 2007 (geen verklaring) en nu dus op 25 juni 2008 het negende geheim? Herkent u enig patroon?

Op 25 december 2007 kreeg Jakov Colo, zoals gebruikelijk, zijn jaarlijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw. De verschijning begon om 2 uur 29 minuten in de namiddag en duurde 6 minuten. Hieronder volgt de originele tekst om eventuele misverstanden te vermijden:

“Draga djeko! Danas vas na poseban način pozivam na otvaranje prema Bogu i neka svako vase srce postane mjesto Isusovog rođenja. Dječice, sve ovo vrijeme koje mi Bog dopusta da budem s vama zelim vas voditi do radosti vaseg zivota. Dječice, jedina istinska radost vazeg zivota je Bog. Zato draga djeco, ne trazite radost u ovozemaljskim stvarima već otvorite vasa srca i prihvatite Boga. Sve dječice prolazi, jedino Bog ostaje u vasem srcu. Hvala vam sto ste se odazvali mome pozivu.”

De officiële vertaling vrijgegeven door de parochie luidt: “Lieve kinderen! Vandaag roep ik u op een bijzondere wijze op u open te stellen voor God en dat ieder van uw harten vandaag de plaats mag worden waar Jezus wordt geboren. Kleine kinderen, al deze tijd dat God Mij toelaat om bij u te zijn, verlang Ik ernaar om u te leiden naar de vreugde van uw leven. Kleine kinderen, de enige ware vreugde van uw leven is God. Zoek daarom het geluk niet in aardse dingen maar open uw harten en aanvaardt God. Alles gaat voorbij, enkel God blijft in uw hart. Dank u om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven.”

Aan deze vertaling is niets mis, alleen wees Mika Musa er op [Mika Musa is de jongen die u op het einde van het filmpje van 2 augustus Mirjana’s vertaling ziet noteren] dat de zin “Sve dječice prolazi” zowel kan vertaald worden als “alles gaat voorbij” als “de tijd loopt ten einde”, een mooie en subtiele wijze van Maria, om ons voor te bereiden op de gebeurtenissen.

Op 2 januari 2008 geeft Vicka Ivankovic een interview weg aan Vader Livio van Radio Maria Italia, waarin ze zegt dat Onze Lieve Vrouw heeft beloofd dat ze na het derde geheim van Medjugorje [het eeuwig blijvende teken] zal blijven verder verschijnen aan één van de zieners die nog dagelijkse verschijningen heeft. Een echt geschenk van God de Vader, waarvoor we dankbaar mogen zijn. Het feit alleen dat Vicka hier spreekt over de tijd na de geheimen, spreekt voor zichzelf dat ze nakend zijn. Hieruit valt meteen ook af te leiden dat de dagelijkse verschijningen van de overige drie zieners, die de tien geheimen nog niet hebben ontvangen, kunnen blijven voortduren tot het “blijvende teken” en niet noodzakelijk vóór het eerste geheim dienen op te houden.

Van toen af loopt alles in een stroomversnelling. Er was de vernietiging van het beeld, waarbij het aangezicht en de “Hand van Maria”, werden beschadigd. Dit gebeurde op 29 augustus 2008, geen “toevallige” datum, want de dag van de eerste verschijning van Maria, 24 juni 1981, is de dag waarop de geboorte van Johannes De Doper wordt herdacht en 29 augustus is de dag waarop de onthoofding van Johannes De Doper wordt herdacht.

Op 2 oktober 2008 werden de lezers van dit blog er attent op gemaakt dat er op diverse sites over de hele wereld berichten binnenkwamen van mensen die in de afgebroken linkerhand van Maria de betekenis herkenden van de rol van Maria als “Koningin van de Hemel” of Koningin-Moeder. De koning houdt de staf of roede vast als beeld van de macht in zijn rechterhand. Het is deze staf die wordt gebruikt bij Gods vonnis of Gods genade. In de film “One Night With The King” [2007, een geweldig mooie uitwerking van het Bijbelse verhaal rond Esther], zien we Esther, die zonder een uitnodiging, bij de koning gaat. Normaal zou zij worden gevonnist, maar zij werd gespaard omdat de koning haar aanraakte met de staf die hij vasthield in zijn rechterhand.

De koningin handelt dikwijls als bemiddelaar tussen het volk en de koning. Dit omdat enkel de Koningin-Moeder in de nabijheid van de koning mag komen, zonder te worden gedagvaard. Ze zou gezeten zijn aan de “rechterhand van de koning”. In dit geval is haar linkerhand deze waarmee ze Gods oordeel tegenhoudt. De beeldspraak van de afgebroken hand wordt door steeds meer mensen aanzien als Onze Lieve Vrouw, die als Koningin-Moeder, niet langer meer in staat is om de rechterhand van de Koning, die hij gebruikt om zijn volk te oordelen, tegen te houden.

Op 8 september, ook al “toevallig” op de officiële kerkelijke herdenking van de verjaardag van Maria, was er de hevige brand op de “Heuvel der Verschijningen”, de Podbrdo. Het was pas op het allerlaatste moment dat de wind van richting veranderde en de plaats, waar tien dagen eerder het beeld van Maria werd beschadigd, bleef gevrijwaard. De oorzaak lag wellicht in de oververhitting van de ondergrond, maar het gebeurde wel allemaal op 8 september.

Op 15 september sprak de Amerikaanse senator, John McCain, de historische woorden uit: “Our economy is strong.” [zie video]. Daags daarop, op “Black Tuesday”, stortte de economie in elkaar. De “Hand van de Bescherming” van Maria, was vernietigd.

Op 18 januari van dit jaar liepen de eerste berichten binnen dat Vader Pétar Ljubicic, na een jarenlang verblijf in Duitsland, zich naar Herzegovina had begeven, naar de parochie Bukovica, die toegewijd is aan de Heilige Franciscus van Assisi, dat deel uitmaakt van de parochie Mesihovina. Bukovica ligt op een tachtigtal kilometer ten noordwesten van Medjugorje, Vader Pétar Ljubijic is door Mirjana Dragicevic aangeduid als de priester die zich, samen met haar, tien dagen voor elk geheim zal openbaren, zal afzonderen in gebed en vasten. Nadat Vader Pétar intussen verder was getrokken tot het stadje Citluk, nabij Medjugorje, is er de brief van Peric gekomen, dat hij zich uit het gebied moet verwijderen. Momenteel bevindt Vader Pétar Ljubicic zich nabij Tomislavgrad.

2 januari 2009 wordt eveneens de datum van de [voorlopig?] laatste verschijning van Maria aan Mirjana Dragicevic in het jongenscenacolo van Medjugorje. Zuster Elvira Petrozzi, de stichtster van de cenacolo-gemeenschappen over de hele wereld, heeft een brief gekregen van bisschop Ratko Peric uit Mostar, dat er binnen de gebouwen die onder de bevoegdheid van zijn bisdom vallen, geen verschijningen meer mogen plaatsvinden.

Op 9 februari 2009 is er de open brief van Vesna Cuzic aan alle medewerkers en bedevaarders van Medjugorje, waarin de vraag van Vader Jozo Zovko, om met een sabbatjaar “tot rust te komen” om te gaan meewerken aan een bouwproject op het eiland Badija, wordt ingewilligd. Laat dit nu net niet de ideale omgeving zijn om “tot rust” te komen. Later wordt duidelijk dat de bemoeizucht van “Paus” Ratko Peric aan de oorsprong van deze “rust” ligt.

Eerder waren er ook al de verwikkelingen over de sancties van het Vaticaan aan het adres van Vader Tomislav Vlasic, die in de beginperiode van de verschijningen, heel nauw betrokken was bij de verschijningen, maar sedert midden de jaren tachtig eigenaardige hersenkronkels kreeg en daarna een heel “bizar” project opstartte in Italië, waarbij hij heeft gepoogd om Marija Pavlovic in zijn val mee te sleuren.

Op 26 maart 2009 loopt het bericht binnen dat Peric zich alweer is gaan bemoeien. Deze keer wordt “Oasis van Vrede”, een gemeenschap verbonden aan Medjugorje, verboden om nog langer misvieringen te houden nabij de verschijningsplaats. Korte tijd daarop sluit Oasis Van Vrede de deuren.

Michael Brown, de man achter ’s werelds grootste Katholieke online krant, Spirit Daily, zegt het volgende in een interview over de aanvang van de geheimen:

Vraag: Er wordt de laatste tijd druk gesproken over het eerste geheim van Medjugorje. Ik heb ook een recent artikel gezien op uw website dat stelt dat vele zieners over de hele wereld ervaren dat er spoedig ongewone gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Is er bij u een gevoel van hoogdringendheid om deze artikels te publiceren. En zo ja, kunnen wij onszelf voorbereiden op de komende gebeurtenissen?

Michael Brown: Ik denk dat we in een tijd van natuurlijke en militaire omwentelingen zijn gekomen en de omvang ervan hangt af van de omvang van de zuivering die nodig is om ons te leiden naar wat de Heilige Maagd omschrijft als “een nieuwe lente”. De lente is de tijd wanneer de stormen komen, maar gevolgd worden door groen, gras en bloemen. De vraag is hoe hevig deze “stormen” zullen zijn.

Vervolg: zie deel 2

Op naar de geheimen 2

En dan bereikt ons op 21 april 2009 het bericht dat de enige zienster uit Garabandal aan wie Maria de datum van de Waarschuwing heeft toevertrouwd, Marie-Loli Lafleur-Mazon, na een langdurige ziekte is overleden.

Mari-Loli Lafleur-Mazon
°1 mei 1949 – † 20 april 2009

Na de verschijningen op 13 november 1965 had Mari-Loli nog gesprekken [geen verschijningen] met Onze Lieve Vrouw. Hieronder volgt de tekst van een brief geschreven door haar op 7 februari 1966:

“Ik had een gesprek met Onze Lieve Vrouw. Ze heeft mij verteld dat ik heel wat te lijden zou hebben in deze wereld, dat ik vele beproevingen zou moeten doorstaan en dat dit de oorzaak zou zijn van het grootste deel van mijn lijden. Ik vroeg Haar om mij te zeggen of ik kloosterzuster zou worden, maar hierop gaf Zij geen antwoord. Zij vertelde mij dat het Haar tevreden stelde dat ik het internaat volgde. Ik vroeg Haar ook of Zij nog zou terugkeren om tot mij te “spreken”, maar opnieuw gaf ze geen antwoord.

Ik vroeg Haar of zij aan mijn vader een teken van echtheid zou geven over de verschijningen, zodat hij zou geloven. Ze antwoordde hierop dat niet alleen mijn vader, maar ook alle anderen “heel spoedig” in de verschijningen zouden geloven.

Mijn opofferingen stelden haar tevreden, maar ik moest elke dag beter worden en in alle dingen meer boete doen en ik moest elke dag de Rozenkrans bidden, een gebed dat Haar zo zeer genegen is. Ze vertelde ook dat Zij van ieder van ons houdt en dat Zij van ons verlangt dat wij goed zouden zijn voor elkaar zodat wij allen tezamen met Haar zouden verenigd zijn in de Hemel.”

Loli heeft veel geleden in haar leven. Eerst waren er de twijfels over de verschijningen, iets wat Maria had voorspeld. Daarna kwamen de ziekten. Eerst was er lupus [een huidziekte] en sedert 2001 had ze fibrose [bindweefselvermeerdering] aan de longen. Uiteindelijk is Mari-Loli eergisteren, op 20 april 2009, aan haar ziekte overleden.

Net zoals te Medjugorje, waren er in Garabandal duizenden verschijningen. Het stenen pad dat naar de pijnbomen leidt doet erg denken aan het stenen pad dat leidt naar de berg der verschijnigen te Medjugorje. Garabandal is een van de mooiste verschijningsplaatsen en men heeft er het gevoel dat men zich op het dak van de wereld bevindt. De weiden zijn er prachtig groen en als men naar het zuiden kijkt, ziet men de hoge pieken van het Cantabrische gebergte. Het landschap is adembenemend. De stilte is er heilig.

Mari-Loli liep school te Garabandal, Saragoza en Barcelona. Zij leerde Maria Saraco kennen, die lezingen gaf over de verschijningen. Zij ging samen met haar mee naar Brockton, Massachusetts, Verenigde Staten. In de Heilige Franciscuskerk van Medford, Massachusetts, leerde zij haar latere echtgenoot Frank Lafleur kennen. Op 17 september 1973 verloofden ze zich met elkaar en vijf maanden later, op 2 februari 1974 volgde hun huwelijk. Hun echtpaar kreeg drie kinderen, Francis, Melanie en Maria Dolores. Op 31 augustus 1982 verhuisde de familie naar New Hampshire, waar Mari-Loli ook definitief insliep op 20 april 2009 om 19.45 uur. Haar hele familie was aanwezig bij haar dood. De laatste Mis dat ze bijwoonde was met Pasen, op12 april, bij haar thuis. Zij bad dagelijks de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid en had daags ervoor net de noveen ervan beëindigd.

Haar begrafenis vond plaats op vrijdag 24 april en werd geleid door Bisschop William McNaughton, en de Vaders René van Hissenhoven [Bogota, Colombia en haar geestelijke begeleider], Robert Murray, William Carroll, Robert Savoie en George Almeide.

In 1991 had Michael Brown van Spirit Daily een interview met haar:

Michael: “hebt u ooit opgeteld hoe dikwijls u de Heilige Maagd hebt gezien?”
Mari-Loli: “Neen, maar gedurende een jaar was het zeker elke dag en soms meer dan eens per dag.”

Michael: “Waren er lichtstralen rondom Haar?”
Mari-Loli: “Het was heel helder. Hoewel het nacht was, leek het overdag, omdat alles zo helder was.”

Michael: “Hebt u ooit Haar voeten gezien?”
Mari-Loli: “Neen.”

Michael: “En droeg Zij steeds een wit kleed?”
Mari-Loli: “Ja, en een blauwe mantel.”

Michael: “Zag zij er ooit anders uit.”
Mari-Loli: “Eén keer was Zij in het bruin gekleed.”

Michael: “Haar gelaat. Leek dit op het gelaat van iemand die u ooit op TV of in een film hebt gezien. Wat het iets als dat?”
Mari-Loli: “Neen, ik denk niet dat er iemand is die op Haar lijkt, maar het is voor mij moeilijk om dit uit te leggen, omdat het beeld mij niet meer zo duidelijk is.”

Michael: “Herinnert u zich dat u ooit een kelk hebt gezien, waarin bloed druipte?”
Mari-Loli: “Ja”

Michael: “En de kroon. Als Zij u de kroon gaf om vast te houden, zag u dan juwelen?”
Mari-Loli: “Het was zoals sterren, twaalf sterren.”

Michael: “En was het vasthouden van Jezus hetzelfde?”
Mari-Loli: “Ja”

Michael: “Welke kleur had Jezus’ haar?”
Mari-Loli: “Bruin.”

Michael: “Donkere huid?”
Mari-Loli: “Niet in het bijzonder. Eerder getint.”

Michael: “En de kleur van Zijn ogen?”
Mari-Loli: “Bruin. Bruine ogen.”

Michael: “Ik las dat, wanneer jullie tezamen de Heilige Maagd zagen, jullie soms bedroefd waren omwille van de trieste dingen die Zij vertelde. Kunt u over een van deze droeve dingen vertellen?”
Mari-Loli: “Ja, over de straffen. Ik kan het mij niet meer herinneren wanneer precies, maar het ging over de straffen: wanneer de wereld niet zou veranderen, zou er een grote straf komen.”

Michael: “Denkt u dat deze nabij is?”
Mari-Loli: “Ik heb het gevoel dat er een tussenkomst van God moet komen. Het ziet er niet naar uit dat de mensen zullen terugkeren tot God.”

Michael: “Bent u verbaasd dat het allemaal zo lang duurt?” [Mari-Loli is de enige zienster die de datum van de waarschuwing kent.]
Mari-Loli: “Ik weet op welke dag, in welk jaar het zal gebeuren. Over de straf: ik was toen zo klein.”

Michael: “Mari-Loli, ik weet dat u niets mag onthullen over wat geheim is. Maar u kent het jaar van de waarschuwing. Deze dag is nog niet voorbij?”
Mari-Loli: “Neen. Ik ben niet bevreesd voor die dag, maar voor het slechte in de wereld.”

Michael: “Had u ooit twijfels over de verschijningen van de Heilige Maagd?”
Mari-Loli: “Ik herinner mij dit niet zo duidelijk, maar het leek of alles iemand anders overkomen was en niet mij. Het is zo vele jaren geleden.”

Michael: “Laatste vraag. Als ik zestig ben, heb ik dan lang genoeg geleefd om de waarschuwing mee te maken?”
Mari-Loli: “Dat is een strikvraag.” [lacht]

Michael: “Gaat u de waarschuwing meemaken?”
Mari-Loli: “Dat hoop ik toch tenminste.”

2 mei 2009

Opnieuw naar Medjugorje, waar er na bijna 28 jaar van boodschappen van Maria, een heel opvallende wending valt waar te nemen. Op 2 mei 2009 gebruikt de Heilige Maagd Maria voor de eerste maal de uitdrukking “arme kinderen”, in plaats van “lieve kinderen”:

“Lieve kinderen, reeds gedurende een lange tijd geef Ik u Mijn Moederlijk Hart en bied Ik u Mijn Zoon aan. U verwerpt Mij. U laat toe dat de zonde u meer en meer overwint. U staat toe dat deze van u meester wordt en van u de kracht van het inzicht wegneemt. Mijn arme kinderen, kijk rondom u en kijk naar de tekenen van de tijden. Denkt u dat u het kan maken zonder Gods zegen? Sta niet toe dat de duisternis u insluit. Schreeuw vanuit het diepste van uw hart om Mijn Zoon. Zijn Naam verjaagt zelfs de grootste duisternis. Ik zal met u zijn. Roep enkel tot Mij: hier zijn we Moeder, leid ons. Dank u.”

Ondertussen brengt Sean Bloomfield,, beheerder van het Medjugorjeforum, zijn nieuwe DVD over de geheimen van Medjugorje. Naast sfeerbeelden uit Medjugorje, zijn er interviews met de zieners en ook Vader Pétar Ljubicic, de priester die door Mirjana is aangewezen om 3 dagen vóór elk geheim, de inhoud ervan aan de wereld bekend te maken. Deze laatste laat er geen enkele twijfel over bestaan dat de geheimen zéér nabij zijn.

Dit ziijn Vader Petar Ljubicics woorden

I could just say, Everyday we are closer and closer.
In the whole world the situation was never so sad and so bad.
The crisis we are faced … it was never like this before.
There was never in history this many sick people that are unbelievers that it is right now…sinners.
We are feeling that something has to happen very quickly.
Like this it cannot continue too long.
God has….to do something very fast.
God has to show … to satan and to hell that it’s the end, it cannot go on anymore” …

25 juni 2009

Een andere aanwijzing dat de geheimen dichterbij komen kunt u vinden in Maria’s jaarlijkse verschijning aan Ivanka Ivankovic-Elez op 25 juni. Ivanka zei dat Maria sprak over het negende geheim. Wist u dat Maria het in haar jaarlijkse verschijningen aan Ivanka het op 25 juni 2005 het had over het zesde geheim, op 25 juni 2006 het zevende, op 25 juni 2007 (geen verklaring) en nu dus op 25 juni 2008 het negende geheim? Dit kon u allemaal reeds in deel 1 lezen. Vandaag, één jaar later, had Ivanka kreeg Ivanka opnieuw haar jaarlijkse verschijning en … het lag in de lijn der verwachtingen … Onze Lieve Vrouw sprak haar over het tiende geheim. Onze Lieve Vrouw voegde hieraan toe: “Lieve kinderen. Ik vraag u om uitdragers te zijn van de vrede, vrede, vrede, vrede.”

Ratko Peric

In een laatste wanhoopspoging om Medjugorje monddood te maken, en ondanks het feit dat het Vaticaan hem de bevoegdheid heeft ontnomen om uitspraken te doen over de echtheid van de verschijningen [iets zonder voorgaande in de geschiedenis van de Katholieke Kerk], zet Bisschop Ratko Peric in juni nog eens alle maatregelen tegen Medjugorje netjes in de verf op de site van zijn bisdom en maakt deze bovendien zoveel als mogelijk wereldkundig: •Geen retraites, geestelijke oefeningen, conferenties, buitenlandse priesters meer zonder toestemming van de bisschop
•Geen eigen of vreemde priesters mogen “boodschappen” of “verschijningen” propageren die niet erkend zijn
•Elke priester, vreemd aan het bisdom, moet de toestemming hebben van de bisschop voor het vieren van de Heilige Mis
•Geen H.Sacrament of aanbidding meer in “Oasi della Pace”, zelfs geen toelating om te verblijven in het ganse bisdom
•Geen diensten in privé-kerk van Bijakovice; is nu gesloten.
•Geen melding van “zieners, verschijningen, boodschappen” in de kronieken van de parochie
•Geen melding van het woord “heiligdom” in Medjugorje
•Geen melding of commentaar van “boodschappen” of “verschijningen” op vijfentwintigste van de maand via Marija Pavlovic
•Geen privé-‘verschijningen’ van Mirjana Dragicevic in de “Cenacolo-gemeenschappen” van Zuster Elvira
•Geen toelating voor “Kraljica Mira” in Medjugorje en het ganse bisdom
•Geen “zieners” of anderen in de kerk om gebeden afkomstig van “verschijningen” te bidden
•Geen intenties gedurende de rozenkrans afkomstig van “verschijningen” of “boodschappen”
•Geen “zieners” in of rond de kerk op verjaardagen van “verschijningen” of “boodschappen”
Maria vecht een eerste keer terug

Geen enkele van deze maatregelen resulteert in een vermindering van het aantal toestromende bedevaarders tijdens het hoogseizoen en het najaar van 2009, integendeel meer bedevaarders dan ooit kunnen nu getuige zijn van de maandelijkse verschijningen aan Mirjana Dragicevic aan het Blauwe Kruis. Het doet onze Hemelse Moeder duidelijk deugd om zoveel van Haar kinderen rondom Haar te zien, zoveel deugd dat de Hemelse tekenen niet uitblijven.

Bij de nakende verschijning van 2 augustus 2009, amper een goede maand nadat Ratho Peric zijn “dertien stellingen” aan de deur van zijn site heeft bevestigd, doet er zich een klein misverstand voor onder de bedevaarders. Velen denken dat Maria zal verschijnen op de plaats waar Zij op de eerste officiële dag van het Medjugorje fenomeen verscheen, 25 juni 2009, hogerop de Podbro. Hierdoor verspreiden de bedevaarders zich over de hele heuvel der verschijningen die dag. Meer dan 50.000 pelgrims zijn aanwezig en hoe manifesteert de Heilige Geest zich die dag: een eerste Hemels teken vindt plaats. Tijdens de verschijning zijn de bedevaarders getuige van een groot zonnewonder. Opname en foto’s zijn hieronder te bekijken.

Opname van het zonnemirakel

Opname van de verschijning zelf

of ook nog

http://www.dmisericordiamed.it/mirjana2ago09.htm

Misschien zijn Maria’s boodschappen te eenvoudig voor die Katholieken die denken dat ze op alles een antwoord hebben en de bron van wijsheid en kennis zijn, eenvoudige bedevaarders getuigen van het tegendeel:

” … Een enorm aantal mensen waren vandaag opgetrokken naar de plaats waar Onze Lieve Vrouw zou verschijnen. Dit doet ons denken aan het volk dat gewoonlijk aanwezig was tijdens het hoogtepunt van de verschijningen te Medjugorje, op het einde van de tachtiger en het begin van de negentiger jaren, voor de Joegoslavische oorlog begon in de regio. Om vijf uur ’s morgens was de hele omgeving rond het Blauwe Kruis reeds gevuld met bedevaarders, waaronder vele jongeren die uit hun slaapzak kropen en de nacht hadden doorgebracht op de Podbrdo, de verschijningsberg, in afwachting van de vroege ochtendverschijning van Onze Lieve Vrouw. Tegen 7 uur waren beide paden tot volledig bovenaan reeds verstopt van de massa volk. Velen onder hen dachten verkeerdelijk dat Onze Lieve Vrouw bovenop de berg zou verschijnen en wisten niet dat Zij aan het Blauwe Kruis zou verschijnen. Alhoewel er geen nauwkeurig getal kan worden geplakt op het aantal aanwezigen, hebben wij er alle vertrouwen in als we zeggen dat er 50.000 mensen op de berg aanwezig waren. Het was een ongelofelijk zicht, een zee van aangezichten, overal waar u kon zien. Misschien is dat de reden waarom Onze Lieve Vrouw een fantastisch ‘Fatimageschenk’ gaf aan de mensen, tijdens de verschijning …”

” … Kort nadat de verschijning begon, werden een kreten van verrassing, diepe emoties, schrik en verwondering gehoord onder de massa, en die vanuit diverse richtingen, in kracht toenamen … ”

” … De bedevaarders kregen zelf ook een mirakel te zien. De zon werd een miraculeus teken voor hen. Meer en meer keken in de richting, waar de eerste getuigen naar wezen: naar de zon. Velen zagen de zon ‘dansen’ of ‘draaien’, terwijl anderen een kruis zagen oplichten in de zon, en nog anderen verschillende kleuren zagen in de zon en in de zonnestralen. Er waren ook mensen aanwezig die niets opmerkten. Onze Lieve Vrouw wou door deze verschillende waarnemingen elke twijfel wegnemen. Tranen rolden van vele aangezichten, anderen keken bewonderd, nog anderen waren vreugdevol. En er waren dezen die helemaal niet opkeken, intens verzonken in hun gebeden, terwijl de verschijning nog steeds bezig was. Ik drong mij tussen het volk en het deed mij denken aan de vroege dagen van Medjugorje, toen er vele genezingen plaatsvonden. Het was erg ontroerend toen de mensen beseften welke éénmalige kans ze hier kregen door Gods daden, recht voor hun ogen, aan het werk te zien. Toen Mirjana bevestigde dat ze voor de eerste maal ook de zon te zien kreeg tijdens haar ‘verschijning’, was dit enkel een bevestiging dat wat de bedevaarders hadden waargenomen een ‘visioen’ was. De pelgrims, zowel als Mirjana, bevestigen dat beide visioenen gekoppeld waren aan elkaar … ”

Ook Mirjana onthult een aantal dagen later, tijdens een gesprek met pelgrims, meer informatie over deze gebeurtenis tijdens haar jongste verschijning. De bedevaarders die waren samengekomen op de Podbrdo wisten niets van wat Mirjana zag terwijl de verschijning bezig was, en Mirjana wist ook niets over wat de bedevaarders zagen: “nooit tijdens deze nu reeds 28 jaar durende verschijningen heb ik de zon zien schijnen. Elke keer wanneer Maria de naam uitsprak van Haar ‘Zoon’ of ‘Jezus’ of iets wat naar Hem verwees, scheen de zon, die zich achter Onze Lieve Vrouw bevond, sterker.” Mirjana verklaarde ook nog “dat zich in de zon de liefde van Christus bevond, die iedereen die aanwezig was verlichtte. het geeft mij een een nieuwe kijk op de ‘zon’ of de ‘zoon,’ maar zij gaf betekenis aan de voorstelling van de zon, als de liefde van Christus voor de wereld.’

Het pulseren van de zon is precies wat duizenden pelgrims zagen, terwijl Mirjana, in extase het ook waarnam. Diverse andere tekenen werden eveneens waargenomen door sommige bedevaarders.

Maria vecht een tweede keer terug

Ook tijdens de verschijning van 2 november 2009 aan Mirjana nemen de bedevaarders een hemels teken waar. In de video van de opname van de verschijning op 9’47 is te zien dat er zich een perfect kruis aftekent in de hemel. Op de foto is dit onmiskenbaar duidelijk.

2 april 2010

Op 2 april 2010 [Goede Vrijdag] krijgt Mirjana Dragicevic van Onze Lieve Vrouw de opdracht om de volgende boodschap openbaar te maken: “Lieve kinderen. Vandaag zegen Ik u op een bijzondere wijze en bid Ik voor u opdat u zou terugkeren op het juiste pad van Mijn Zoon, uw Redder, uw Verlosser, tot Hem die u het eeuwige leven schonk. Denk na over al het menselijke, over alles wat u verhindert om u op de weg te begeven naar Mijn Zoon, over de vergankelijkheid, de gebreken en de beperkingen, en denk dan aan Mijn Zoon, aan Zijn Goddelijke Oneindigheid. Veredel uw lichaam en vervolmaak uw ziel, door uw overgave en gebed. Wees klaar, Mijn kinderen. Dank u.”

Toen Onze Lieve Vrouw verdween, zag Mirjana een groot, gouden kruis achter Maria.

Het is zo dat, als Maria tijdens haar boodschappen van de tweede dergelijke ernstige waarschuwingen geeft, dat deze plaatsvinden voor de tweede van de daaropvolgende maand. Dit was zo met de eerste openbare boodschap van 2 december 1984, de zogenaamde “tsunami-boodschap,” die plaatsvond op 26 december 2005 en het zal ook zo zijn met deze boodschap.

Deepwater Horizon

We noteren 20 april 2010. Vandaag is het de eerste verjaardag van het overlijden van Mari-Loli Mazon, het enige meisje uit Garabandal aan wie Onze Heilige Moeder de datum van de Waarschuwing heeft medegedeeld. Praktisch tot op de seconde, één jaar na het overlijden van Mari-Loli Mazon, ontploft Deepwater Horizon. Een lek wordt geslagen op de zeebodem, van waaruit de olie in grote hoeveelheden in het Golfgebied begint te stromen. Half juli is er nog steeds geen oplossing gevonden voor het probleem en is er ondertussen zowat een half miljard liter olie in de zee terechtgekomen. De grootste olieramp ter wererld, waaraan geen einde komt. Ondanks alle modernste wapen-, wetenschaps- en ruimtetechnieken kan niemand een oplossing bedenken om dit euvel op te lossen.

Het Garabandalgehalte van deze ramp houdt hiermee niet op, want op 16 juli 2010, na bijna drie draanden, vindt men een voorlopige oplossing om het lek te dichten, door een nieuwe kap over het lek te plaatsen. 16 juli is niet zomaar een datum. Op die dag wordt het Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel gevierd en onze Lieve Vrouw van Garabandal gaf zichzelf de benaming “Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel.” Het blijft echter een voorlopige oplossing en niemand weet op dit ogenblik wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn.

Ook de boodschappen van 2 mei en 2 juni hebben veel met Garabandal te maken: •Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic van 2 mei 2010 voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

“Lieve kinderen, vandaag vraagt de Goede Vader, via Mij, om u, met uw zielen vol van liefde, op te maken voor een geestelijk bezoek [Engelse versie] geestelijke reis [Kroatische versie]. Lieve kinderen, wees vol van genade, heb oprecht berouw over uw zonden en verlang naar het goede. Verlang hier ook naar in naam van hen die er niet toe zijn gekomen om het volmaakte van het goede te kennen. U zult God meer behagen. Dank u!”

•Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic van 2 juni 2010 voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

“Lieve kinderen, vandaag vraag Ik u, om door vasten en gebed de weg vrij te maken, langs dewelke Mijn Zoon in uw harten zal binnentreden. Aanvaard Mij als een moeder en een aankondigster van Gods liefde en Zijn wens om uw redding. Bevrijd uzelf van alles uit het verleden dat u tot last is en u een gevoel van schuld geeft, van alles dat u tot dwaling en duisternis bracht. Aanvaard het licht. Word herboren in de gerechtigheid van Mijn Zoon. Dank u.”

Deze beide boodschappen doen ons denken aan de “Waarschuwing,” één van de geheimen van Garabandal, wat een geestelijk bezoek inhoudt en waarin iedereen, zonder uitzondering, de staat van zijn ziel zien tegenover God.

Vervolg: zie deel 3

Op naar de geheimen 3.1

Okegem,
25 januari 2011

Dit is het voorspellende gedeelte rond de geheimen, in real time te volgen door onze lezers. Het gaat hier over voorspellingen wanneer de geheimen zich waarschijnlijk zullen manifesteren. Het oordeel over de geloofwaardigheid ervan blijft dus bij de lezer. Gods wegen zijn immers ondoorgrondelijk.

“En de maan werd rood…” [Voor uw eigen oordeel]

“Op naar de geheimen 3″ is opgesplitst in drie gedeelten: •3.1 Het gedeelte rond Israël
•3.2 Het Christelijke gedeelte
•3.3 Bijkomende nieuwe feiten
Inleiding

De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.” [Joël 2:31]

Door de hele geschiedenis zijn zons- en maansverduisteringen aanzien als tekenen van God. Op 28 mei 585 v.Chr. vond er een door Thales van Milete voorspelde zonsverduistering plaats tijdens de slag bij de Halys tussen Alyattes II, koning van Lydië en Cyaxares, koning van de Meden. Beide koningen besloten om hun vijandelijkheden op te schorten en sloten vrede. De Halys werd sindsdien beschouwd als grens tussen de twee koninkrijken.

In de Chinese oudheid werd er gedacht dat het een teken van de draak was die de zon had verzwolgen. Ze geloofden dat de draak moest worden gedood om het einde van de wereld te voorkomen. En zo was er bij elke eclips de gedachte dat degene die oog in oog zou staan met de draak, zou overwinnen. De Chinese astronomen moesten voorspellen wanneer de draak een volgende keer zou komen om de zon te verzwelgen. Het was een tijd die overheerst werd door rituelen van getrommel en gezangen op de achtergrond. De keizer zond bij elke voorspelling zijn boogschutters uit om zo de draken te verjagen. In het oude Indië en Indonesië speelden de draken een gelijkaardige rol bij zonsverduisteringen.

Oude astronomen waren heel goed in het voorspellen van verduisteringen. Naast de Chinezen hielden ook de wijzen uit Mesopotamië alles in detail bij [geboorte van Jezus] en zowel de Grieken als de Romeinen hielden in hun heidense vereringen ook rekening met zons- en maansverduisteringen.

Op 21 december 2010 was er een totale maansverduistering, net vóór Kerstmis. Het was de eerste totale maansverduistering in bijna drie jaar. Het was de eerste totale maansverduistering die plaats vond tijdens de winterzonnewende [21 december] sinds 1638 en enkel de tweede sinds de tijd van Christus.

Daarenboven was de maan, tijdens deze de eclips van 21 december, ongewoon rood en dit door de eerdere uitbarsting van de vulkaan Merapi in Indonesië, eind oktober.

Nog geen twee weken later, op de vierde dag van het nieuwe jaar, verduisterde een gedeeltelijke zonne-eclips de hemel boven Europa, het noordelijke gedeelte van Afrika en het westen van Azië.

In een normaal jaar zijn er zo’n twee zonsverduisteringen zichtbaar ergens op aarde, met een overeenkomende maansverduistering een aantal weken later, maar dit jaar zijn er vier zonsverduisteringen en twee maansverduisteringen: de zonsverduistering die we hebben gehad op 4 januari, en de volgende respectievelijk op 1 juni, 1 juli en 25 november en de maansverduisteringen achtereenvolgens op 15 juni en 10 december.

Mark Biltz van de Joodse gemeenschap El Shaddai [een van de Joodse benamingen voor God] in Bonner Lake, Washington, merkte dit ongewone patroon van zonne- en maanactiviteit op, met daarbovenop een buitengewone “tetrade” die zal plaatsvinden in 2014. Een “tetrade” is de benaming die de NASA gebruikt wanneer er vier opeenvolgende totale maansverduisteringen plaatsvinden, een zo ongewoon zeldzame gebeurtenis dat dit maar acht maal is gebeurd in de tijd na Christus. Alle maansverduisteringen die in 2014 en 2015 plaatsvinden zijn dus totale maansverduisteringen.

De jaren 2014/2015 overlappen bovendien een Joods sabbatjaar. Volgens de wetten van Mozes moest het land elk zevende jaar onbebouwd blijven. Wat er vanzelf aan het land ontsprong in dat jaar was voor de armen, vreemden, en voor de dieren van het veld. “Zes jaren zult gij uw akker bezaaien, en zes jaren uw wijngaard besnijden en de inkomst daarvan inzamelen. Doch in het zevende jaar zal voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat van de Heer: uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet besnijden.” [Leviticus 25:3-4].

Biltz merkte op dat deze vier opeenvolgende totale maansverduisteringen zullen plaatsvinden tijdens het Joodse Pescha [Pasen] en de Joodse Soekot [Loofhuttenfeest], eerst in 2014 en opnieuw in 2015. Maar ook de bijkomende zonsverduisteringen in 2015 vinden plaats op Joodse feestdagen: Nisan 1 [aanvang van het Joodse religieuze jaar] en Tishri 1 [Rosj Hasjna of het Joodse Nieuwjaar].

We krijgen dus de volgende tabel voor die periode: •15 april 2014: totale maansverduistering [Pescha]
•8 oktober 2014: totale maansverduistering [Soekot]
•20 maart 2015: totale zonsverduistering [Nisan 1, begin van de Joodse religieuze kalender]
•4 april 2015: totale maansverduistering [Pescha]
•13 september 2015: gedeeltelijke zonsverduistering [Rosj Hasjna, het Joodse Nieuwjaar]
•28 september 2015: totale maansverduistering [Soekot]
Het volgende Joodse sabbatjaar begint op Rosj Hasjna 2014 en eindigt op Rosj Hasjna 2015. Op elk van deze zes Joodse feestdagen zal de zon worden verduisterd en zal de maan geen licht geven.

Zal dit nogmaals gebeuren tijdens de éénentwintigste eeuw? Neen.

Gebeurde dit tijdens de twintigste eeuw?

Ja, in 1949/1950, het jaar volgend op de onafhankelijkheid van Israël van 14 mei 1948 en nogmaals in 1967/1968, het jaar dat Jeruzalem werd bevrijd tijdens de zesdaagse oorlog!

Overzicht van de tetrades die samenvielen met Joodse feestdagen

De Israëlische Onafhankelijkheid

De “tetrade” vond toen plaats op de volgende data: •13 april 1949: Pesach
•7 oktober 1949: Soekot
•2 april 1950: Pesach
•26 september 1950: Soekot.
Tussen 1936 en 1939 breekt de Arabisch-Palestijnse opstand uit. Arabieren organiseren een algemene staking tegen het Britse bestuur en de Joodse inwoners van Palestina. De staking slaat al snel om in een volksopstand en de gewelddadigheden worden hardhandig door de Britten neergeslagen. Ruim 5.000 Arabieren, 400 Joden en 200 Britten komen hierbij om. Als reactie op de Arabische opstand leggen de Britten beperkingen op aan de Joodse instroom in Palestina. De leider van de Husseini-partij, Amin al-Hoesseini, vlucht en werkt tenslotte in Berlijn samen met het nazi-regime door antisemitische propaganda-uitzendingen te verzorgen. De leider van de gematigde partij van de Nashashibi’s blijft in Palestina.

In 1937 adviseert de commissie-Peel, die door de Britten in het leven was geroepen om over de situatie in Palestina te oordelen, om Palestina op te delen in twee delen waarbij één derde een Joodse staat zou moeten worden. De Britse regering neemt dit plan vanwege Arabische tegenstand niet over. In 1939 neemt het Britse Lagerhuis het “MacDonald White Paper” aan waarbij de Joodse immigratie in Palestina wordt beperkt en de Palestijnen zelfbestuur in het vooruitzicht wordt gesteld. Kort hierop breekt de Tweede Wereldoorlog uit. De Duitse heerschappij over grote delen van Europa leidt tot de Holocaust [in Israël de Shoah genoemd]. Bij de systematische vervolging van en moord op de Europese Joden komen naar schatting tussen de vijf en de zes miljoen Joden op een brutale wijze om het leven.

Na de oorlog wordt de roep om een Joodse staat luider. Ook in Palestina komt er meer verzet, van beide zijden, tegen de Britten. Zo komen bij een bomaanslag op het Koning Davidhotel, gepleegd door de Irgoen-militie van de latere Israëlische premier Menachem Begin, 91 mensen om het leven.

Op 29 november 1947 stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in met het plan van de internationale UNSCOP-commissie [United Nations Special Comité on Palestine] voor de opdeling van het mandaatgebied Palestina in verschillende delen: een Israëlisch, Arabisch en internationaal bestuurd deel [Jeruzalem en Bethlehem].

De Joodse gemeenschap [die zich Yishuv noemde] zou krijgen: •Oost-Galilea met Safed en Tiberias
•De vruchtbare kustvlakte van in het noordelijke Haifa tot voorbij Tel Aviv in het zuiden
•Het grootste deel van de Negevwoestijn.
De Arabische Palestijnen krijgen toegewezen: •West-Galilea met Acre en Nazareth
•De Westoever van de Jordaan tot Beersheba in het zuiden
•De Gazastrook met Isdud en Rafah en een aansluitende strook van de Negev langs de Egyptische grens tot dertig kilometer voorbij El Auja.
Internationaal toezicht door de VN op de raakpunten [“kissing points“, bruggen en onderdoorgangen] van de samenstellende delen zou ervoor zorgen dat elke staat een aaneengesloten gebied vormde. Van de 1,6 miljoen inwoners is op dat moment 1 miljoen Arabier en 600.000 Jood. Het land is grotendeels publiek bezit van het Britse mandaatsgezag. 16,5% is in handen van Arabieren die elders in de Arabische wereld [onder andere Beiroet en Damascus] wonen. De Joden hebben 8,6% van het land in handen terwijl de lokale Arabische bevolking 3,3% bezit.

BBC Documentaire: The birth of Israël

In het voor de Joodse staat bedoelde deel vormen Joden met 55% van de bevolking [niet meegerekend 90.000 nomadische bedoeïenen die er een deel van het jaar verbleven] een meerderheid. De Joodse leiding wilde aanvankelijk heel Palestina, maar accepteert de VN-deling; de Palestijnse leiding niet en vrijwel onmiddellijk breekt er een burgeroorlog uit tussen Joden en Arabieren.

De kritische Israëlische historicus Morris onderscheidt in zijn boek “1948” twee perioden tot 15 mei 1948: •November 1947 – maart 1948. Een guerrillaoorlog breekt uit, waarin Palestijnse milities de overhand hebben Zij worden gesteund door 6.000 tot 8.000 vrijwillige strijders van buiten Palestina, vooral uit Egypte, Syrië en Irak die het Arabische Bevrijdingsleger [onder leiding van Fawzi al-Qawuqji] kwamen versterken. De Joodse Haganah-militie stelt zich defensief op, door een gebrekkige organisatie en later om de vertrekkende Britse militairen niet te provoceren.

•April – mei 1948. De Haganah gaat in het offensief om strategische posities te verwerven met het oog op de verwachte invasie van buitenlandse Arabische legers op 15 mei 1948. Onder meer worden de corridor Tel Aviv – Jeruzalem en de steden Haifa, Jaffa en Tiberias veroverd. Vooral na half mei 1948 kwamen meer dan 4.000 buitenlandse Joodse en niet-Joodse vrijwilligers het Israëlische kamp versterken: onder meer piloten, zeelui en specialisten in communicatie en tanks.
Een groot deel van de Arabische bevolking vlucht voor het geweld of wordt verdreven. Tussen 4 april en 10 mei 1948 voert het Joodse leger het “Plan-Dalet” uit dat de gebieden die aan de Joodse staat waren toegekend moest verdedigen en ook hierbuiten plaatsen met Joodse bevolkingsconcentraties moest innemen. Het plan stelt het als volgt: “Het doel van het plan is om de macht te verkrijgen over gebieden van de Joodse staat en de grenzen te verdedigen. Tevens is het streven macht te verkrijgen over Joodse nederzettingen en bevolkingsconcentraties buiten dit gebied [dat aan de Joodse staat was toebedeeld] van reguliere, semi-reguliere en kleine troepenmachten van binnen en buiten de staat.”

Sommige bronnen voeren aan dat “Plan-Dalet” het verdrijven van zoveel mogelijk inheemse Arabieren tot doel had. Andere bronnen halen oproepen van Arabische leiders aan [die de Arabische bevolking opriepen tijdelijk te vluchten in afwachting van de verwachte Arabische overwinning] als verklaring voor het massaal vluchten van de Arabische bevolking.

Op 9 april 1948 werd in het dorp Deir Yassin door de Joodse milities Irgoen, Lehi en Hagana een bloedbad aangericht waarbij naar schatting 135 tot 145 Arabische burgers werden vermoord. De bezetting van Deir Yassin maakte deel uit van de campagne om de verbinding van Tel Aviv naar West-Jeruzalem open te houden. Hierop nam het aantal Arabische vluchtelingen verder toe. Op 12 mei 1948 werden ongeveer honderd Joodse bewoners van het Kfar Etzion-blok van kibboetsen ten zuiden van Jeruzalem, na overgave, vermoord door Arabische milities.

Het Britse gezag werkte niet mee aan het voorbereiden van de deling van Israël: de VN “Implementation Comité” mag pas per 1 mei 1948 Palestina in, twee weken voor het eind van het Britse mandaat en dus veel te laat.

Op 14 mei is er de Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring. Op 15 mei 1948 loopt het Britse mandaat voor Palestina af. In anticipatie hierop roept het Joods Agentschap een dag eerder de staat Israël uit. De Amerikaanse president Truman erkent Israël binnen een half uur de facto, de formele erkenning zal tot 1949 op zich laten wachten. De Sovjet-Unie en vrijwel al haar satellietstaten alsook Zuid-Afrika en Ierland erkennen Israël vrijwel onmiddellijk volledig. De Sovjet-Unie draagt er zorg voor dat Israël grootscheeps de wapens in Tsjechoslowakije kan kopen, die de komende strijd tussen Joden en Arabieren in het voormalige mandaatgebied Palestina mede zullen beslissen. Nog dezelfde dag volgt de Pan-Arabische invasie en begint de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948, die ook wel de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog wordt genoemd. In december 1948 wint Israël uiteindelijk deze oorlog. De “tetrade” van 1949/1950 is een hemelse bevestiging dat de nieuwe staat Israël een feit is.

De zesdaagse oorlog

De “tetrade” vond toen plaats op: •24 april 1967: Pesach
•18 oktober 1967: Soekot
•13 april 1968: Pesach
•6 oktober 1968: Soekot.
In 1967 zoekt en krijgt de Egyptische president Gamal Abdel Nasser steun in de Arabische wereld voor zijn plannen om het Suezkanaal en de Golf van Akaba [Golf van Eilat] voor Israëlische scheepvaart te blokkeren. De blokkade, een daad van oorlog volgens internationaal recht, wordt door Israël als bedreigend ervaren. Nasser dwingt tevens de VN-vredestroepen, die sinds de Suezcrisis in de Sinaï aanwezig waren om de partijen uit elkaar te houden, te vertrekken. De VN moeten hier wel aan toegeven.

Op 5 juni 1967 gaat Israël over tot de aanval op Egypte en Syrië en is de Zesdaagse Oorlog een feit. Onder leiding van opperbevelhebber Yitzchak Rabin verovert het Israëlische leger in zes dagen de Sinaï en de Golanhoogten. De Egyptische luchtmacht wordt op de eerste dag van de oorlog vrijwel geheel uitgeschakeld. Israël deed een beroep op Jordanië om zich niet in de strijd te mengen maar koning Hoessein valt toch aan. Israël neemt vervolgens de Westelijke Jordaanoever en delen van Jeruzalem, waaronder de oude stad, in. Na zes dagen van vijandelijkheden komt het tot een staakt-het-vuren. De Veiligheidsraad van de VN neemt in november resolutie 242 aan die oproept tot de Israëlische terugtrekking uit bezette gebieden in ruil voor Arabische erkenning van Israël achter veilige grenzen.

Documentaire: 1967 The six-days war

Door de bezetting van de Westelijke Jordaanoever kwamen ca. een miljoen Palestijnen onder Israëlische controle te wonen, hetgeen spanningen in de Israëlische samenleving veroorzaakte. In het publieke debat betoogden Moshe Dayan, Israël Galili en anderen dat de Palestijnen geïntegreerd moesten worden. Pinhas Sapir en anderen pleitten juist voor totale segregatie. Uiteindelijk won het kamp-Dayan de steun van de regering-Meir.

De Palestijnen werden in Israël ingezet als goedkope arbeidskrachten. Hun lonen stegen vergeleken met de eerdere situatie, maar bleven achter die van Israëlische arbeiders. De arbeid van Palestijnen in Israël stuitte op weerstand bij de radicalere zionisten, die Israël als een “exclusief Joods werk” zagen.

Chris De Bodt

Op naar de geheimen 3.2

Okegem,
25 januari 2011

Dit is het voorspellende gedeelte rond de geheimen, in real time te volgen door onze lezers. Het gaat hier over voorspellingen wanneer de geheimen zich waarschijnlijk zullen manifesteren. Het oordeel over de geloofwaardigheid ervan blijft dus bij de lezer. Gods wegen zijn immers ondoorgrondelijk. Ons vertrekpunt is de zonsverduistering van 13 november 2012, omdat deze zonsverduistering valt met de laatste dag van de verschijningen te Garabandal. Zonsverduisteringen worden aanzien als voorbodes. Het is dus weinig waarschijnlijk dat de waarschuwing zelf op deze dag zal komen.

Het katholieke gedeelte

“En de zon werd duister” [Voor uw eigen oordeel]

Polen, Polen en nogmaals Polen

Tot hier toe hebben we voornamelijk gesproken over het Joodse gedeelte, maar Jezus zou Jezus niet zijn als hij de grootste eer niet zou voorbehouden aan Zijn volgelingen, de katholieken. Was de eerste paus niet Jezus’ belangrijkste apostel: de Heilige Apostel Petrus, de rots waarop Jezus Zijn Kerk zou bouwen?

Er is een belangrijk gegeven dat ons leidt naar een mogelijke periode rond dewelke de waarschuwing zal vallen en dat is de uitspraak van Maxima Gonzalez, Conchita Gonzalez’ tante en meter. Zij zegt dat Conchita haar ooit heeft verteld dat de waarschuwing zal gebeuren kort na een bisschoppensynode.

In feite was dit een voorspelling, want ten tijde van Garabandal waren er nog geen bisschoppensynodes. Deze zijn het gevolg van Vaticaan II. De eerste bisschoppensynode was een gewone bisschoppensynode en vond plaats van 29 september tot 29 oktober 1967. Normaliter is deze profetie verbonden aan een gewone bisschoppensynode en deze eindigen steeds op de laatste zondag van oktober.

Met dit gegeven in het achterhoofd, volgen we opnieuw de raad van de profeten en van de Evangelisten en gaan we kijken of er eventueel een bijzonder hemels teken valt waar te nemen in november. Op de site van de NASA zien we dat er op 13 november 2012 een totale zonsverduistering zal plaatsvinden. Hier valt ons meteen op dat 13 november 2012 dezelfde dag van de maand is als deze van de laatste verschijning in Garabandal, nl. 13 november 1965.

Zonsverduistering van 13 november 2012

Nu gaan we verder kijken. Neem het als een soort oefening. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre deze oefening ook juist zal zijn.

Dit wil echter niet zeggen dat de “Grote Waarschuwing” met zekerheid op deze datum zal vallen, maar er wordt niets uitgesloten. Houdt er echter steeds rekening mee dat het een voorbode kan zijn.

De waarschuwing valt op een gebeurtenis die begint met de letter “A”: Het is voorlopig niet geweten voor welke gebeurtenis deze letter “A” staat.

Het is eveneens geweten dat het mirakel zal plaatsvinden binnen het jaar nà de waarschuwing, in de maanden maart, april of mei, telkens tussen de achtste en de zestiende [de achtste en de zestiende inbegrepen]. Het mirakel zal eveneens samenvallen met een groot en gelukkig feest binnen de Kerk dat zo zelden is dat het nog niet heeft plaatsgevonden tijdens het leven van Conchita Gonzalez. Bovendien zal het mirakel geschieden op een donderdagavond om 20.30 uur aan de pijnbomen in Garabandal en op de feestdag van een martelaar van de Eucharistie. Voor het jaar 2013 komen de volgende donderdagen in aanmerking: •Maart 2013: 14 maart
•April 2013: 11 april
•Mei 2013: 9 en 16 mei.
Als we de heiligenkalender bekijken, springt hier één datum direct in het oog en dat is 11 april 2013. Dat is de feestdag van de Heilige Stanislaw van Krakau [Pools: Kraków], bisschop en martelaar van de Eucharistie, vermoord op 49-jarige leeftijd in het jaar 1079, terwijl hij de mis opdroeg in de Sint-Michaëlskerk te Krakau. De koning bracht hem eigenhandig om het leven.

Welke groot en gelukkig feest zou er op deze dag kunnen vallen? Een hele grote hint is ons onlangs duidelijk gemaakt in verband hiermee. De tombe van Paus Johannes Paulus II, die zalig verklaard werd op het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid, 1 mei 2011, zal van de crypte van het Vaticaan worden overgebracht naar de kapel van San Sebastian, naast het beeld van de Piëta in de Sint-Pietersbasiliek. Garabandal heet voluit San Sebastian de Garabandal.
Elke goede katholiek weet nu dat deze gegevens voldoende zijn om, onder voorbehoud, te kunnen weten wanneer de feiten zich zullen openbaren:
•De “Grote Waarschuwing” kan plaatsvinden op 13 november 2012, de verjaardag van de laatste verschijning van Garabandal, maar niets sluit uit dat de weken of zelfs maanden later kan plaatsvinden.
•Het “Grote Mirakel” zal plaatsvinden op 11 april 2013, de dag dat aan Paus Johannes Paulus II [die ooit, net als Stanislaw van Krakau, verbonden was aan het bisdom Krakau] de titel “de Grote” zal worden verleend, eventueel in combinatie met zijn heiligverklaring [dit laatste is echter geen voorwaarde, volgens de vrijgegeven informatie te Garabandal]
•Het “Grote Mirakel” zal niet plaatsvinden op een feestdag, gewijd aan Jezus, noch aan Maria. 11 april 2013 is een dag die in aanmerking komt hiervoor.
Aan drie heiligen uit Polen verleent de Heer dus het voorrecht die dag: de Heilige Zuster Faustina Kowalska, de Heilige Paus Johannes Paulus II en tot slot de Heilige Stanislaw van Krakau.

Medjugorje

Wanneer de eerste drie geheimen van Medjugorje zullen plaatsvinden is ongekend, aangezien de zieners van Medjugorje zéér weinig informatie hebben gegeven over de mogelijke aanvang ervan. Er is echter iets wat tot nadenken stemt. Mirjana Dragicevic heeft onthult dat het eerste geheim niets goeds inhoudt en zal samenvallen met de opschudding en de val van een regio in de wereld. Ook heeft Mirjana verklaard: “De mensen zullen weten wanneer het eerste geheim zal plaatsvinden,” wat er kan op wijzen dat de opschudding in deze regio al een tijdlang zal bezig zijn, voor de val ervan. Ook zal, als gevolg van het eerste geheim, “de macht van satan” worden gebroken.

Uiteindelijk zal de periode van de waarschuwingen eindigen op de dag van het “Grote Mirakel“, die volgens deze analyse zou vallen op 11 april 2013, eveneens de dag dat aan Paus Johannes Paulus II de titel “de Grote” zal worden verleend, eventueel gepaard gaand met zijn heiligverklaring. Hoe langer de datum van het eerste geheim van Medjugorje dus op zich laat wachten, hoe korter de tijdspanne wordt van de waarschuwingen.

Zijn de data geloofwaardig?

Enkele testen op het eventuele waarheidsgehalte: •De “Grote Waarschuwing” kan plaatsvinden op een dertiende, een datum die ons bekend is van Fatima, Garabandal en Akita, maar ook nog van vele andere verschijningen met betrekking tot de eindtijd. Ook werd Paus Johannes Paulus II neergeschoten op een dertiende, waarna hij het jaar daarop, op 13 mei 1982, de kogel die hem had verwond, ging inzetten in de kroon van Onze-Lieve-Vrouw te Fatima.
•Paus Johannes Paulus’ tombe zal na zijn zaligverklaring worden overgebracht naar de kapel van San Sebastian in de Sint-Pietersbasiliek, gelegen naast het beeld van de Piëta [Italiaans: Pietà]. San Sebastian = San Sebastian de Garabandal, zoals het dorpje Garabandal voluit heet.
•Een fiool met daarin met bloed van Paus Johannes Paulus II, dat werd afgetapt net voor zijn dood, zal na zijn zaligverklaring worden gebracht naar de kerk van Lagiewniki dat deel zal uitmaken van het centrum ter zijner nagedachtenis. Lagiewniki ligt in het aartsbisdom Krakau. Paus Johannes Paulus II was aartsbisschop van Krakau vanaf 13 januari 1964 en aldaar kardinaal van 26 juni 1967 tot aan zijn pausschap op 16 oktober 1978.
•De profetieën van de Heilige Malachias omschrijven Paus Johannes Paulus II als “De Labore Solis“, of “van het werk van de zon”: Paus Johannes Paulus II werd geboren tijdens een zonsverduistering, op de dag van zijn begrafenis was er een hybride-zonsverduistering en zo zal er ook op de dag van de waarschuwing eveneens een zonsverduistering zijn [de drie zonsverduisteringen gaan hier in crescendo: van een onvolledige zonsverduistering over een hybride-zonsverduistering, tot een totale zonsverduistering].
•We hebben op “Medjugorje België en Nederland” al veel aandacht besteed aan het getal 11. De datum 13/11/2012 = 1 + 3 + 1 + 1 + 2 + 0 + 1 + 2 = het getal 11.
•Toen Maria de naam van de martelaar van de Eucharistie onthulde aan Conchita Gonzalez, heeft Conchita deze naam nogmaals moeten vragen aan Maria, omdat deze moeilijk te onthouden was voor haar: Stanislaw van Krakau is niet meteen een naam om gemakkelijk te onthouden voor een Spaans meisje.
•Dat de Heer ongewone aandacht zou schenken aan Polen kan afgeleid worden uit de dagboeken van de Heilige Zuster Faustina Kowalska, eveneens een Poolse.
•Men zou kunnen weerleggen dat er reeds een heiligverklaring is geschied tijdens het leven van Conchita Gonzalez en dat is ook zo. Paus Pius X is heilig verklaard in 1954. Conchita zei ooit: “het gaat om een soort dogma, een gebeurtenis die zelden is en die nog niet heeft plaatsgevonden tijdens mijn leven”. Indien Conchita letterlijk zou zeggen dat het om een heiligverklaring zal gaan, dan zou men al te gemakkelijk de datum kunnen vooropstellen. Daarom ligt de sleutel tot de oplossing bij iets anders: men zal aan Paus Johannes Paulus II de titel “de Grote” verlenen, een soort “dogma”, waarvan slechts twee pausen tot op heden de drager van zijn: Paus Gregorius I de Grote [540-604] en Paus Leo de Grote [400-461]. De Heiligverklaring van Johannes Paulus II is dus geen voorwaarde.
•De veronderstelling dat het om een jonge martelaar van de Eucharistie zou gaan is een foute veronderstelling die gebaseerd is op een passage uit het boek “She went in haste to the mountains”. Op een bepaald moment haalt Conchita, bij wijze van voorbeeld, het verhaal van een jongeman aan die neergeslagen wordt door zijn vrienden, omdat hij de communie wil brengen aan iemand en weigert zijn vrienden te volgen, maar er staat duidelijk bij dat voorbeeld vermeld dat deze niet dood gaat. Aldus kan het ook niet om de martelaar van de Eucharistie gaan. Waarschijnlijk betreft het een gebeurtenis uit het leven van de martelaar die wordt bedoeld.
Het betreft een minder gekende martelaar van de Eucharistie. Op het moment dat de Helige Moeder deze informatie heeft meegedeeld aan Conchita Gonzalez, waren Zr. Faustina Kowalska en haar Dagboek van de Goddelijke Barmhartigheid nauwelijks gekend. Het is pas na de aanstelling tot Paus van Johannes Paulus II dat de dagboeken meer en meer bekend werden. Ook kende bijna niemand de Heilige Stanislaw van Krakau. Nu we zoveel jaren verder zijn krijgt de “ontknoping rond Polen,” dus een hele andere dimensie.

En de geheimen van Medjugorje dan? Het is niet geweten of het “Grote Mirakel”, of het “eeuwigdurende teken”, zoals voorspeld te Garabandal en Medjugorje op dezelfde dag zullen vallen. Hetzelfde geldt voor de de waarschuwing van Garabandal.

Er blijven raadsels:

In zijn brief aan Paus Johannes Paulus II van 16 december 1983 rapporteerde Vader Tomislav Vlasic informatie die Mirjana aan hem gaf tijdens een gesprek op 5 november 1983: vóór het ”zichtbare teken” wordt gegeven aan de mensheid [derde geheim], zullen er drie waarschuwingen worden gegeven aan de mensen, in de vorm van gebeurtenissen op aarde. Wat hierbij opvalt is dat er drie waarschuwingen zullen worden gegeven, terwijl we de eerste twee geheimen waarschuwingen inhouden. Dit sterkt het vermoeden van de waarschuwing van Garabandal niet moet gerekend worden onder de geheimen van Medjugorje. De toekomst zal het uitwijzen.

Er zijn nog andere aanwijzingen

Een aanwijzing is dat men in het jaar 370 vóór Christus, op 11 april is begonnen met de bouw van de tweede tempel van Jeruzalem.

Een tweede aanwijzing is dat er in 2012 effectief een bisschoppensynode doorgaat over de evangelisatie. Deze vangt aan op 7 oktober 2012 om te eindigen op 28 oktober 2012. Noteer dat het hier gaat over de dertiende algemene bisschoppensynode.

Een derde aanwijzing vindt men terug in wat Mirjana heeft vrijgegeven over het eerste geheim: “het gaat om een opschudding in een regio van de wereld” en “een bepaald gebied in de wereld zal er verlaten bijliggen. Er zullen geen mensen meer wonen en niets zal er nog groeien.” Deze gegevens kloppen met de actualiteit: geheel Noord-Afrika, alsmede Israël en Hamas zijn constant in een toestand van revolutie, die, gelet op de wankele situatie van de euro, tegen die datum nog verder kan uitgroeien naar Zuid-Europa en verder. De tsnuami en de ramp met de kernreactoren te Fukushima van 11 maart 2011 [een toestand die elke dag verslechtert] brengen ons heel dicht bij de tweede onthulling.

De vierde aanwijzing is te vinden in de verschijning van Onze Lieve Vrouw te Akita: u vindt de uitleg in het volgende artikel.

Maria en het geheimzinnige getal 101

“Het getal 101 heeft een betekenis. Het betekent dat de zonde in de wereld gekomen is door toedoen van een vrouw*, en het is door een vrouw dat de redding zal komen. De nul tussen de twee enen stelt de eeuwige God voor, wezen van in de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. De eerste 1 stelt Eva voor, en de tweede de Maagd Maria.” [Zuster Agnes Sasagawa’s Beschermengel]

In 1973, te Akita in Japan, begon de Maagd Maria te verschijnen aan Zuster Agnes Sasagawa. Tijdens haar verschijningen gaf Ze boodschappen aan Zuster Sasagawa die voor de hele wereld bestemd waren. Heden worden de boodschappen van de Maagd Maria, waarvan de authenticiteit door de Katholieke Kerk werd bevestigd, door velen beschouwd als de meest dreigende profetieën van een toekomstige straf tegen de mensheid. De verschijningen te Akita zijn de enige goedgekeurde verschijningen waarin een wenend beeld voorkomt.

Akita, Zuster Agnes Sasagawa

De Heilige Moeder zei tot Zuster Agnes Sasagawa: “Zoals ik u vertelde, als de mensen zich niet bekeren en zichzelf beteren, zal de Vader een verschrikkelijke straf brengen over de hele mensheid. Het zal een straf zijn die groter is dan de zondvloed, zoals men nog nooit heeft gezien. Vuur zal uit de lucht vallen en een groot deel van de mensheid verslinden, zowel de goeden als de slechten, en zelfs priesters en gelovigen zullen niet gespaard blijven. De overlevenden zullen zich zo verlaten voelen dat ze de doden zullen benijden. De enige wapens die zullen overblijven zullen de Rozenkrans zijn, en het Teken dat Mijn Zoon zal achterlaten. Bid elke dag de Rozenkrans. Bid de Rozenkrans voor de Paus, de bisschoppen en de priesters.

De duivel zal zelfs tot in de Kerk werkzaam zijn zodat men kardinalen tegenover kardinalen en bisschoppen tegenover bisschoppen zal zien staan. De priesters die mij vereren zullen geminacht worden en tegenstand vinden bij hun broeders [andere priesters]. Kerken en altaren zullen afgebroken worden. De Kerk zal vol zijn met mensen die compromissen sluiten en de duivel zal veel priesters en gewijde zielen dwingen om de weg van de Heer te verlaten.”

Een minder gekend feit over de visioenen te Akita echter, is de vernoeming van een geheimzinnig numeriek teken van hoop, het nummer 101, een numeriek teken van de overwinning van het goede over het kwade. Zuster Sasagawa ontving het symbolische getallenteken 101 aan het einde van haar visioenen. De verschijningen te Akita zijn de laatste verschijningen die zowel boodschappen van O.L.V. bevatten, alsook een wenend beeld, die door de Katholieke Kerk officieel werden goedgekeurd.

In 1973 sprak Zuster Agnes Sasagawa over visioenen van de Maagd Maria, alsook over stigmata en een wenend beeld van de Maagd Maria. Naar verluidt weende het beeld 101 keer tijdens de volgende 6 jaar. De nonnen te Yuzawadai zeiden ook dat er stigmata op het beeld verschenen, evenals op de handen van Zuster Agnes. De stigmata op het beeld verschenen voordat het beeld begon te wenen, en verdwenen toen de tranen begonnen.

Het beeld van Maria huilde precies 101 maal

Volgens goedgekeurde berichten verscheen op een dag haar Beschermengel aan de zuster in het klooster. Hij had een Bijbel bij zich. De Beschermengel opende de Bijbel en wees naar een bepaald vers dat Zuster Agnes Sasagawa onmiddellijk herkende als hoofdstuk 3, vers 15 van het Boek van Genesis: “En ik zal vijandigheid brengen tussen jou en de vrouw, en tussen je nakomeling en de hare. Hij zal je hoofd verpletteren en jij zal zijn hiel raken.”

De engel vertelde haar: “Het getal 101 heeft een betekenis. Het betekent dat de zonde in de wereld gekomen is door toedoen van een vrouw, en het is door een vrouw dat de redding zal komen. De nul tussen de twee enen stelt de eeuwige God voor, wezen van in de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. De eerste 1 stelt Eva voor, en de tweede de Maagd Maria.”

Vader Yasuda, de spiritueel begeleider van Zuster Agnes, zei dat deze passage uit Genesis beschouwd wordt als de eerste lichtstraal van de redding, de eerste belofte van een Heiland, gemaakt door God. Het is ook het eerste vers in de Bijbel die naar de Onbevlekte Ontvangenis van Maria verwijst, die nooit door Satan gedomineerd werd.
Wat verwijst in dit artikel naar 11 april? Hier ligt het antwoord in het aantal keren dat het beeldje tranen weende, nl. 101 maal. 11 april is dag 101 in het jaar 2013 en zoals algemeen geweten is Akita een eindtijdverschijning.

Het verband tussen de kometen Hale-Bopp en Hyakutake

“Dan zullen er tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren.” [Lucas 21: 25]

Hale-Bopp

Komeet Hale-Bopp [officiële aanduiding C/1995 O1] was waarschijnlijk de meest geobserveerde komeet van de 20ste eeuw, en was een van de helderste kometen van de afgelopen paar decennia. De komeet was gedurende lange tijd [18 maanden] met het blote oog zichtbaar. Dit is tweemaal zo lang als de vorige recordhouder, de komeet van 1811.

Komeet Hale-Bopp

Hale-Bopp werd op 23 juli 1995 ontdekt op een grote afstand van de zon, wat deed vermoeden dat de komeet wel eens bijzonder helder zou kunnen worden in de omgeving van de zon. Dit deed de komeet ook en was gedurende het voorjaar van 1997 gemakkelijk zichtbaar met het blote oog.

De komeet werd genoemd naar de twee ontdekkers, Alan Hale en Thomas Bopp en keert terug rond het jaar 4377.

Hyakutake

De komeet Hyakutake [officieel C/1996 B2] is een zeer heldere langperiodieke komeet die werd ontdekt op 31 januari 1996 en daarna maandenlang met het blote oog zichtbaar bleef. Hij werd ontdekt door de Japanse amateursterrenkundige Yuri Hyakutake [1950 – 2002]. Hyakutake had zich pas op de zoektocht naar kometen toegelegd en dit was zijn tweede ontdekking in zes weken tijd. De komeet passeerde de aarde op 25 maart 1996 op een afstand van slechts 15 miljoen km en kruiste haar baan op 28 maart 1996. Ze passeerde op enkele graden van Polaris [de poolster] op 27 maart 1996. Na de periheliumpassage op 1 mei 1996, op een afstand van 0,230 AE, kon ze vanaf 10 mei 1996 weer worden waargenomen op het zuidelijk halfrond. Komeet Hyakutake bleek toen echter zwakker dan verwacht.

Komeet Hyakutake

Op de komeet Hyakutake werden zowel ethaan als methaan gevonden wat voor het eerst op een komeet werd aangetoond. Opmerkelijk is de omloopbaan van 10.000 jaren.

Tijdens een ongeplande passage van de ruimtesonde Ulysses door de staart van de komeet op 1 mei 1996 besefte men dat komeetstaarten misschien veel langer zijn dan voorheen aangenomen. De staart was ongetwijfeld meer dan 570 miljoen km lang, veel langer dan de zichtbare lengte en ongetwijfeld de langste die tot dan werd waargenomen, sinds de grote komeet uit 1843.

Het verband tussen beiden kometen:

Bij het vergelijken van de banen van de kometen Hyakutake tijdens de maand april van 1996 en Hale-Bopp tijdens de maand april 1997 werd er opgemerkt dat beide banen elkaar kruisten met een hoek van 90 graden en met deze kruising een perfecte afbeelding van een kruis vormden. Daarenboven kruisten beide kometen dit punt op exact dezelfde dag van het jaar [11 april]. Met andere woorden: Op 11 april 1996 was de komeet Hyakutake precies op dezelfde plaats in de hemel waar te nemen als de komeet Hale-Bopp, op 11 april 1997.

Maar nog uitzonderlijker: waar bevond zich deze plaats aan de hemel? Dit punt bevond zich in het sterrenbeeld Perseus. In de Griekse mythologie is Perseus een held. Hij was de zoon van Zeus en Danaë. Vooral bekend is zijn optreden tegen de gorgon Medusa. De bekendste der Gorgonen is [de in tegenstelling tot haar zusters sterfelijke] Medusa. Zij wordt gedood door de heros Perseus. De gorgonenkop is een van de vaste attributen van de godin Athena. Perseus schenkt haar Medusa’s hoofd, dat zij voortaan op haar kuras of aigis draagt. Tevens komt het voor op de aigis van Zeus. Vaak zien we hierom een gorgonenkop als ornament op [bijvoorbeeld Romeinse] wapenuitrustingen terug. De gorgonenkop kwam ook voor als antefix en akroterion op Griekse en Etruskische tempels.

Het kruisingspunt was in precies in het midden van het hoofd van Medusa, namelijk aan het oog. Dit oog is de ster Algol. De ster staat ook bekend als Gorgona, Gorgonea Prima, Duivelsster en El Ghoul. De meeste van deze onheilspellend klinkende namen dankt de ster aan haar veranderlijke karakter.

Perseus met het hoofd van Medusa [Algol in het linkeroog van het hoofd van Medusa]

In de Griekse mythologie kruisen deze twee kometen elkaar dus op dezelfde dag, met één jaar verschil, waarbij ze een perfect kruis vormden in het oog van Medusa!

Volgens het “Starlore” Handboek [mythische verhalen over de sterren en sterrenbeelden] is Algol de meest kwaadaardige ster. Nog interessanter wordt het als we zien hoe de Joden deze ster noemden. In het Hebreeuws staat deze ster gekend als het hoofd van satan!

De Heilige Stanislaus van Krakau: de Bisschop die gedood werd door zijn eigen koning [Feestdag, 11 april]

Het graf van de Heilig Stanislaus in de Wawel Kathedraal te Krakau

Stanislaus [1030–1079], de patroonheilige van Polen, werd gedood door koning Boleslaw II, nadat hij zijn functie als bisschop van Krakau gebruikt had om de koning te beschuldigen.

Zijn verhaal vertoont overeenkomsten met dat van de H. Thomas Becket, wiens moord gewettigd werd door koning Hendrik II, bijna een eeuw later. Beide heiligen hebben bij sommige mensen bewondering opgewekt, en bij anderen scepticisme.

Eén van de grootste aanbidders van Stanislaus was Johannes Paulus II, die in 1979 zijn eerste Apostolische Brief, Rutilans Agmen, aan de heilige opdroeg. De brief drukte zijn verwondering uit dat hij, een opvolger van Stanislaus in het bisdom van Krakau, via de “ondoorgrondelijke wegen van God,” tot Paus werd verkozen in het jaar van de 900ste verjaardag van het martelaarschap van zijn voorganger. In feite is er heel weinig gekend over Stanislaus. Er is geen overblijvende biografie uit zijn tijd en de eerste verhalen over zijn leven werden neergeschreven door een Dominicaanse monnik ten tijde van de heiligverklaring van Stanislaus, 174 jaar na zijn dood.

De heilige werd geboren in een vooraanstaande familie in Szczepanow, zo’n 80 km ten oosten van Krakau, en genoot onderwijs te Gniezno, en vermoedelijk ook te Parijs. Hij werd tot priester gewijd en genoot zo’n reputatie omwille van zijn welsprekendheid en heiligheid, dat de Bisschop van Krakau voorstelde om in zijn voordeel ontslag te nemen.

Stanislaus weigerde dit, maar werd na de dood van de bisschop toegejuicht als zijn opvolger omwille van zijn populariteit. Toen bleek dat hij heel ingetogen bleef, beval Paus Alexander II hem om het aanbod te aanvaarden.

Zeven jaar lang was Stanislaus een modelbisschop, en de enige man in Polen die het aandurfde om koning Boleslaw II te confronteren. De koning kreeg verschillende bijnamen, afhankelijk van ieders perceptie: de Vrijgevige, de Dappere of de Wreedaardige.

Boleslaw was alleszins een groot krijger. Hij zorgde ook voor de oprichting van vele kerken en kloosters in heel Polen. Maar toch bestrafte Stanislaus hem voor zijn verdorven en immoreel leven, met name voor de ontvoering van de echtgenote van een edelman. Bepaalde geschiedkundigen beweren echter dat de bisschop zelf deel uitmaakte van een plot tegen de koning.

Telkens er een voorval was waarbij Boleslaw geen wroeging toonde verbande Stanislaus hem. De woedende koning trok naar de kapel buiten Krakau waar de bisschop zich schuilhield, en gaf zijn wachters het beval om hem te doden.

Maar in tegenstelling tot de ridders die Thomas Becket vermoordden, konden Boleslaw’s handlangers het niet aan om de opdracht uit te voeren. In een vlaag van woede ging de koning zelf de kerk binnen en slachtte Stanislaus af terwijl hij de Mis aan het opdragen was. Het lichaam werd in stukken gehakt en in een vijver gegooid waar het [volgens de overlevering] op een miraculeuze wijze “oploste.”

Boleslaw II had geen andere keuze dan naar Hongarije te vluchten, waar hij vier jaar later vermoord werd.

In 1245 werden de resten van Stanislaus overgebracht naar de Wawel Kathedraal in Krakau. Zijn sarcofaag werd een nationaal heiligdom waar bijna elke Poolse koning gekroond werd.

Chris De Bodt

Op naar de geheimen 3.3

“Dan zullen er tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren.” [Lucas 21: 25]

1. De zonsverduistering van 13 november 2012

Met dit gegeven in het achterhoofd, volgen we opnieuw de raad van de profeten en van de Evangelisten en gaan we kijken of er eventueel een bijzonder hemels teken valt waar te nemen in november. Op de site van de NASA zien we dat er op 13 november 2012 een totale zonsverduistering zal plaatsvinden. Hier valt ons meteen op dat 13 november 2012 dezelfde dag van de maand is als deze van de laatste verschijning in Garabandal, nl. 13 november 1965. Niets zegt dat de “Waarschuwing” effectief op deze dag zal plaatsvinden. Nomaal zijn zonsverduisteringen voorbodes.

Zonsverduistering van 13 november 2012

2. Het verband tussen de kometen Hale-Bopp en Hyakutake

Hale-Bopp

Komeet Hale-Bopp [officiële aanduiding C/1995 O1] was waarschijnlijk de meest geobserveerde komeet van de 20ste eeuw, en was een van de helderste kometen van de afgelopen paar decennia. De komeet was gedurende lange tijd [18 maanden] met het blote oog zichtbaar. Dit is tweemaal zo lang als de vorige recordhouder, de komeet van 1811.

Komeet Hale-Bopp

Hale-Bopp werd op 23 juli 1995 ontdekt op een grote afstand van de zon, wat deed vermoeden dat de komeet wel eens bijzonder helder zou kunnen worden in de omgeving van de zon. Dit deed de komeet ook en was gedurende het voorjaar van 1997 gemakkelijk zichtbaar met het blote oog.

De komeet werd genoemd naar de twee ontdekkers, Alan Hale en Thomas Bopp en keert terug rond het jaar 4377.

Hyakutake

De komeet Hyakutake [officieel C/1996 B2] is een zeer heldere langperiodieke komeet die werd ontdekt op 31 januari 1996 en daarna maandenlang met het blote oog zichtbaar bleef. Hij werd ontdekt door de Japanse amateursterrenkundige Yuri Hyakutake [1950 – 2002]. Hyakutake had zich pas op de zoektocht naar kometen toegelegd en dit was zijn tweede ontdekking in zes weken tijd. De komeet passeerde de aarde op 25 maart 1996 op een afstand van slechts 15 miljoen km en kruiste haar baan op 28 maart 1996. Ze passeerde op enkele graden van Polaris [de poolster] op 27 maart 1996. Na de periheliumpassage op 1 mei 1996, op een afstand van 0,230 AE, kon ze vanaf 10 mei 1996 weer worden waargenomen op het zuidelijk halfrond. Komeet Hyakutake bleek toen echter zwakker dan verwacht.

Komeet Hyakutake

Op de komeet Hyakutake werden zowel ethaan als methaan gevonden wat voor het eerst op een komeet werd aangetoond. Opmerkelijk is de omloopbaan van 10.000 jaren.

Tijdens een ongeplande passage van de ruimtesonde Ulysses door de staart van de komeet op 1 mei 1996 besefte men dat komeetstaarten misschien veel langer zijn dan voorheen aangenomen. De staart was ongetwijfeld meer dan 570 miljoen km lang, veel langer dan de zichtbare lengte en ongetwijfeld de langste die tot dan werd waargenomen, sinds de grote komeet uit 1843.

Het verband tussen beiden kometen:

Bij het vergelijken van de banen van de kometen Hyakutake tijdens de maand april van 1996 en Hale-Bopp tijdens de maand april 1997 werd er opgemerkt dat beide banen elkaar kruisten met een hoek van 90 graden en met deze kruising een perfecte afbeelding van een kruis vormden. Daarenboven kruisten beide kometen dit punt op exact dezelfde dag van het jaar [11 april]. Met andere woorden: Op 11 april 1996 was de komeet Hyakutake precies op dezelfde plaats in de hemel waar te nemen als de komeet Hale-Bopp, op 11 april 1997.

Maar nog uitzonderlijker: waar bevond zich deze plaats aan de hemel? Dit punt bevond zich in het sterrenbeeld Perseus. In de Griekse mythologie is Perseus een held. Hij was de zoon van Zeus en Danaël. Vooral bekend is zijn optreden tegen de gorgon Medusa. De bekendste der Gorgonen is [de in tegenstelling tot haar zusters sterfelijke] Medusa. Zij wordt gedood door de heros Perseus. De gorgonenkop is een van de vaste attributen van de godin Athena. Perseus schenkt haar Medusa’s hoofd, dat zij voortaan op haar kuras of aigis draagt. Tevens komt het voor op de aigis van Zeus. Vaak zien we hierom een gorgonenkop als ornament op [bijvoorbeeld Romeinse] wapenuitrustingen terug. De gorgonenkop kwam ook voor als antefix en akroterion op Griekse en Etruskische tempels.

Het kruisingspunt was in precies in het midden van het hoofd van Medusa, namelijk aan het oog. Dit oog is de ster Algol. De ster staat ook bekend als Gorgona, Gorgonea Prima, Duivelsster en El Ghoul. De meeste van deze onheilspellend klinkende namen dankt de ster aan haar veranderlijke karakter.

Perseus met het hoofd van Medusa [Algol in het linkeroog van het hoofd van Medusa]

In de Griekse mythologie kruisen deze twee kometen elkaar dus op dezelfde dag, met één jaar verschil, waarbij ze een perfect kruis vormden in het oog van Medusa!

Volgens het “Starlore” Handboek [mythische verhalen over de sterren en sterrenbeelden] is Algol de meest kwaadaardige ster. Nog interessanter wordt het als we zien hoe de Joden deze ster noemden. In het Hebreeuws staat deze ster gekend als het hoofd van satan!

3. Komeet Panstarrs maakt astronomen nieuwsgierig
Binnen het jaar zal de “komeetkoorts” hoog oplopen, wanneer een nieuwe, nog niet ontdekte komeet aan de nachthemel zal verschijnen tijdens de maanden maart en april 2013. Maar, terwijl sommige wetenschappers hoge verwachtingen hebben voor een verbluffend nachtspektakel, zijn er anderen die vooralsnog onzeker blijven.

Komeet Panstarrs, Instituut voor Astronomie, Universiteit van Hawaii

Toen astronomen aan de Universiteit van Hawaii te Manoa afgelopen juni afkondigden dat ze een nieuwe komeet hadden ontdekt, was het nog een verafgelegen en onverdacht voorwerp. Maar nieuwe berekeningen maken duidelijk dat dit nieuwe voorwerp het potentieel in zich heeft om een voorwerp te worden dat met het blote oog zal kunnen worden waargenomen. De status werd hierdoor veranderd naar “belangrijk voorwerp.” Toch verwacht men dat Panstarss, in vergelijking met de planeet Venus, niet zo helder zal zijn.

De komeet werd gedoopt met de naam C/2011 L4 [Panstarrs]. Gewoonlijk worden kometen genoemd naar hun ontdekkers, maar in dit geval was er een grote groep waarnemers, computerdeskundigen en astronomen bij betrokken en zo werd de komeet genoemd naar de telescoop die ze het eerste heeft waargenomen.

PANSTARRS staat voor “Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System.” Het is een 1.8 meter prototype voor een viertal, door het leger gesponsorde telescopen, die astronomen hopen te bouwen op de top van de uitgedoofde vulkaan Haleakala.

Hoe werd Panstarrs ontdekt

De komeet werd een eerste keer gefotografeerd op 6 juni. De ontdekking ervan werd de daaropvolgende dag bevestigd. Eigenlijk kwam de komeet twee weken eerder reeds in beeld, op 24 mei, in het Mount Lemon Observatorium van Arizona.

Toen ze ontdekt werd in het sterrenbeeld Weegschaal, had de komeet een lichtsterkte van 19, zo zwak dat enkel telescopen met gevoelige elektronische detectoren het konden onderscheppen op zo’n 1,2 miljard kilometers van de zon.

Astronomen bereken de helderheid van voorwerpen in de ruimte op een omgekeerde schaal: hoe sterker de lichtsterke van een voorwerp, hoe lager het wordt aangegeven op deze schaal. Aanvankelijk was de komeet nog zo ver weg, dat het toen nog niet mogelijk was om er een juiste datum op te zetten wanneer ze het perihelium, of het dichtstbijzijnde punt tot de zon, zou bereiken. Eerst schatte men de tijd in van begin februari tot half april 2013.

Toen, op 27 juni van vorig jaar, voor de eerste maal over de komeet werd geschreven, werd de datum voor het perihelion op 17 april geschat, maar ik zei toen eveneens: “Dit kan nog veranderen, dus blijf op de hoogte.”

Nu is het pherhelion verschoven naar 9 maart 2013, waarbij de komeet op zo’n 45 miljoen kilometer van de zon komt voorbijglijden. Zo een enorme verandering in zonneafstand kan een dramatische verhoging in helderheid veroorzaken. En inderdaad, de komeet reageert op de toenemende zonnewarmte, naarmate ze dichter bij de zon komt.

Op 13 februari was de helderheid reeds toegenomen tot magnitude 14,5, of met andere woorden: de helderheid was, in vergelijking met de datum van haar ontdekking meer dan zestigmaal toegenomen. Maar de komeet heeft nog een lange weg te gaan: nog meer dan 820 miljoen kilometer van zowel de zon, als de aarde, of nabij de invloedsfeer van Jupiter. Ze heeft nog alle potentiaal in haar om tegen volgend jaar deze tijd, een nachtelijk voorwerp te worden, dat met het blote oog zal kunnen worden waargenomen.

Hoe helder kan Panstarrs worden?

Voorlopig kan dit nog niet met zekerheid worden vastgesteld. Schattingen of eerder “gissingen,” veronderstellen dat op het perihelion, op 9 maart 2013, de komeet zelfs zo helder kan worden dat ze “magnitude 0” meekrijgt, wat de komeet op hetzelfde niveau van helderheid brengt als sterren zoals Arcturus, Vega en Capella, enkele van de helderste sterren aan het firmament. Daarna beweegt de komeet zich vlug in noordwaartse richting, met een ombuiging van 84 graden tot ons zonnestelsel. Geleidelijk aan zal ze uit ons zicht verdwijnen in de westerse avondhemel.

Als er een betekenisvolle “staart” is, zal de men deze waarschijnlijk bovenaan waarnemen, misschien nog iets meer naar rechts in verhouding tot de horizon. Maar de lengte van de staart zal eveneens waar te nemen zijn in verhouding tot de helderheid van de komeet, en daar blijft het voorlopig nog raden.

In de week volgend op haar kortste afstand tot zon, zal de komeet zich op minder dan 6 graden boven de horizon bevinden bij de aanvang van de avond, zo’n uur na zonsondergang. U kunt ongeveer meten hoe laag dit is, door gebalde vuist te vergelijken met de lengte van de arm, waarbij de komeet Panstarrs zich zo’n “halve vuist” boven de horizon aan de hemel zal bevinden, bij een aanvaardbare duisternis.

Op de avond van 12 maart zal er een kleine boog van de maan waar te nemen zijn, precies één dag na de nieuwe maan. Deze kleine boog zal op zo’n vijf graden rechts van de komeet worden waargenomen, wat voor een pittoreske avondhemel kan zorgen. Toekomstige waarnemers zullen de meest gunstige omstandigheden moeten uitzoeken.

Zelfs een potentiële heldere komeet, zoals deze, kan door dunne horizon wolken, nevel, vochtige lucht, mist, de avondgloed of lichtvervuiling aan het oog onttrokken worden. Verrekijkers of kleine sterrenkijkers zijn aanbevolen om zowel de maan, als de komeet te lokaliseren.

Het verloop voor de nachtelijke waarnemers

Tijdens de daaropvolgende avonden, in maart 2013, zal de helderheid van de komeet afnemen, naargelang ze meer afstand zal nemen van de zon, maar zal ze wel later, op een nog donkerdere achtergrond te zien zijn. Tijdens de maand april zal de plaats van de komeet aan de nachthemel ideaal zijn om met kleine telescoop te volgen. Op de avonden van 2 en 3 april 2013 zal ze geleidelijk een aantal graden binnen de grote Adromedanevel voorbijschuiven.

Tegen midden april zal de komeet circumpolair zijn, wat betekent dat ze de hele nacht boven de horizon zal te zien zijn vanaf de midden noordelijke aardse gebieden. Eind april zal het lijken alsof ze door de bekende “W” zal trekken van de sterrenbeeld Cassiopedia. Voor de inwoners van de Benelux is dit ideaal, want vanuit deze landen kan dit sterrenbeeld het hele jaar door worden waargenomen.

Het sterrenbeeld Cassiopedia

De enig mogelijke tegenwerking voor een mogelijk heldere verschijning is het gegeven dat zelfs na meer dan 200 precieze posities, de omloop van de komeet de vorm van een parabool zou aannemen, wat wil zeggen dat de komeet ervoor nooit langs de zon is voorbijgegaan. En dat is dan minder goed nieuws, omdat wordt aangenomen dat dergelijke kometen met erg vluchtig materiaal als stikstof, koolstofmonoxide en koolzuur bedekt zijn. Dit soort ijs verdampt reeds vanaf een verre afstand van de zon en zal daardoor slechts een kortstondige helderheidsperiode hebben, waarbij de verwachtingen ondermaats zullen blijven.

Anderzijds, als de komeet een terugkerende lus rond de zon zou maken, zal het zeer vluchtige materiaal reeds verspreid zijn en zal de graad van activiteit grotendeels vager zijn.

Het enige waar we op dit ogenblik zeker van zijn is dat we ons de komende weken een veel beter beeld zullen kunnen vormen van de baan die de komeet zal volgen en, tenzij de komeet later op het jaar een dunne bovenlaag krijgt, zou alles wel eens binnen het jaar een mooi hemels schouwspel kunnen worden. De komeet wordt opgevolgd en er zullen periodieke updates zijn, naargelang ze dichter de zon zal naderen.

Ondertussen houden we de vingers gekruist.

Op naar de geheimen 4

Opschudding in een regio van de wereld

Op 17 december 2010 breekt de jasmijnrevolutie uit in Tunesië. De Jasmijnrevolutie is de benaming voor de protesten van de Tunesische bevolking tegen de hoge werkloosheid, corruptie, censuur en tegen de president Zine El Abidine Ben Ali, volgend op de zelfverbranding van Mohammed Bouazizi op 17 december 2010. De revolutie is vernoemd naar de jasmijn, die beschouwd wordt als de nationale bloem van Tunesië. Op 14 januari ontbond president Ben Ali de regering en kondigde hij de noodtoestand af, waarop het protest nog toenam. Ben Ali verlaat hierop Tunesië en vlucht naar Saoedi-Arabië.

Hierop breken in januari 2011 ook in de buurlanden Algerije en Egypte onlusten uit onder de bevolking vanwege stijgende voedselprijzen en grote werkloosheid. Uiteindelijk trad Moebarak, die het land bijna dertig jaar op een autocratische wijze had geleid, op 11 februari af. Hierop verspreiden de onlusten zich naar Jemen, Jordanië, Marokko, Bahrein en Libië. In deze twee laatste vernoemde landen is de tegenstand het hevigst. Ook in de andere landen blijft het erg onrustig. Zuster Emmauel Baillard, die anders zo zwijgzaam is als het op de geheimen aankomt, vermelde in haar “fax” van januari 2010: “En Medjugorje? Wat bereidt de H. Maagd voor, voor deze dertigste verjaardag? Ze bewaart het voor ons als een verrassing. Voor hen, die nog twijfelen, is nu het moment om te komen. Wie weet of de dagelijkse verschijningen meer dan 30 jaar zullen duren?”

Zij die Zuster Emmanuel Baillard kennen, weten dat zij nooit een dergelijke melding zou maken van de geheimen in haar maandelijkse faxen, indien ze niet nakend zouden zijn. Het eerste geheim van Medjugorje zal gepaard gaan met een opschudding van een regio in de wereld. Tot verbazing van alle hardnekkige tegenstanders van Medjugorje, rapporteerde Catholic News Service dat Ratko Peric, de bisschop van Mostar, tot wiens bisdom Medjugorje behoort, voortaan geen uitspraken meer zal doen tegen Medjugorje. In een mail naar Catholic News Service die dateert van eind februari, zegt hij dat hij in de toekomst geen comentaar meer zal geven over wat er zich afspeelt in Medjugorje en dit uit eerbied voor de vorig jaar opgerichte Vaticaanse Commissie.

Tegenstanders en twijfelaars hebben jarenlang verkondigd dat Medjugorje voor verdeling zorgde binnen de Kerk en dit vooral dankzij de ongehoorzaamheid van de voorstanders van Maria’s verschijningen aldaar tegenover de afkondigingen en wensen van de plaatselijke bisschop Peric. Zij wezen er voornamelijk op dat het deze ongehoorzaamheid was die overtuigend bewees dat de verschijningen te Medjugorje onecht waren. In het verleden heeft de bisschop van Mostar bij de zieners voortdurend aangedrongen op kerkelijke gehoorzaamheid en op te houden hun uitspraken en boodschappen openbaar te maken.” De bewering van de tegenstanders was voornamelijk dat er in het verleden, bij goedgekeurde verschijningen, nooit ongehoorzaamheid was. Maar wat dan met de bisschop zelf die herhaaldelijk ongehoorzaam was tegenover zijn oversten, met name het Vaticaan? De tijd van spot tegenover de zieners en twijfel over de verschijningen behoort nu hopelijk definitief tot het verleden! Op 11 maart 2011 treft een aardbeving van 9.0 op de schaal van Richter de omgeving van Sengai in Japan. Een enorme tsunami overspoelt de omgeving en de beelden zijn apocalyptisch. Maar door de aardbeving dreigt een nog groter gevaar: de kerncentrales van Fukushima zijn aan het begeven. Pasen 2011: Op dit ogenblik wordt aan de twee criteria voldaan, waarvan we weet hebben dat ze te maken hebben met het eerste geheim en is het een kwestie van afwachten. Deze twee criteria zijn: “een opschudding” in een regio van de wereld.” Dit kan zowel met de toestand in het Midden-Oosten te maken hebben, waar de opstanden blijven voortduren, maar het kan ook te maken hebben met de aardbeving in Japan, “een heel gebied waar niets nog zal kunnen groeien.” De toestand met de kernreactoren in Fukushima is gewoon dramatisch, of zoals de deskundigen het zeggen: Fukushima is een tikkende tijdbom.

Medjugorje: Voorbodes

Nieuwe Parochiekerk

Onder Vr. Bernardin Smoljan plannen was er ook een project om een nieuwe kerk te bouwen, omdat de bestaande kerk steeds meer werd beschadigd door beweging in de bodem, maar door de crisis tijdens de jaren dertig werd het voorlopig onmogelijk om een nieuwe kerk te bouwen. Het zou tot het einde van de jaren zestig voordat de nieuwe kerk zou worden ingewijd in Medjugorje.

Oude Parochiekerk te Medjugorje

Nieuwe Parochiekerk te Medjugorje

Uiteindelijk, toen in 1969 de kerk was voltooid, bleek deze veel te groot voor de lokale behoeften van de dorpelingen en vroeg men zich luidop af waarom het nodig was om zo’n grote kerk te bouwen. Was dit louter toeval? Vicka heeft herhaaldelijk gezegd dat slechts weinige feiten toevalligheden zijn, omdat de dingen gebeuren als onderdeel van Gods Plan.

Medjugorje Voorbodes: Mariciusa

Mariciusa

Rond de tijd van de oprichting van het Votiefkruis op de Kruisberg leefde er een oude dame, Mariciusa. Zij hoedde haar schapen op de heuvelflanken en deed voorspellingen over een opmerkelijke toekomst voor Medjugorje. Ze sprak over Onze Lieve Vrouw die zou verschijnen, een ‘wit leger’ dat zou komen, en van een tijd van grote veranderen. Niemand nam haar echter ernstig.

Jaren later, midden de jaren negentig, aan het einde van de vreselijke burgeroorlog, kwamen er waarnemers van de Verenigde Naties. Zij droegen witte kledij en reden rond in witte legervoertuigen. Zelfs in de mate dat sommige inwoners uit Medjugorje zich begonnen afvragen: “Is dit het witte leger waarover Mariciusa het had, zoveel jaar geleden?”

<img src=”https://greeth.files.wordpress.com/2016/07/1364964-91706cea48b7b97ed68e328fbb69bf3b.jpg?w=300&#8243; alt=”1364964-91706cea48b7b97ed68e328fbb69bf3b” width=”300″ height=”246″ class=”alignnone size-med

Advertentie

%d bloggers liken dit: